Redovisning av hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

Publicerad: 2016-06-01 08:46:00

Redovisningen av användningen av hemliga tvångsmedel under 2015 visar att telefonavlyssning fortsätter att minska, medan kameraövervakning och rumsavlyssning har ökat.

Av redovisningen framgår att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, dvs. främst telefonavlyssning, användes mot 1 158 misstänkta personer. Antalet avlyssnade har minskat med 8,7 procent sedan 2012.

- Kriminella som är medvetna om att de kan komma att avlyssnas övergår allt mer från telefonsamtal till att kommunicera med utrustning som inte går att avlyssna. Betydelsen av telefonavlyssning minskar därför och andra hemliga tvångsmedel blir viktigare, till exempel kameraövervakning och rumsavlyssning. Behovet av att kunna avlyssna annan datatrafik har också ökat och kan förväntas att fortsätta öka, säger överåklagare Göran Hellstrand vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö.

Under 2015 användes hemlig kameraövervakning mot 122 misstänkta personer, vilket är en ökning jämfört med 2013 och 2014 då 86 respektive 89 personer kameraövervakades. Hemlig rumsavlyssning användes mot 51 misstänkta personer, att jämföra med 21 år 2014.

I rapporten redovisas också exempel på hur de olika tvångsmedlen använts i praktiken och vilken nytta de gjort.

Rapporten i sin helhet

Vad är hemliga tvångsmedel?

Överåklagare Göran Hellstrand, Utvecklingscentrum Malmö,010-562 60 56

Presstjänsten010-562 50 20