Ingen förundersökning om rikspolischefen

Publicerad: 2017-10-13 06:31:00

Åklagare har fattat beslut att inte inleda förundersökning med anledning av att rikspolischefen 2015 beslutade att ge ett externt företag åtkomst till polisens personal- och lönesystem.

I början av 2015 fattade rikspolischefen beslut om att ett externt företag skulle få fjärråtkomst till polisens personal- och lönesystem, som innehåller sekretesskyddat material, utan att använda sig av ett kryptosystem som godkänts av Försvarsmakten.

I en bilaga till beslutet att inte inleda förundersökning konstaterar åklagaren att det strider mot säkerhetsskyddsförordningen att fatta ett sådant beslut.

- Av det material som jag tagit del av framgår att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, säger överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren.

Åklagaren pekar också på att beslutet avser förvaltning av ett it-system och därmed inte innebär myndighetsutövning mot enskilda personer.

Ur bilagan till åklagarens beslut: "Beslutet är därför inte heller av sådant slag att det kan anses ha skett vid myndighetsutövning såsom begreppet definieras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Med anledning härav ska förundersökning inte inledas för tjänstefel eller annat brott då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats."

Länk till beslutet.

Länk till bilagan.

Kontakt

Överåklagare Anders Jakobsson, 010-562 57 01. Tillgänglig i dag fredag den 13 oktober kl. 9-11.