Från brott till åtal

Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott. Hon eller han kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen och samarbetet med polisen är nära.

När brottsutredningen (förundersökningen) är färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. Är det ett mindre allvarligt brott och den som är misstänkt erkänner kan åklagaren själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång i domstolen.

Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet. Åklagaren redogör för teknisk bevisning, förhör misstänkta, vittnen och experter för att domstolen ska ha ett så bra underlag som möjligt att bedöma gärningen på.

Tvistemål, det vill säga när två parter inte kommer överens och ärendet går till domstol, handläggs inte av åklagare.

Åklagarmyndigheten ger inte juridisk rådgivning

Ärenden om misstänkta brott ska avgöras i domstol och därför kan inte myndigheten lämna besked om hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.