Ordlista

Här finner du en begreppsförklaring av juridiska termer, framförallt som gäller brottmål. Klicka på den bokstav som ordet börjar på och välj sedan ord i listan som visas. 

Förklaringen av ordet presenteras om du klickar på ordet.

 • Absolut åtalsplikt

 • Allmän domstol

 • Allmän åklagare

 • Allmänt åtal

 • Anhållande

 • Anmälningsplikt

 • Anonymitetsskydd

 • Anstiftan

 • Asperationsprincipen

 • Barnahus

 • Barnfridsbrott

 • Belastningsregister

 • Bestrida

 • Besvär över domvilla

 • Bevisbörda

 • Bevistalan

 • Bevisuppgift

 • Brott mot griftefrid

 • Brott mot person

 • Brottmål

 • Brottsbalken

 • Brottsmisstanke

 • Butikstillgrepp

 • Böter

 • Civilrätt

 • Dagsböter

 • Domstolar

 • Domvilla

 • Dråp

 • Dubbel straffbarhet

 • EBM

 • Ed

 • Egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

 • Egenmäktigt förfarande

 • Ekonomisk brottslighet

 • Enskilt åtal

 • Envarsgripande

 • Falsk angivelse

 • Falsk beskyllning

 • Falskt åtal

 • Folkmord

 • Fri bevisprövning

 • Frihetsberövande

 • FU-begränsning

 • Fysisk person

 • Fängelse

 • Förberedelse till brott

 • Företagsbot

 • Förgöring

 • Förmildrande omständigheter

 • Förmögenhetsbrott

 • Förolämpning

 • Förseelse

 • Försvarare

 • Försvårande omständigheter

 • Försök till brott

 • Förtal

 • Förundersökning

 • Förundersökningsbegränsning

 • Förundersökningssekretess

 • Förvaltningsdomstol

 • Förverkande

 • Gravfridsbrott

 • Gripande

 • Gärningsbeskrivning

 • Gärningsman

 • Gärningsperson

 • Hemlig dataavläsning

 • Hemliga tvångsmedel

 • Hets mot folkgrupp

 • Hovrätt

 • Husrannsakan

 • Huvudförhandling

 • Häktning

 • Häktningsframställan

 • Häktningsförhandling

 • Häleri

 • Hämtning

 • Högsta domstolen

 • Jordabalken

 • Juridisk person

 • Juridiskt biträde

 • Jurisdiktion

 • Jäv

 • Klagan över domvilla

 • Kollusionsfara

 • Konsumtion

 • Kontaktförbud

 • Kontraktsvård

 • Korruption

 • Kriminalvården

 • Kroppsvisitation

 • Kränkning

 • Kvarstad

 • Kärande

 • Laga förfall

 • Laga kraft

 • Lagföra

 • Lagman

 • Legalitetsprincipen

 • Livstidsstraff

 • LOB

 • LUL

 • LVM

 • LVU

 • Lyckta dörrar

 • Meddelarfrihet

 • Meddelarskydd

 • Medgivande

 • Medhjälp

 • Mened

 • Miljöbrott

 • Minderårig

 • Misshandel

 • Misstankeregister

 • Misstänkt person

 • Mord

 • Mordbrand

 • Muntlighetsprincipen

 • Muta

 • Mål

 • Målsägande

 • Målsägandebiträde

 • Människorov

 • Normerade böter

 • Notarie

 • Nåd

 • Nämndeman

 • Nödvärn

 • Nöjdförklaring

 • Oaktsam våldtäkt

 • Oaktsamhet

 • Objektivitetsplikt

 • Offentlig försvarare

 • Offentlig plats

 • Offentlig rätt

 • Ofredande

 • Ogillat åtal

 • Ohörsamhet mot ordningsmakten

 • Olaga diskriminering

 • Olaga frihetsberövande

 • Olaga förföljelse

 • Olaga hot

 • Olaga tvång

 • Olovligt brukande

 • Olovligt förfogande

 • Omedelbarhetsprincipen

 • Ordningsbot

 • Orubblighetsprincipen

 • Osann försäkran

 • Osant intygande

 • Oskuldspresumtion

 • Part

 • Penningböter

 • Plädering

 • Praxis

 • Prejudikat

 • Preskription

 • Privat försvarare

 • Processrätt

 • Proportionalitetsprincipen

 • Prövningstillstånd

 • Påföljd

 • Påföljdseftergift

 • Rapporteftergift

 • Rattfylleri

 • RB

 • Recidivfara

 • Rekvisit

 • Resandebrott

 • Resning

 • Restriktioner

 • Riksåklagaren

 • Ringa stöld

 • Rådman

 • Rättegång

 • Rättegångsbalken

 • Rättegångsfel

 • Rättegångshinder

 • Rättegångsombud

 • Rättsfall

 • Rättsföljd

 • Rättshjälp

 • Rättskraft

 • Rättskälla

 • Rättsmedel

 • Rättsordning

 • Rättspraxis

 • Rättspsykiatrisk undersökning

 • Rättspsykiatrisk vård

 • Rättssäkerhet

 • Rättstrygghet

 • Sakframställning

 • Samhällstjänst

 • Samtycke

 • Sannolika skäl

 • Sexualbrott

 • Skadegörelse

 • Skadestånd

 • Skattebrott

 • Skyddstillsyn

 • Skälig misstanke

 • Slutanförande

 • Slutdelgivning

 • Smitning

 • Specialdomstol

 • Specialstraffrätt

 • Sprängämnesprekursorer

 • Straffbarhetsålder

 • Strafflatitud

 • Straffmätning

 • Straffrätt

 • Straffskala

 • Straffvarning

 • Straffvärde

 • Strafföreläggande

 • Struktural bevisning

 • Stämningsansökan

 • Stämpling

 • Svarande

 • Sveda och värk

 • Syn

 • Särskild företrädare för barn

 • Särskild rättsverkan

 • Särskild utskrivningsprövning

 • Särskild åklagare

 • Särskilda rättsmedel

 • Talan

 • Territorialitetsprincipen

 • Tidiga förhör

 • Tillbakaträdande

 • Tillfälligt omhändertagande

 • Tillgreppsbrott

 • Tilltalad

 • Tingsnotarie

 • Tingsrätt

 • Trolöshet mot huvudman

 • Tvistemål

 • Tvångsmedel

 • Underlåtenhetsbrott

 • Underrätt

 • Universalitetsprincipen

 • Universell jurisdiktion

 • Uppsåt

 • Utlämning

 • Utpekad person

 • Utvecklingscentrum

 • Viktimologi

 • Vilandeförklaring

 • Villkorlig dom

 • Villkorlig frigivning

 • Vitsorda

 • Vittnesed

 • Våda

 • Våldsbrott

 • Våldtäkt

 • Våldtäkt mot barn

 • Vållande

 • Vållande till annans död

 • Yppandeförbud

 • Yrkande

 • Åklagarkammare

 • Åklagarmyndighetens huvudkontor

 • Åtal

 • Åtalseftergift

 • Åtalspreskription

 • Åtalsunderlåtelse

 • Återförvisning

 • Återställande av försutten tid

 • Äktenskapstvång

 • Ärekränkning

 • Övergrepp i rättssak

 • Överklagande

 • Överläggning

 • Överlämnande

 • Överlämnande till särskild vård

 • Överprövning

 • Överrätt

 • Övervakare