Aktuella pressmeddelanden

September

 • Med anledning av den lagändring som sker den 1 oktober har riksåklagaren beslutat om en total omarbetning av Riksåklagarens föreskrifter om ordningsböter.

  Riksdagen beslutade i våras att beloppsgränserna för penningböter ska höjas från den 1 oktober 2006. Det lägsta beloppet höjs från 100 till 200 kronor och det högsta från 2 000 till 4 000 kronor (och som gemensamt straff för flera brott från 5 000 till 10 000 kronor). Riksåklagaren beslutade därför om en totalöversyn av samtliga ordningsböter. Ordningsböter är sådana böter som bland annat poliser och tulltjänstemän får utfärda och de flesta återfinns inom trafikområdet. Några exempel på höjningar från den 1 oktober är böter för hastighetsöverträdelser, där de nuvarande nivåerna är 800 - 2 000 kronor, men där nivåerna kommer att bli 1 500 - 4 000 kronor. Att inte använda bilbälte kommer att ge 1 500 kronor i böter, att jämföra med dagens 600 kronor.

  Läs mer
 • Förra året löste polisen ett stort antal brott med hjälp av hemlig telefonavlyssning.

  Läs mer
 • Bakgrund till anmälan: Svenska föreningen för Falun Dafa har skriftligen till polisen i Stockholm anmält den kinesiske medborgaren och handelsministern för delaktighet i mord, tortyr och människorov.

  Bakgrund till anmälan Svenska föreningen för Falun Dafa har skriftligen till polisen i Stockholm anmält den kinesiske medborgaren och handelsministern för delaktighet i mord, tortyr och människorov. De brott som beskrivs i anmälan rör förföljelse mot Falun Gong-utövare i Kina. Förföljelsen har enligt anmälaren innefattat bl.a. olagliga gripanden, bortföranden, fängslanden, tortyr och mord. Den kinesiske handelsministern är enligt uppgift för närvarande i Sverige på officiellt besök efter inbjudan av näringsminister Thomas Östros för handelspolitiska överläggningar. Straffrättslig immunitet Som första led i att avgöra huruvida förundersökning skall inledas eller inte, måste frågan om den kinesiske handelsministerns eventuella immunitet bedömas. Vad gäller frågan om straffrättslig immunitet enligt 2 kap 7 § brottsbalken vill jag anföra följande. En statschefs straffrättsliga immunitet följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser. Detsamma gäller för en person som har ansvar för statens faktiska ledning (exempelvis statsminister). Att även utländska utrikesministrar åtnjuter immunitet är fastslaget i en dom av International Court of Justice. Enligt min mening talar övervägande skäl för att den kinesiske handelsministern åtnjuter straffrättslig immunitet. Han är i Sverige på inbjudan av den svenska regeringen med uppdrag att föra samtal och internationella förhandlingar för den kinesiska staten. Jag finner inte skäl att göra någon annan bedömning än vad som gäller för en utrikesminister. En sådan straffrättslig immunitet vilar på allmänt erkända folkrättsliga grundsatser. Straffrättslig immunitet innebär hinder mot att inleda förundersökning och att använda straffprocessuella tvångsmedel. Ett liknande beslut har fattats i Storbritannien vid Bow Street Magistrates Court den 8 november 2005. Min slutsats rörande straffrättslig immunitet medför att jag inte gör en bedömning av utsikterna till åtalsförordnande enligt 2 kap 5 § och 7a § brottsbalken. Jag gör inte heller någon bedömning i frågor om rubricering, bevisläge eller de praktiska möjligheterna att utreda den anmälda brottsligheten. Med anledning av ovanstående fattar jag följande BESLUT Förundersökning skall inte inledas. Det föreligger formella hinder mot lagföring av brottsligheten. Den kinesiske handelsministern åtnjuter straffrättslig immunitet. /Thomas Häggström

  Läs mer