Aktuella pressmeddelanden

December

 • Överklagande av hovrättsdom

  Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen.

  Frågan i målet gäller om mordet kan anses tillhöra de allvarligaste fallen av mord och att mannen därmed borde dömas till livstids fängelse. Senaste gången som Högsta domstolen uttalade sig om påföljden för mord var 2007. Sedan dess har en lagändring ägt rum som innebär att påföljden för mord är fängelse i lägst tio och högst arton år eller på livstid. I överklagandet pekar riksåklagaren bland annat på att olika domstolar förefaller göra olika bedömningar vad som, med hänsyn till lagförarbeten och praxis, ska krävas för att kvalificera ett brott till de mest allvarliga fallen av mord. Det finns därför skäl för Högsta domstolen att pröva målet. Riksåklagarens bedömning är att det inte finns några förmildrande omständigheter i målet, utan tvärtom flera försvårande och även synnerligen försvårande omständigheter. Enligt riksåklagarens mening bör påföljden därför bestämmas till fängelse på livstid.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas kommenterar dagens dom mot kvinnan som förvarade skelettdelar i bostaden.

  - Jag kan konstatera att domstolen gått på min linje och anser att kvinnan har handskats skymfligen med skelettdelarna och att hon handlat med uppsåt. Däremot anser man inte att det är bevisat att hon använt skelettdelar i samband med sexuella handlingar. Jag ska nu noggrant analysera domen innan jag tar ställning till om jag ska överklaga eller inte, säger kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas.

  Läs mer
 • Ang domen mot den sk skelettkvinnan

  Kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas vid Göteborgs åklagarkammare är tillgänglig för kommenter kring domen mot den sk skelettkvinnan mellan kl 15.00 och 16.00 idag måndag.

  Läs mer

  Kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas vid Göteborgs åklagarkammare är tillgänglig för kommenter kring domen mot den sk skelettkvinnan mellan kl 15.00 och 16.00 idag måndag.

  Dom kommer att meddelas av Göteborgs tingsrätt kl 14.00 idag.

  Läs mer
 • Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om delar av Centrala etikprövningsnämndens verksamhet. Misstankarna gällde tjänstefel. Efter ca tre månader har förundersök­ningen idag lagts ned.

  Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om delar av Centrala etikprövningsnämndens verksamhet. Misstankarna gällde tjänstefel. Efter ca tre månader har förundersök-ningen idag lagts ned. Under hösten 2012 framkom medieuppgifter som gjorde att det fanns anledning att misstänka tjänstefel inom Centrala etikpröv-nings-nämnden. Bland annat påstods att företrädare för nämnden hade antedaterat beslut inom ramen för tillsynsverk-samheten. En förundersökning om tjänstefel inleddes och har bedrivits under ca tre månaders tid. Inom ramen för förundersökningen har bland annat original-akter från nämnden granskats och jämförts med loggnings-uppgifter för när olika dokument har skapats. Dessutom har förhör hållits med personer som är anställda på nämnden. Utredningen har visat att beslut som ska ha fattats under perioden 2006-2010 slutdokumenterats i digital form först 2012, att flera protokoll saknas eller inte har justerats och att det brister i interna rutiner för bland annat arkivering och diarieföring. Förundersökningsledare är kammaråklagare Pär Andersson vid City åklagarkammare i Stockholm. Han kommenterar förunder-sökningen på följande sätt: "Flera brister i nämndens verksamhet har framkommit under utredningen, men utifrån bland annat förhör kan jag konstatera att bristerna inte är av den omfattningen att de kan föranleda straffrättsligt ansvar för tjänstefel eller något annat brott." I sammanhanget kan nämnas att anmälningar även gjorts till Justitiekanslern och Utbildningsdepartementet.

  Läs mer