Så här begär du registerutdrag eller rättelse

Enligt lag har var och en rätt att en gång per år kostnadsfritt begära besked om vilka personuppgifter som behandlas avseende dem.

Åklagarmyndigheten prövar alltid om det föreligger sekretess före ett utlämnande av registeruppgifter kan ske. Om uppgifter som begärs ut av en privatperson efter prövning anses vara belagda med sekretess kan hen bli nekad att ta del av dem. Det kan till exempel handla om förundersökningssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Åklagarmyndigheten). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Åklagarmyndigheten, Box 5553, 114 85 Stockholm
[email protected]