Husrannsakan och reseförbud

Husrannsakan

En husrannsakan kan vara viktig under förundersökningen antingen för att söka efter misstänkta eller för att söka efter bevisföremål. Ett exempel kan vara att åklagare beslutar om husrannsakan i en lägenhet där narkotikaförsäljning pågår.

Reseförbud

Om någon är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse kan åklagaren besluta om reseförbud. Ett reseförbud kan meddelas om det finns risk för att den misstänkta personen avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. När denna bedömning görs ska åklagaren bland annat ta hänsyn till den misstänktas personliga förhållanden och vilket brott det är fråga om.

Beslut om reseförbud kan meddelas även för brott som inte kan leda till fängelse om det finns risk för att den misstänkta personen undandrar sig lagföring eller straff genom att lämna landet.

Vid beslut om reseförbud måste man bland annat ta hänsyn till det intrång som det innebär i den misstänkta personens frihet. En avvägning måste göras mellan behovet av åtgärden och intrånget. Om intrånget bedöms vara större än behovet av åtgärden får inte reseförbud meddelas.

Under en förundersökning kan nya omständigheter komma fram som gör att tvångsmedel blir aktuella, trots att det inte varit så tidigare. Exempel på sådana omständigheter är att den misstänkta personen blir misstänkt för nya brott eller att personen inte följer en kallelse till förhör. Motsatt situation kan också uppstå, det vill säga att det kommer fram nya omständigheter som gör att det inte längre finns skäl för att använda tvångsmedel. Åklagaren ska då genast vidta åtgärder för att tvångsmedlet inte ska kvarstå.