Yttranden i ungdomsärenden

I ärenden med unga lagöverträdare begär Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten att Socialtjänsten ska yttra sig avseende den misstänkte ungdomen. Begäran sker med stöd av 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Här nedan återfinns länkar till två dokument, dels ett informationsblad, dels en svarsmall.

Informationsbladet innehåller närmare information bl.a. om vad yttrandet ska användas till och vilka påföljder som en ungdom kan dömas till, men också mer detaljerad information om vad socialtjänstens yttrande ska innehålla.

Svarsmallen, som är frivillig för socialtjänsterna att använda, är avsedd som ett stöd vid upprättandet av yttrandet. Svarsmallen är framtagen i samråd med bl.a. Socialstyrelsen.

Dokument
Informationsblad (pdf)
Svarsmall (Word)