Prövningstillstånd

Ett beslut i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen att pröva ett ärende som har överklagats från en underinstans. Prövning i högsta instans medges i allmänhet bara i prejudikatfall, dvs. när bedömningen har betydelse för rättstillämpningen i liknande fall. Även för vissa mål i hov- och kammarrätter krävs prövningstillstånd.

 

Se också: