Riksåklagaren har överklagat en dom om bokföringsbrott till Högsta domstolen

Publicerad: 2016-11-28 09:10:00

Frågan i målet är om det aktuella bokföringsbrottet är att bedöma som ringa.

Hovrätten fann utrett att den tilltalade av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Detta innebar att rörelsens ekonomiska ställning och resultat inte kunde i huvudsak bedömas utifrån bokföringen. Hovrätten bedömde att bokföringsbrottet var att bedöma som ringa. Därvid beaktades att rörelsen varit av relativt liten omfattning, att förseningen med att upprätta årsredovisning inte varit alltför lång och att annat inte framkommit än att förseningen var en engångsföreteelse som berott på att den tilltalade haft en svår livssituation.

För den ringa varianten av bokföringsbrott infördes år 2013 en åtalsprövningsregel enligt vilken åtal endast får väckas om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. I målet hade åklagaren förklarat sig ha funnit att åtal inte var påkallat för ringa brott. Hovrätten ogillade därför åtalet.

Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att den tilltalade ska dömas för bokföringsbrott som inte är att bedöma som ringa. Riksåklagarenanser att det finns skäl att se allvarligt på bokföringsbrott och att ställa starka krav för att ett sådant brott skall bedömas som ringa, att det är viktigt att verksamhet i aktiebolagsform bedrivs på ett korrekt sätt, att årsredovisningen utgör en mycket viktig del av bokföringen, att bolagets omsättning inte kan anses som blygsam, att det förekommit ett stort antal affärshändelser under året, att bolaget haft anställda samt att förseningen varat i fem månader när bolaget haft allvarliga ekonomiska problem.

Enligt riksåklagarenbehövs vägledande uttalanden från Högsta domstolendå praxis inte är enhetlig. Gränsdragningen mellan det ringa brottet och brott av normalgraden har hamnat i fokus i och med införandet av åtalsprövningsregeln och är av särskilt intresse när det gäller brott avseende för sent upprättade årsredovisningar.

Länk till överklagandet (pdf)

Kontakt:Chefsåklagaren Lars Persson010-562 50 22

Presstjänsten010-562 50 20