Åklagarmyndighetens

Resning

Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.

När åklagaren eller den som har dömts i ett brottmål inte längre får överklaga domen till en högre domstolsinstans kallas det att domen har vunnit laga kraft. En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras. Det hänger samman med att medborgarna ska kunna lita på att domar gäller.

När en dom vunnit laga kraft medför det också ett definitivt slut på förundersökningen om den brottslighet som domen gäller. Efter detta får polis och åklagare normalt inte vidta några nya utredningsåtgärder om samma sak.

Resning i Högsta domstolen

En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Om det är klart att det inte finns skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen direkt avslå ansökan. I andra fall ska riksåklagaren yttra sig över ansökan. Den som vill ansöka om resning av en hovrättsdom kan också vända sig till riksåklagaren för att få hjälp.

Resning i hovrätten

När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det den hovrätt som tingsrätten hör till som beslutar om resning. I sådana fall är det  en åklagare vid den åklagarkammare som hör till tingsrätten som är motpart i resningsärendet.

Vem kan begära resning?

Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts. Det är en väsentlig skillnad mot brottmålsprocessen i övrigt där det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte är skyldig.

Om en åklagare får kännedom om omständigheter eller bevis som skulle kunna ligga till grund för resning bör åklagaren agera för att en resning kommer till stånd.

Återupptagande av förundersökningen

Under handläggningen av ett resningsärende kan åklagaren under vissa förhållanden besluta att förundersökningen ska återupptas så att de nya omständigheterna eller bevisen kan kontrolleras. Om någon som överväger att begära resning anser att förundersökningen behöver kompletteras innan en ansökan om resning kan göras kan denne begära att åklagaren ska besluta om det.

Vad händer om resning beviljas?

Ett beslut om resning innebär att den gamla domens lagakraft upphävs och att det normalt blir en ny rättegång i den domstol som senast dömt. Beslutet innebär inte att domen i sig upphävs utan domstolen måste pröva om den ska ändras. Ska målet efter resning handläggas vid en tingsrätt kan åklagaren välja att lägga ned åtalet om han eller hon anser att brottet inte längre går att bevisa. Ska målet handläggas vid en hovrätt har åklagaren inte någon möjlighet att lägga ned åtalet.

Resning till men för en tilltalad

Ansökan om resning till men för den tilltalade sker inte ofta i Sverige. Det har hänt ett fåtal gånger de senaste decennierna.

Sedan en brottmålsdom har vunnit laga kraft, får resning beviljas till nackdel för den tidigare tilltalade enligt reglerna i 58 kap. 3 § rättegångsbalken. Målet får resas om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Det krävs att sökanden åberopar någon omständighet eller något bevis som inte har lagts fram tidigare och att den tilltalade sannolikt skulle ha dömts för brottet, om omständigheten eller beviset hade lagts fram i brottmålet.

En resning förutsätter dessutom att sökanden gör sannolikt att han inte vid den rätt som har meddelat domen eller genom att överklaga domen hade kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller att sökanden annars har haft en giltig ursäkt för att inte göra det.

Ansökan om resning ska göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på (58 kap. 4 §)."

Antalet resningsärenden

Resningsärenden är ofta mycket omfattande och massmedialt uppmärksammade. Under 2018 registrerades 23 nya resningsärenden, vilket är fyra färre än året innan. 

Åren 2013 och 2014 var antalet resningsärenden betydligt fler. Det kan huvudsakligen förklaras av Högsta domstolens beslut om resning i ett mål om skattebrott, där domstolen fann att den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenlig med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott enligt Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.

Endast en liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas.