Aktuella pressmeddelanden

Juni

  • Vice överåklagare Björn Blomqvist beslutade i dag att väcka åtal mot nio personer som är eller varit anställda Vin & Sprit AB för bestickning och medhjälp till bestickning. Tidigare i utredningen har förundersökningen lagts ned mot 15 misstänkta muttagare.

    De personer som åtalats i dag har haft chefsbefattningar eller varit säljkonsulenter vid Vin & Sprit AB. -Enligt min bedömning omfattar brottsligheten sammantaget mer än 640 000 kronor som överlämnats som mutor i olika former, som gåvor av alkohol, resor m.m., vid mer än 1 000 tillfällen, säger vice överåklagare Björn Blomqvist. Förundersökningen, som är en del av den omfattande utredningen om mutor till anställda vid Systembolaget AB, har genomförts med biträde av Länskriminalpolisen i Stockholms län. Utredningen har varit komplicerad. Den omfattar mer än 1 700 sidor och 25 personer har hörts av polisen. En omfattande analys har skett av bland annat beslagtaget datamaterial. En ekorevisor från Ekobrottsmyndigheten och en ekorevisor från Riksenheten mot korruption har granskat materialet och har upprättat sammanlagt sju revisionspromemorior. Åtalet har föregåtts av tidigare åtal mot anställda vid tre leverantörer till Systembolaget AB och åtal mot ett stort antal tidigare anställda butikschefer vid Systembolaget AB. Hittills har sammanlagt ett 100-tal personer åtalats för bestickning eller tagande av muta. För närvarande har två av sex pågående processer avgjorts av tingsrätterna i Stockholm och Helsingborg. Vid Stockholms tingsrätt fälldes samtliga 20 åtalade för besticknings- och mutbrott, vid Helsingborgs tingsrätt fälldes 15 personer för mutbrott och en frikändes. Två förhandlingar i Stockholms tingsrätt är planerade att genomföras under hösten 2006. - Utredningen har bland annat försvårats av att det förekommit oriktiga handlingar i bokföringen för att dölja att mutor och otillbörliga belöningar lämnats. Det har försvårat möjligheterna att fastställa vem som mutats och har inneburit ett avsevärt merarbete i samband med utredningen, säger Björn Blomqvist.

    Läs mer
  • Med anledning av den lagändring som sker den 1 oktober 2006 har Åklagarmyndigheten med stöd av en arbetsgrupp gjort en översyn av samtliga ordningsböter. Förslaget, som nu går på remiss, innebär bland annat kraftigt höjda böter för trafikbrott som har hög olycksrisk.

    - För förseelser som är allvarliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv föreslår vi att böterna höjs kraftigt. Som exempel kan nämnas hastighetsöverträdelser, där nivåerna i dag är 800-2 000 kronor och där vi föreslår nivåer på mellan 2 000 och 4 000. Rödljuskörning ger i dag 1 200 kronor i böter, men vi föreslår en höjning till 3 000, säger överåklagare Sven-Erik Alhem på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö. Även bötesnivåerna inom yrkestrafikområdet föreslår man ska höjas markant. - Överträdelser av bestämmelserna om bland annat kör- och vilotider är ett trafiksäkerhetsproblem och det behövs därför strängare straff för att markera allvaret, säger Sven-Erik Alhem. Ett exempel på föreslagna höjningar är från 1 200 till 3 000 kronor för att bryta mot reglerna om tillåten körtid för yrkesförare. Bakgrund Riksdagen har beslutat att det lägsta beloppet för penningböter ska höjas från 100 till 200 kronor och att det högsta beloppet höjs från 2 000 till 4 000 kronor (och för flera brott från 5 000 till 10 000 kronor). Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2006. Riksåklagaren har därför beslutat att sammanställningen av ordningsböter, dvs. böter som poliser och tulltjänstemän kan utfärda, helt ska ses över. En arbetsgrupp med representanter från Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Vägtrafikinspektionen har i samverkan med Åklagarmyndigheten arbetat fram ett förslag, som nu skickas på bred remiss.

    Läs mer