Strafföreläggande och dagsböter

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att han eller hon har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken hon eller han erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Frågor och svar om strafföreläggande

Vad innebär ett strafföreläggande?

Ett strafföreläggande ersätter rättegång. Vissa brott behöver inte behandlas vid en rättegång i domstol. Då kan åklagaren istället för att åtala besluta om att utfärda ett strafföreläggande för brottet.

Hur svarar jag på strafföreläggandet?

Du kan välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. I svaret anger du om du godkänner eller bestrider föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten.

Det enklaste sättet att godkänna föreläggandet är att betala hela det belopp som står på det bifogade inbetalningskortet. Du behöver då inte skriva under något godkännande. Föreläggandet är godkänt genom betalningen.

Skulle strafföreläggandet innehålla ett förverkande av en sak, t.ex. narkotika eller kniv, eller ett skadestånd krävs att du skriver under och skickar in svaret för att det ska räknas som att du har godkänt strafföreläggandet.

Vad händer om jag inte vill godkänna strafföreläggandet?

Om du inte accepterar innehållet i föreläggandet bör du snarast skriva och berätta varför. Skriv helst på baksidan av det brev som följde med föreläggandet. Skicka ditt svar i ett vanligt brev till den åklagarkammare som föreläggandet kom ifrån. Adressen står på föreläggandet.

När åklagaren fått ditt svar eller om du inte svarar på strafföreläggandet, beslutar åklagaren i de flesta fall om att väcka åtal mot dig i tingsrätten. Tingsrätten kallar sedan dig och åklagaren till en förhandling. Efter förhandlingen bestämmer tingsrätten om du skall dömas för brotten och vilket straff du i så fall får. I många fall kan tingsrätten dock avgöra ärendet utan att du behöver komma till en rättegång.

Vad händer efter ett godkännande? När måste jag betala? 

Från det att du godkänt ett strafföreläggande har du 30 dagar på dig att betala det belopp som angetts i strafföreläggandet och på inbetalningskortet. Är du mellan 15 och 18 år har du 15 dagar på dig. Använd helst det tryckta inbetalningskortet.  Har ärendet inte blivit fullt betalt under den ovan angivna tiden skickas en påminnelse om betalning ut. Då får du ytterligare 14 dagar på dig att betala. Har inte full betalning skett inom 14 dagar överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Utöver bötesbeloppet tar Kronofogdemyndigheten ut en utsökningsavgift.

Påföljden är det straff som åklagaren beslutat om. Dagsböter används vid lite allvarligare bötesbrott. Antalet dagsböter kan bestämmas till lägst 30 och högst 150 stycken, eller 200 om det är fråga om flera brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är, dvs. ju fler dagsböter, desto allvarligare brott. Hur stor varje dagsbot är fastställs med hänsyn till inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet. Dagsbotsbeloppet varierar från 50 till 1 000 kr. I riksåklagarens riktlinjer (RåR 2007:2) finns mer information om beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande.

Penningböter används mest vid mindre allvarliga brott. Storleken på penningböterna beror bara på hur allvarligt brottet är. Din inkomst har alltså ingen betydelse för penningböternas storlek.

Avgift till Brottsoffermyndigheten, vad är det?

Om du har begått ett brott som kan ge fängelse ska du enligt lag betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor. Dessa pengar går till en fond som Brottsoffermyndigheten beslutar om.

Varför ska jag betala kostnad för blodprov/urinprov/salivprov?

Den som lagförs för brott genom dom i domstol eller genom strafföreläggande ska enligt lag ersätta staten för kostnad för blodprovtagning, blodundersökning, urinprovtagning, urinundersökning, salivprovtagning och salivundersökning i förekommande fall.

Jag kan inte betala hela beloppet på en gång. Går det att dela upp betalningen?

Nej, det går inte att dela upp betalningen. För ytterligare frågor om bötesbetalningen, kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 010-563 35 04 eller skicka e-post till strafforelaggande(a)polisen.se.

Kommer mitt brott och strafföreläggande hamna i registren? Vilka myndigheter får veta att jag begått ett brott och blivit straffad?

På samma sätt som efter en fällande dom i en domstol kan olika myndigheter få uppgifter om att du har begått brott. Om brottet har betydelse för ditt körkortsinnehav kan Transportstyrelsen besluta om att ge en varning eller återkalla ditt körkort. Även andra tillstånd eller licenser kan påverkas. Uppgifter om att du har begått brott antecknas i belastningsregistret.

Hur länge finns uppgiften om strafföreläggande med i belastningsregistret?

Uppgifter om böter gallras 5 år efter godkännandet av strafföreläggandet. Om det före utgången av denna tid görs en ny anteckning i belastningsregistret, kan uppgiften komma att stå kvar längre.  

Vem ansvarar för belastningsregistret? Vem kan titta i det? 

Polismyndigheten är ansvarig för personuppgifterna i belastningsregistret. Vid frågor om belastningsregistret, kontakta Polismyndigheten på 010-563 35 02.

Polisen tog mitt körkort när jag stoppades. När får jag tillbaka det?

Transportstyrelsen svarar på frågor om körkort. Åklagarmyndigheten har inte alls hand om körkortsfrågan. Kontakta Transportstyrelsen på 0771-81 81 81.

Påverkas mitt körkortsinnehav av ett strafföreläggande?

Transportstyrelsen har hand om alla körkortsfrågor, inte Åklagarmyndigheten. Kontakta Transportstyrelsen.