Företagsbot

En företagsbot är ingen påföljd i egentlig mening utan en annan särskild rättsverkan av brott som kan vidtas vid brott i näringsverksamhet.

Åklagare kan yrka på företagsbot för brott som begåtts i näringsverksamhet. Det är då näringsidkaren som åläggs företagsboten.

En förutsättning för företagsbot är att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten eller att brottet begåtts av en person som haft en ledande ställning eller haft ett särskilt tillsyns- eller kontrollansvar i förhållande till näringsidkaren. Företagsboten är lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Om brottet har begåtts av oaktsamhet och inte kan förväntas leda till strängare påföljd än böter så får åtal väckas endast om det är påkallat från allmän synpunkt. Det innebär att lindrigare brott som begåtts av oaktsamhet som huvudregel endast ska medföra företagsbot.

Enskilda personer i företaget kan åtalas även om åklagaren yrkar på företagsbot.