Åklagarmyndighetens

Om Tillsynsavdelningen

Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är att säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet i åklagarverksamheten.

Riksåklagarens tillsyn tar sikte på åklagares handläggning i enskilda ärenden.

I ungefär hälften av tillsynsärendena har en enskild åklagare eller åklagarens chef upptäckt ett handläggningsfel som bör granskas av tillsynsavdelningen. Det kan exempelvis handla om tidsfrister som har överskridits. I den andra hälften av ärendena har tillsynsavdelningen på eget initiativ inlett granskning, exempelvis på grund av uppgifter som förekommit i medierna, eller mot bakgrund av klagomål som framförts på åklagares handläggning. Ett tillsynsärende avslutas i normalfallet med ett uttalande av riksåklagaren eller vice riksåklagaren.

Tillsynsverksamheten ska inte förväxlas med de utredningar om brott av åklagare, till exempel om tjänstefel, som handläggs på Särskilda åklagarkammaren. 

Vid tillsynsavdelningen handläggs också riksåklagarens särskilda tillsynsärenden och remisser från de externa tillsynsorganen Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN).

Tillsynsavdelningen är också den avdelning som tar emot anmälningar vid misstanke om oegentligheter i myndigheten. Se nedan för närmare information om detta.


Så här anmäler du misstanke om oegentligheter i myndigheten 


Regeringen har beslutat att de statliga myndigheternas arbete mot korruption ska stärkas. Ett sätt att göra det på är att säkerställa att misstankar om korruption eller andra oegentligheter kan anmälas på ett enkelt sätt.

Den som misstänker eller har kännedom om oegentligheter inom Åklagarmyndigheten kan anmäla detta till tillsynsavdelningen vid huvudkontoret via exempelvis brev eller e-post.

En anmälan om oegentligheter är en allmän handling som på begäran ska lämnas ut i den del den inte innehåller sekretessbelagd information.