Riksåklagaren har överklagat en dom om överträdelse av näringsförbud till Högsta domstolen

Publicerad: 2017-11-10 15:15:00

Målet gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Enligt lagen om näringsförbud får den som har näringsförbud inte vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående. Den som bryter mot detta förbud kan dömas för överträdelse av näringsförbud.

En kvinna dömdes 2014 för grovt bokföringsbrott och ålades samtidigt näringsförbud. Senare samma år beviljades kvinnan dispens från näringsförbudet på så sätt att hon fick ta anställning som telefonist och telefonförsäljare i hennes makes aktiebolag. Maken hade då nyligen bildat ett annat aktiebolag med en helt annan verksamhet än i det första aktiebolaget. Kvinnan åtalades för överträdelse av näringsförbud bestående i att hon under 2015 varit verksam i makens nybildade bolag.

Hovrätten kom fram till slutsatsen att kvinnan tagit emot och utfört ett antal uppdrag inom ramen för det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Uppdragen gick bland annat ut på att köpa in produkter, delta vid ett produktpresentationsmöte och delta vid flera fotograferingstillfällen i marknadsföringssyfte. Enligt hovrätten var det emellertid fråga om relativt få och okvalificerade uppgifter som inte varit av sådan karaktär att hon kunde anses återkommande ha tagit emot uppdrag för bolagets räkning. Kvinnan frikändes därför.

Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att kvinnan ska dömas för överträdelse av näringsförbud. I överklagandet konstateras att kvinnan har tagit emot och utfört nio uppdrag under cirka fyra månaders tid. Hon får därmed anses ha återkommande tagit emot uppdrag i det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Enligt riksåklagaren krävs det inte att uppdragen ska vara kvalificerade för att falla under förbudet. Det är inte heller fråga om enstaka uppdrag och uppdragen ligger inte alltför lång tid efter varandra.

Riksåklagarenmenar att det behövs vägledande uttalanden från Högsta domstolen. Högsta domstolen harinte tidigare prövat något liknande mål om överträdelse av näringsförbud. Reglerna om näringsförbud är centrala och viktiga i arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet i näringsverksamhet. Om det skulle krävas att de uppdrag som tas emot i en närståendes verksamhet är av kvalificerat slag skulle det innebära att näringsförbudets effektivitet urholkas.

Kontakt: Chefsåklagaren Lars Persson, rättsavdelningen Åklagarmyndigheten 010-562 50 22

Kammaråklagaren Catharina Linné, Ekobrottsmyndighetens rättsenhet 010-562 97 31

Presstjänsten 010-562 50 20

Länk till överklagandet Länk till grunderna för överklagande Länk till Ekobrottsmyndighetens framställning