Resning

Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan prövas på nytt. För att kunna bevilja resning krävs att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter dom. Resning söks vid instansen över den som dömt i målet, dvs. Högsta domstolen när det gäller hovrättsdomar och hovrätten om det gäller en tingsrättsdom. Högsta domstolen beviljar i genomsnitt resning i ett par fall om året.

Se också: