Huvudkontoret

Huvudkontoret ansvarar för Åklagarmyndighetens verksamhet i Högsta domstolen, för rättslig styrning och centrala internationella frågor. Dessutom ansvarar huvudkontoret för övergripande tillsyn av den operativa verksamheten på åklagarkamrarna samt för myndighetens it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor.

På huvudkontoret finns följande avdelningar och enheter: Rättsavdelningen med enheten för internationellt rättsligt samarbete samt enheten för internationell samordning och utveckling, tillsynsavdelningen, ekonomiavdelningen med ekonomienheten, statistik- och analysenheten och upphandlingsenheten, personalavdelningen med personalenheten, förhandlingsenheten och utbildningscentrum, kommunikationsavdelningen, internrevisionen, säkerhetsavdelningen samt it-avdelningen med fyra enheter; enheten för drift, enheten för it-utveckling, enheten för verksamhetsstöd it och enheten för utveckling it-infrastruktur och it-säkerhet.

Du är välkommen att kontakta växeln på numret nedan ifall du söker direktnummer till någon enskild medarbetare.

Postadress:
Box 5553
114 85 Stockholm

Besöksadress:
Östermalmsgatan 87 C, 3 tr

  • Expeditionstider kl. 9–12, 13–15 varje helgfri måndag–fredag
  • Receptionens öppettider kl. 8–12, 12.45–16.30 varje helgfri måndag–fredag

  • Växel 010-562 50 00
  • E-post [email protected]

Organisationsnummer för Åklagarmyndigheten:
202100-0084

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera allmänna handlingar som kommer in till myndigheten. Detta innebär att brev, inklusive e-post, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator handlingen till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten. Det finns dock vissa undantag från skyldigheten att registrera allmänna handlingar. Undantagen framgår av offentlighets- och sekretesslagen och avser i första hand handlingar av liten eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Sådana handlingar kan även gallras enligt Åklagarmyndighetens gallringsbeslut (ÅM-A 2011/1504).

Kontaktpersoner:

Riksåklagare Katarina Johansson Welin
Tf vice riksåklagare Marie-Louise Ollén
Stabsråd Emma Lindahl Timmelstad
Kommunikationsdirektör Karin Rosander
Tillsynschef Henrik Rasmusson
Personaldirektör Nicklas Lagrell
Ekonomidirektör Ulrika Holm
It-direktör Anders Thoursie
Säkerhetschef John Olofsson
Internrevisionschef Kristina Sjöberg