Åklagarmyndighetens logotype

Åtalsbeslutet

När förundersökningen är klar är det dags för åklagaren att fatta beslut om hon eller han ska väcka åtal eller inte.

Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. En rad överväganden måste göras innan beslutet fattas.

Om åtal väcks är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts.

Inget åtal

Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Det kan till exempel bero på att den misstänkta förnekar brott och att det inte finns något vittne eller någon teknisk bevisning som bevisar att den misstänkta personen begått brottet. Ibland står det klart redan under förundersökningen att det inte går att bevisa något brott. Åklagaren fattar då beslut om att lägga ned förundersökningen.

Ett sådant beslut har samma innebörd som ett beslut att inte väcka åtal.

För båda besluten gäller att utredningen kan tas upp på nytt om det kommer fram nya uppgifter om brottet.

Den som har blivit utsatt för brott, målsäganden, blir alltid underrättad om vilket beslut åklagaren fattat.