Utvisning på grund av brott

En person som inte är svensk medborgare kan i vissa fall utvisas, om personen begått allvarlig eller upprepad brottslighet. Frågan prövas av domstol efter begäran från åklagare.

Den som döms för brott i Sverige och som inte är svensk medborgare kan utvisas härifrån. Det blir aktuellt om den dömde har tidigare domar bakom sig eller om det annars finns en risk för att han eller hon återfaller i brott. Men även utan tidigare domar blir frågan om utvisning aktuell om man döms för brottslighet som har ett straffvärde på minst sex månaders fängelse.

För vissa personkategorier, till exempel flyktingar, EES-medborgare och personer som lagligen vistats i Sverige i minst fem år och som kom till Sverige innan de fyllde 15 år, krävs det allvarligare brott eller att återfallsrisken är mer påtaglig för att utvisning ska bli aktuellt.

Om de grundläggande förutsättningarna för utvisning är uppfyllda, ska domstolen ta ställning till om personens anknytning till Sverige gör att utvisning inte ska ske. Domstolen ska också beakta om det i ett enskilt fall inte skulle kunna gå att verkställa ett utvisningsbeslut.

Reglerna om utvisning på grund av brott skärptes den 1 augusti 2022. Bland annat togs förbudet mot att utvisa vissa personkategorier bort. Reglerna finns i 8 a kapitlet Utlänningslagen (2005:716) (länk till Riksdagen.se).