Mått

Verksamhetsstatistiken innefattar ett antal mått som används till analysunderlag för myndighetens verksamhet.

Exempel på mått som används verksamhetsuppföljningen är genomströmningstid, beslutstid och lagföringsandel.

Genomströmningstid är tiden från det att en brottsmisstanke kommer in till Åklagarmyndigheten till beslut av åklagare. Detta mått avser endast åklagarledda förundersökningar och innefattar både utredningstiden och eventuell tid för beslut om åtal.

Beslutstid är tiden från inkommet beslutsunderlag till beslut, det vill säga från färdig utredning till åklagarens beslut om att väcka åtal eller inte. Detta mått visar den tid åklagaren i huvudsak råder själv över och avser samtliga förundersökningar oavsett om polis eller åklagare varit förundersökningsledare under den föregående utredningen.

Lagföringsandel är andel lagföringsbeslut i förhållande till totalt antal beslut.

Lagföring vid Åklagarmyndigheten innebär vanligen att en person blivit åtalad men kan också vara utfärdande av strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och företagsbot. I det totala antalet beslut exkluderas beslut av administrativ karaktär.

Statistik och definitioner av samtliga mått redovisas i myndighetens årsredovisning.