Om tillsynsavdelningen

Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsyn. Syftet är bland annat att säkerställa hög rättslig kvalitet och enhetlighet i åklagarverksamheten.

Riksåklagarens tillsyn tar sikte på åklagares handläggning i enskilda ärenden.

Cheferna för åklagarkamrarna ansvarar för att överlämna ärenden till tillsynsavdelningen när förhållanden upptäcks som bör granskas av riksåklagaren. Det kan exempelvis handla om tidsfrister som har överskridits. Tillsynsavdelningen kan också på eget initiativ inleda granskning, exempelvis på grund av uppgifter som förekommit i medierna, eller mot bakgrund av klagomål som framförts på åklagares handläggning. Ett tillsynsärende avslutas i normalfallet med ett uttalande av riksåklagaren eller vice riksåklagaren.

Tillsynsverksamheten ska inte förväxlas med de utredningar om brott av åklagare, till exempel om tjänstefel, som handläggs på Särskilda åklagarkammaren. 

Vid tillsynsavdelningen handläggs också remisser från de externa tillsynsorganen Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN).

Tillsynsavdelningen är också den avdelning som tar emot anmälningar vid misstanke om oegentligheter i myndigheten. Se närmare information om detta här.