Offentlig plats

Väg- och gatumark, parker, torg, parkeringsplatser etc. dit allmänheten har fritt tillträde.