Vår behandling av personuppgifter i den operativa verksamheten

Åklagarmyndigheten använder ett antal it-system som stöd i den operativa verksamheten som behandlar personuppgifter. De är nödvändiga för att handlägga ärenden i myndighetens operativa verksamhet, en verksamhet som främst ägnar sig åt brottsbekämpning.

Information struktureras och samlas i olika register för att den lätt ska kunna återfinnas. All personuppgiftsbehandling regleras av lagar och förordningar. Tillsyn utövas av fristående myndigheter och medborgare har rätt till viss insyn.

Personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten

Den behandling av personuppgifter som sker inom den brottsbekämpande verksamheten regleras av brottsdatalagen och brottsdataförordningen.

Brottsdatalagen gäller vid behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter, däribland Åklagarmyndigheten, i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

Utöver brottsdatalagen och brottsdataförordningen regleras Åklagarmyndighetens behandling av personuppgifter huvudsakligen av  lagen om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område samt förordningen om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Dessa omfattar bland annat personuppgiftsbehandling i brottmålsdiariet Cåbra som huvudsakligen förs för att kunna utreda och lagföra brott.

Personuppgifter får även behandlas i åklagarväsendets operativa verksamhet om det behövs för att en åklagare ska kunna fullgöra de uppgifter, utöver brottsbekämpning, som en åklagare har enligt bestämmelser i lag eller förordning.

Personuppgifter behandlas också för planering, uppföljning och utvärdering av den operativa verksamheten. Uppföljning och utvärdering innefattar också den rättsliga tillsyn som riksåklagaren genom Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning utför avseende åklagares handläggning i enskilda ärenden.

De vanligast förekommande fallen när Åklagarmyndigheten behandlar personuppgifter i den operativa brottsbekämpande verksamheten är:

  • När någon är eller har varit misstänkt i en utredning om brott

  • När någon har anmält ett brott, är målsägande eller förekommer i ett ärende som vittne eller någon annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande

  • När någon är sökande, motpart eller annan part eller kan jämställas med part i ett ärende

  • När någon är eller har varit offentlig försvarare eller målsägandebiträde eller liknande.

 

Hantering av personuppgifter för ej misstänkta personer

Enligt  lagen om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska det alltid framgå om en person behandlas trots att hen inte är misstänkt, antingen av sammanhanget eller genom en särskild upplysning. Det finns även sökbegränsningar för sådana personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

Enligt brottsdatalagen får uppgifter om en person inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Sådana uppgifter benämns känsliga personuppgifter, och får bara komplettera uppgifter om en person som behandlas på annan grund – när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. I de allra flesta fall är det inte tillåtet att utföra sökningar på begrepp som normalt är att anse som känsliga personuppgifter.

Kontroll och tillsyn

För alla register som förs finns det dels en personuppgiftsansvarig som bestämmer ändamål med och medel för behandlingen av personuppgifter, dels ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) utövar tillsyn över Åklagarmyndighetens personuppgiftsbehandling. Tillsynsmyndigheten har bland annat rätt att på begäran få tillgång till de personuppgifter som behandlas samt få tillträde till lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Som registrerad kan du också begära att Integritetsskyddsmyndigheten granskar hur Åklagarmyndigheten behandlar dina personuppgifter genom en så kallad laglighetsprövning.