Kontaktförbud

Kontaktförbud kan beviljas om det finns en klar och konkret risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan namngiven person. Beslut fattas av åklagare.

Den som får kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot.

Åklagaren ska göra en bedömning i varje enskilt fall om det finns risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en så kallad proportionalitetsbedömning, vilket innebär att skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser det innebär för den person som förbudet är tänkt att gälla.

Utredningar om kontaktförbud leds av åklagare och ska bedrivas snabbt. Huvudregeln är att beslut ska fattas inom en vecka. Utredningen ska ge underlag för åklagarens riskbedömning och för proportionalitetsbedömningen. Några av de frågor som åklagaren ska ta hänsyn till vid riskbedömningen är om det finns tidigare brott mot den person som förbudet ska skydda, om det finns tidigare brott mot någon annan och om det pågår en brottsutredning mot den person som förbudet är avsett för. En närmare beskrivning av riskbedömningen finns i Åklagarmyndighetens handbok om kontaktförbud.

Om man inte är nöjd med ett åklagarbeslut om kontaktförbud kan man begära att en domstol prövar frågan. Möjligheten att få en domstolsprövning gäller både beslut om att utfärda förbud och om att inte utfärda förbud, och bägge parter har möjlighet att begära prövning.

Åklagarmyndighetens arbete med kontaktförbud

Under 2008 genomförde Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg en granskning av åklagarnas tillämpning av lagen om besöksförbud. En handbok för handläggning av dessa ärenden publicerades 2010. Den 1 oktober 2011 trädde lagen om kontaktförbud i kraft och ersatte lagen om besöksförbud.

Under 2012-2013 gjordes en uppföljande granskning. Denna visade på både svårigheter i handläggningen och utvecklingsmöjligheter. Ett antal aktiviteter på området genomfördes även under perioden 2014-2015. 

Ett nytt tematiskt tillsynsprojekt, i samarbete med Polismyndigheten, pågår och ska resultera i en tillsynsrapport som beräknas vara klar under första halvåret 2020. I juli 2018 kom ny lagstiftning om kontaktförbud. Med anledning av framför allt denna lagstiftning gjordes en revidering och uppdatering av kontaktförbudshandboken i oktober 2019.