Åklagarmyndighetens logotype

Vittne

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och hans eller hennes försvarare anser att det behövs.

Vid utredningen av ett brott är det viktigt att alla uppgifter som har betydelse för utredningen kommer fram. Annars kanske polis och åklagare inte får en fullständig bild av vad som har hänt, vilket kan leda till att den som har begått brottet inte kan dömas för det.

Polis och åklagare får därför hålla förhör med alla som har upplysningar att lämna. Så är till exempel fallet om någon har sett ett brott begås eller har fått veta något som har med brottet att göra. Även om en person inte känner till eller har sett något, så kan det vara viktigt att berätta just det.

Allmän vittnesplikt

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och hans eller hennes försvarare anser att det behövs. En enskild person kan alltså inte bestämma själv om hon eller han vill vittna eller inte. Undantag görs bara för den som till exempel är nära släkt med den åtalade.

För den som känner sig orolig finns hjälp och stöd att få. På många domstolar finns vittnesstöd och särskilda väntrum för vittnen. Ta kontakt med tingsrätten före förhandlingen om du har frågor om hur det ser ut på just den tingsrätten.

Vittnesed

Den som är vittne i en rättegång börjar med att avlägga en vittnesed: ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Att bryta mot detta, dvs. att ljuga eller undanhålla fakta, är att begå mened vilket är ett brott.