Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Åtal har idag väckts i det så kallade Möllanärendet mot två personer som suttit häktade misstänkta för brott begångna den 9 mars 2014 på Möllan i Malmö.

  En 32-årig man, som tidigare utlämnats från Ukraina, åtalas för mordförsök på en man och grov misshandel av en kvinna. Dessutom åtalas 32-åringen misstänkt för att tillsammans med en 29-årig man ha misshandlat en 27-årig man som i ett senare skede av händelseförloppet skadades så allvarligt att han låg nedsövd på sjukhus en tid. 29-åringen är, utöver misshandeln, misstänkt även för mordförsök på den 27-åriga mannen samt för misshandel av en 25-årig man. Totalt är det fyra målsäganden; tre män och en kvinna. - Förundersökningen har pågått under en längre tid och omfattar många förhör och tekniska och medicinska undersökningar av olika slag. Mot bakgrund av vad som framkommit i förundersökningen är det min uppfattning att brott kan styrkas avseende de åtalade gärningarna, säger kammaråklagare Sofia Eilertsson Olsson. I ärendet har sammanlagt fyra personer varit misstänkta. Misstankarna mot två av dessa personer har tidigare lagts ned då det inte kunnat styrkas att de begått brott. Nu återstår alltså endast misstankarna mot de två kvarvarande männen. Dessa två åtalas nu. Förhandlingarna i Malmö tingsrätt beräknas påbörjas nästa vecka, pågå i fem dagar och i samband med att förhandlingarna avslutas kommer åklagaren att vara tillgänglig för media. Målnummer i tingsrätten: B 2431-14. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En läkare, som tidigare var anställd inom Stockholms läns landsting, åtalas idag för bland annat grovt dataintrång.

  Enligt kammaråklagare Mats Ljungqvist har läkaren kommit åt patientjournaler avseende 392 patienter i Stockholms läns landstings patientjournalsystem. Läkaren har olovligen kommit över kollegors konton och använt sig av dessa. Dessutom har läkaren också olovligen skaffat sig administratörsbehörighet och därefter skapat nya användarkonton. Intrången har skett från Åland och läkaren har nyttjat så kallade VPN-tunnlar för säker dataöverföring för att förhindra att intrången skulle kunna spåras. - Det är ett av de största dataintrången där åtal väcks. Det rör sig om 600-700 dataintrång riktade mot 392 patienter i patientjournalsystemet, där de mest känsliga och integritetskränkande uppgifter finns. Det är allvarlig brottslighet och handlar i grunden om tilltron till våra datoriserade system, säger kammaråklagaren Mats Ljungqvist på Internationella åklagarkammaren Stockholm. Förundersökningen har hanterats av Nationellt It-brottscentrum vid Nationella operativa avdelningen, (NOA).Stockholms tingsrätt, målnummer: B 4093-15 KontaktKammaråklagare Mats Ljungqvist finns tillgänglig för media idag torsdag klockan 11-14 på telefon 010-562 54 29. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tillsynsavdelningen granskar uppmärksammat ärende

  I början av juni häktades en man i Stockholm på sannolika skäl misstänkt för mord på sin tidigare flickvän. Fallet blev uppmärksammat eftersom flickvännen tidigare hade polisanmält mannen som anhölls i sin frånvaro misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Åklagarens handläggning av ärendet har granskats av Särskilda åklagarkammaren och kommer att fortsätta att granskas av Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning.

  Läs mer

  I början av juni häktades en man i Stockholm på sannolika skäl misstänkt för mord på sin tidigare flickvän. Fallet blev uppmärksammat eftersom flickvännen tidigare hade polisanmält mannen som anhölls i sin frånvaro misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Åklagarens handläggning av ärendet har granskats av Särskilda åklagarkammaren och kommer att fortsätta att granskas av Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning.

  Tillsynsavdelningen granskar uppmärksammat ärende Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har idag lagt ned förundersökningen avseende handläggningen av ärendet, som skett vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Grunden för beslutet är att det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Nu fortsätter granskningen av ärendet vid Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning där det idag har beslutats att inleda ett särskilt tillsynsärende. Syftet är att förutsättningslöst granska ärendet för att se om det förekommit fel eller brister av annat slag än tjänstefelskaraktär. Kontakt: Kammaråklagare Göran Kvist vid tillsynsavdelningen finns tillgänglig för media klockan 10-11 för frågor om den fortsatta granskningen av ärendet, 010-562 64 18. Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren finns tillgänglig för media klockan 10-11 för frågor om förundersökningen som är nedlagd, 010-562 70 68. Presstjänsten: 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rapport om äktenskapstvång

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden om äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

  Läs mer

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden om äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

  De huvudsakliga syftena med granskningen har varit att analysera varför åtal inte har väckts, att redogöra för vilken myndighetssamverkan som förekommit och behovet av att utveckla och höja kvaliteten i brottsutredningsverksamheten. Granskningen har omfattat 48 ärenden avslutade senast den 30 april 2016. Den har visat att ärendena i huvudsak har handlagts på ett ändamålsenligt sätt och att nedläggningsbesluten med några få undantag varit riktiga. De vanligast förekommande brottsmisstankarna är äktenskapstvång och förberedelse till äktenskapstvång. Vid granskningen har framkommit att det är inte ovanligt att villkoren för att det ska vara brott, så kallade objektiva rekvisit, inte är uppfyllda. Det gäller inte minst förberedelse till äktenskapstvång i de fall där inga straffbara förberedelseåtgärder har vidtagits. Det kan exempelvis vara fråga om samtal och/eller rykten inom familjen om att gifta bort en familjemedlem. När det gäller äktenskapstvång kan det råda olika uppfattningar om ett äktenskap har ingåtts eller inte. Den myndighetssamverkan som förekommit bedöms som tillfredsställande. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har som mål att ta fram ett gemensamt metodstöd för myndigheternas personal. Länk till rapporten (pdf)KontaktKammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas, Utvecklingscentrum Göteborg010-562 71 11

  Läs mer
 • Cirka 300 personer har felaktigt lagförts för drograttfylleri, trots att de inte haft en narkotikaklassad substans i blodet. Åklagarmyndigheten rättar nu till felen.

  Ett antal personer kan felaktigt ha lagförts för rattfylleri för att de haft THC-syra i blodet när de kört bil eller andra fordon. THC är den aktiva substansen i cannabis och THC-syra bildas när THC bryts ned. Till skillnad från THC är THC-syra inte narkotikaklassat. Högsta domstolen har i två avgöranden kommit fram till att personer som dömts för drograttfylleri pga. THC-syra ska få resning och att åtal för drograttfylleri ska ogillas. Inom Åklagarmyndigheten pågår nu ett arbete för att identifiera de ärenden som kan vara felaktiga. När denna process är klar kommer de drabbade att få en förfrågan om de samtycker till eller motsätter sig resningsansökan. Om den drabbade inte motsätter sig resningsansökan kommer åklagare att lämna in en sådan till den aktuella hovrätten. I dagsläget kan inte någon prognos lämnas om när förfrågningar kommer att skickas ut eller resningsansökningar kommer att ges in. Antalet drabbade uppskattas för närvarande inte överstiga 300 personer. De felaktigheter som förekommit har endast avsett drograttfylleri. Oftast har de personer som lagförts för drograttfylleri också lagförts för ringa narkotikabrott. Domar kommer i dessa fall enbart att ändras när det gäller drograttfylleri och, i vissa fall, straffet. Strafförelägganden kommer att undanröjas i sin helhet och i vissa fall kommer en ny lagföring att ske medan det i vissa fall kommer att vara så att brotten hunnit preskriberas. Kontakt KammaråklagareJohan Bülow, tel 010-562 61 71 (tillgänglig 22 och 23 juni) Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förhör har hållits med den kirurg som utfört operationer av luftstrupar på Karolinska sjukhuset. Mannen har delgivits misstanke om brott.

  De brott som kirurgen är delgiven misstanke om är två fall av vållande till annans död, grovt brott, och två fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Den nytillkomna anmälan om vållande till kroppsskada, grovt brott, avser en operation som utfördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge under våren 2011. Operationen avser inte transplantation med syntetiska luftstrupar. Av sekretesskäl kan för närvarande ingen ytterligare information lämnas om denna. - För närvarande pågår ett stort antal utredningsåtgärder. Dessa består bland annat av att inhämta relevant material och genomföra förhör, säger kammaråklagare Jennie Nordin. När det gäller utredningen om de syntetiska luftstruparna inväntar åklagaren även rättsliga rådets yttrande samt svar på begärda åtgärder från andra länder som kontaktats med anledning av den pågående utredningen. -- Det går i nuläget inte att säga när ett beslut i åtalsfrågan kan fattas, säger Jennie Nordin. Kontakt: Kammaråklagare Jennie Nordin och Anders Tordai är tillgängliga på telefon idag fram till klockan 12.30 Jenny Nordin 010-562 57 23 Anders Tordai 010-562 57 56 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Norrköpings tingsrätt meddelar i dag dom i ett ärende där två män misstänks för grov misshandel och försök till grov misshandel.

  Domen kommer klockan 11. Chefsåklagare Torsten Angervåg är tillgänglig på telefon kl. 11.30-12.30. Vänligen respektera tiden! Tingsrättens målnummer: B 3374-15 Kontakt Chefsåklagare Torsten Angervåg, 010-562 58 71

  Läs mer
 • Åklagare har i dag lämnat in ett åtal till Lunds tingsrätt om bland annat äktenskapstvång, olaga frihetsberövande, misshandel och rån. Tre personer åtalas.

  Enligt åtalet har en ung kvinna som bor i Sverige rest till ett annat land och där tvingats gifta sig med en man som hon inte ville gifta sig med. Den unge man som kvinnan haft en relation med i Sverige utsattes i november 2015 för flera allvarliga brott av närstående till kvinnan, nämligen olaga frihetsberövande, misshandel, rån, utpressning och sexuellt ofredande. Kvinnan utsattes då också för olaga hot. -- Motivet till samtliga brott har varit att återupprätta familjens heder, säger kammaråklagare Ulrika Ekvall. Tingsrättens målnummer: B 6048-15. KontaktKammaråklagare Ulrika Ekvall, 010-562 68 81, tillgänglig på telefon måndag den 20 juni kl. 14.30-16.00. Övergripande frågor om brottstypen äktenskapstvång besvaras av kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas på Utvecklingscentrum Göteborg, 010-562 71 11.

  Läs mer
 • Åtal för upphovsrättsintrång och penningtvättsbrott

  Åtal har i dag väckts vid Varbergs tingsrätt mot två män, 22 och 25 år gamla, som misstänks för upphovsrättsintrång. De båda misstänkts för att ha administrerat hemsidan swefilmer.com, vilken tidigare under flera år olovligen tillgängliggjort filmer för allmänheten genom så kallad streaming. Åtalet omfattar över 1400 filmer.

  Läs mer

  Åtal har i dag väckts vid Varbergs tingsrätt mot två män, 22 och 25 år gamla, som misstänks för upphovsrättsintrång. De båda misstänkts för att ha administrerat hemsidan swefilmer.com, vilken tidigare under flera år olovligen tillgängliggjort filmer för allmänheten genom så kallad streaming. Åtalet omfattar över 1400 filmer.

  I åtalet yrkas även att 14 miljoner kronor ska förverkas som utbyte (vinning) av upphovsrättsbrott. Detta innebär att åklagaren begär att domstolen ska förklara att vinsten som uppkommit genom brotten ska tillfalla staten. Utöver detta kan målsägandebolagen yrka skadestånd för skälig ersättning och annan skada som brotten orsakat dem. Målsägandebolagen företräds i rättegången av Rättighetsalliansen Europa AB. En av de misstänkta åtalas även för grovt penningtvättsbrott. Huvudförhandlingen förväntas hållas inom två veckor. Förundersökningen har letts av kammaråklagare Anna Ginner vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Varbergs tingsrätts målnummer: B 1463-15 KontaktKammaråklagare Anna Ginner, tillgänglig på telefon fram till klockan 15 i dag, fredag den 17 juni.010-562 57 61 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Norrköpings tingsrätt har i dag häktat en man på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i Kolmården i fredags.

  Åtal ska vara väckt den 28 juni. Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg finns tillgänglig på 010-562 58 79i dag tisdag den 14 juni klockan 10.00-11.00.Vänligen respektera tiden. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >