Vår behandling av personuppgifter i e-post

I och med att e-posten kommit in till Åklagarmyndigheten blir dina personuppgifter föremål för behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Ändamålet med behandlingen är, inledningsvis, för att kunna ta emot e-post och därigenom uppfylla de rättsliga förpliktelser som ankommer på en myndighet enligt förvaltningslagen. Uppgifterna kommer att hanteras av myndighetens personal till dess att exempelvis en allmän fråga blir besvarad.

Rutinmässiga frågor och handlingar av tillfällig och ringa betydelse, inklusive personuppgifter, gallras (tas bort) när de inte längre behövs för verksamheten, i fallet ovan efter det att frågan har besvarats.

Ingår den handling eller de uppgifter du skickar in i ett ärende hos myndigheten kommer dina personuppgifter behandlas för ärendets specifika ändamål. Handlingen kommer att bevaras i enlighet med de regler som gäller för hantering av allmänna handlingar som omhändertagits för arkivering.