Huvudkontoret

Huvudkontoret ansvarar för Åklagarmyndighetens verksamhet i Högsta domstolen, för rättslig styrning och centrala internationella frågor. Dessutom ansvarar huvudkontoret för övergripande tillsyn av den operativa verksamheten på åklagarkamrarna samt för myndighetens it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor.

På huvudkontoret finns följande avdelningar och enheter: rättsavdelningen med enheten för internationellt rättsligt samarbete samt enheten för internationell samordning och utveckling, tillsynsavdelningen, överåklagare för samordning och analys, ekonomiavdelningen med ekonomienheten och upphandlingsenheten, personalavdelningen med personalenheten, säkerhetsenheten och utbildningscentrum, kommunikationsavdelningen, internrevisionen samt it-avdelningen med fyra enheter; enheten för drift, enheten för it-utveckling, enheten för verksamhetsstöd it och enheten för utveckling it-infrastruktur och it-säkerhet.

Du är välkommen att kontakta växeln på numret nedan ifall du söker direktnummer till någon enskild medarbetare.

Postadress:
Box 5553
114 85 Stockholm

Besöksadress:
Östermalmsgatan 87 C, 3 tr

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Receptionens öppettider kl. 8-12, 12.45-16.30 varje helgfri måndag – fredag

  • Växel 010-562 50 00
  • Fax 010-562 52 99
  • E-post [email protected]

Organisationsnummer för Åklagarmyndigheten:
202100-0084

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera allmänna handlingar som kommer in till myndigheten. Detta innebär att brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator handlingen till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten. Det finns dock vissa undantag från skyldigheten att registrera allmänna handlingar. Undantagen framgår av offentlighets- och sekretesslagen och avser i första hand handlingar av liten eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Sådana handlingar kan även gallras enligt Åklagarmyndighetens gallringsbeslut (ÅM-A 2011/1504).

Kontaktpersoner:

Riksåklagare Petra Lundh
Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin
Stabsråd Tomas Färndahl
Kommunikationsdirektör Karin Rosander
Rättschef Marie-Louise Ollén
Tillsynschef Gunnar Merkel
Personaldirektör Nicklas Lagrell
Tf. ekonomidirektör Lena Möller
It-direktör Anders Thoursie
Säkerhetschef Mikael Svensson
Internrevisionschef Roger Karlson