Aktuella pressmeddelanden

April

 • Riksåklagaren ansåg att det inte fanns skäl för prövningstillstånd vad avser frågorna om nödvärn och nödvärnsexcess.

  Däremot menade RÅ att det fanns skäl som talade för att bevilja prövningstillstånd i påföljdsdelen. Högsta domstolenbeslutade emellertid den 27 april 2009 att inte meddela prövningstillstånd i målet.

  Läs mer
 • I mars 2009 ökade antalet inkomna ärenden till åklagare med 24 procent jämfört med mars 2008. Störst var ökningen av narkotikaärenden och bötesärenden.

  Under årets första månader minskade antalet inkomna ärenden till åklagare, men trenden bröts i mars och ökningen blev istället hela 24 procent. Sammanlagt under det första kvartalet 2009 har antalet ärenden till åklagare ökat med cirka 3 procent. Ett annat sätt att mäta arbetsbelastning är att räkna brottsmisstankar, eftersom varje ärende ofta innehåller fler än en misstanke om brott. Sett till antalet brottsmisstankar är ökningen 6 procent jämfört med samma period året innan. - Under den senaste tolvmånadersperioden har antalet anmälda brottsmisstankar till åklagare ökat med drygt 7 procent jämfört med den närmaste föregående tolvmånadersperioden. Det motsvarar cirka 41 000 misstankar. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer vi att under 2009 överträffa den prognos som vi har lämnat till regeringen, säger kanslichef Bertil Metzger. - Med ett ökat antal målmedvetna poliser ute på gatorna beräknar vi en fortsatt ökning på ungefär samma nivå under de närmaste åren, säger Bertil Metzger.

  Läs mer
 • Åtalsbeslut i Jönköpingsärendet ändras

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg ändrar nubeslutet att lägga ner åtalet mot den man som misstänks för våldtäkt mot en 15-årig flicka i Jönköping.Man anser att det finns tillräckliga skäl för åtal vad gäller våldtäkt.Tidigare beslut om åtal ska alltså prövas av tingsrätten.

  Läs mer

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg ändrar nubeslutet att lägga ner åtalet mot den man som misstänks för våldtäkt mot en 15-årig flicka i Jönköping.Man anser att det finns tillräckliga skäl för åtal vad gäller våldtäkt.Tidigare beslut om åtal ska alltså prövas av tingsrätten.

  Bedömningen bygger på att det finns stödbevisning i fallet som gertillräckliga förutsättningar att pröva åtalet för våldtäkt. Detta trots attmålsäganden inte kan höras personligen. Med hänsyn till att hon inte kanhöras personligen ska bevisningen kompletteras. - Den tilltalade ska ha överlåtit narkotika till målsäganden vid detillfällen det förekommit sexuella handlingar. I andra hand kanden tilltalade därför misstänkas för sexuellt utnyttjande av personi beroendeställning. - I tredje hand kan köp av sexuell handling av barn misstänkas dåden misstänkte varit medveten om att målsäganden varit under18 år, säger vice överåklagare Marianne Ny.

  Läs mer
 • Målet gäller under vilka förutsättningar datorer med Internetuppkoppling, som har ställts ut i en lokal, kan anses omfattade av automatspelslagen.

  En person har i sin tobaksaffär haft två datorer utställda som var uppkopplade mot Internet. Kunderna kunde använda datorerna genom att betala en krona per minut. Av utredningen framgår inte annat än att datorerna inte var särskilt programmerade för spel och inte heller var försedda med förval, genvägar eller liknande anknytning till spelsajter på Internet eller att de på annat sätt varit särskilt utrustade för spel. HD har funnit att datorerna därför inte kan anses utgöra spelautomater i automatspelslagens mening och har ogillat åtalet.

  Läs mer
 • Ny förundersökningsledare i läkarärendet

  Chefsåklagare Peter Claesson blir ny förundersökningsledare i ärendet med den dråpmisstänkta läkaren, sedan kammaråklagare Elisabeth Brandt begärt att få frånträda förundersökningsledarskapet.

  Läs mer

  Chefsåklagare Peter Claesson blir ny förundersökningsledare i ärendet med den dråpmisstänkta läkaren, sedan kammaråklagare Elisabeth Brandt begärt att få frånträda förundersökningsledarskapet.

  Kammaråklagare Elisabeth Brandt på Västerorts åklagarkammare har bett att få frånträda förundersökningsledarskapet i ärendet med den dråpmisstänkta läkaren. Detta har beviljats av ledningen för åklagarkammaren. Ny förundersökningsledare är chefsåklagare Peter Claesson, som biträds av kammaråklagare Jenny Clemedtsson. - Sedan Utvecklingscentrum Göteborg har konstaterat att förundersökningen ska fortsätta och att ingen åklagare som hittills varit verksam i förundersökningen är jävig, anser jag att det nu är lämpligt att förundersökningsledarskapet överlämnas till annan åklagare. Skälet för detta är att fokuseringen på min person blivit alltför stark, säger Elisabeth Brandt. Elisabeth Brandt lämnar inga övriga kommentarer i ärendet. Peter Claesson och Jenny Clemedtsson ger kommentarer först i samband med beslut i åtalsfrågan.

  Läs mer
 • Myndighetscheferna har beslutat att inrätta ett Samverkansråd där de själva ska ingå och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas.

  Den 15 april samlades cheferna för de nio myndigheter som tillsammans har regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten. I uppdraget ingår att se över hur arbetet mot den organiserade brottsligheten kan styras myndighetsgemensamt och mer målinriktat.En av slutsatserna i arbetet med mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet är att det saknas ett myndighetsgemensamt strategiskt forum. Därför beslutade myndighetscheferna att inrätta ett Samverkansråd där de själva ska sitta och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas. Deltagande myndighetschefer vid mötet:Rikspolischef Bengt SvensonGeneraldirektör Anders Perklev, ÅklagarmyndighetenGeneraldirektör Gudrun Antemar, EkobrottsmyndighetenGeneraldirektör Anders Danielsson, SäkerhetspolisenGeneraldirektör Mats Sjöstrand, SkatteverketGeneraldirektör Karin Starrin, TullverketGeneraldirektör Lars Nylén, KriminalvårdenGeneraldirektör Judith Melin, KustbevakningenBitr. generaldirektör Annika Stenberg, Kronofogdemyndigheten

  Läs mer
 • Nio myndighetschefer inleder samarbete mot grov organiserad brottslighet

  I takt med utbredningen av den grova organiserade brottsligheten ökar trycket på samhället. Fler aktörer måste delta i kampen och det krävs strategiskt och långsiktigt samarbete över myndighetsgränser för att nå framgång. Därför samlas nio myndighetschefer till ett gemensamt möte den 15 april. Myndigheter som deltar ärRikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket,Tullverket, Kriminalvården, Kustbevakningen samt Kronofogdemyndigheten. Bakgrunden till detta initiativ är det regeringsuppdrag som myndigheterna har fått att mobilisera mot grov organiserad brottslighet. Resultatet av mötet kommer att delges media på en pressträff.

  Läs mer
 • Två personer har delgetts misstanke om brott mot upphovsrättslagen. De tros ha ingått i ett internationellt nätverk.

  Polisen har den 2 april, efter beslut av åklagare, gjort husrannsakningar i två lägenheter i Skövde i anledning av misstanke om olovlig fildelning. Två personer har samtidigt anhållits och delgetts misstanke om brott mot upphovsrättslagen. Personerna tros ha ingått i större virtuella nätverk med internationell anknytning, som haft som syfte att olovligen sprida upphovsrättsskyddade filmer på Internet. Tillslag har skett samtidigt i flera länder och utredningen är en del i en gemensam insats i Sverige, USA, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Spanien.

  Läs mer
 • Fler brott anmäls och fler klaras upp

  – Det blev mer att göra för rättsväsendet under 2008 men de brottsutredande myndigheterna tycks ha ökat produktionen och klarade upp fler brott än tidigare, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå.

  Läs mer

  – Det blev mer att göra för rättsväsendet under 2008 men de brottsutredande myndigheterna tycks ha ökat produktionen och klarade upp fler brott än tidigare, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå.

  - Det blev mer att göra för rättsväsendet under 2008 men de brottsutredande myndigheterna tycks ha ökat produktionen och klarade upp fler brott än tidigare, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå. Den slutliga brottsstatistiken för 2008 har offentliggjorts av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken innehåller uppgifter om det slutliga antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2008.

  Läs mer
 • Två personer har frikänts från brott mot lagen om transport av farligt gods eftersom de myndighetsföreskrifter som de brutit mot har utfärdats med stöd av den gamla lagen om transport av farligt gods.

  Hovrätten konstaterade att det inte hade utfärdats några övergångsbestämmelsersom betyder att föreskrifter som meddelats med stöd av den tidigare lagstiftningen, skulle gälla även sedan den nya lagstiftningen trätt i kraft. Myndighetsföreskrifterna grundar sig i stor utsträckning på internationella överenskommelser och det är uppenbart att lagstiftarens mening har varit att myndighetsföreskrifterna skulle tillåta att straff döms ut även sedan den nya lagstiftningen hade trätt i kraft. Frågan gäller om det skulle strida mot lagen att använda straffbestämmelsen på de myndighetsföreskrifter som utfärdats med stöd av den äldre lagstiftningen. Riksåklagarenöverklagade hovrättens dom. Högsta domstolen beslutade den 27 mars 2009 att inte meddela prövningstillstånd.

  Läs mer