Uppdatering i överprövningsärende om förlisningen av fartyget Estonia

Publicerad: 2021-09-13 11:40:20

Under sommaren har Statens haverikommission genomfört undersökningar vid fartyget Estonia. Polis och åklagare har efter det informerats om arbetet.

Statens haverikommission har inlett en preliminär bedömning i syfte att se om det finns anledning att revidera de slutsatser som drogs i haverikommissionens rapport från 1997. Som ett led i detta arbete har Statens haverikommission genomfört undersökningar vid Estonia under juli månad. Efter det hölls ett möte där Statens haverikommission informerade åklagare och polis om det arbete som skett under sommaren.

Närmare information om hur undersökningarna genomförts samt fynden från dessa framgår av Statens haverikommissions webbplats

Som tidigare meddelats inväntar åklagaren haverikommissionens preliminära bedömning innan hon tar ställning till om det finns förutsättningar att inleda en förundersökning eller inte. Enligt åklagaren är haverikommissionens bedömning nödvändig som beslutsunderlag.

Det har framkommit uppgifter om att det under undersökningarna har observerats mänskliga kvarlevor utanför fartyget. Polismyndighetens bedömning är att åtgärder som syftar till att bärga och identifiera kvarlevor i området runt Estonia fortsatt strider mot förbudet mot dykning och annan undervattensverksamhet i lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.

När åklagaren har ny information om ärendet kommer det att publiceras i ett nytt pressmeddelande.

Pressmeddelande 24/3 2021 från Åklagarmyndigheten om ärendet

Bakgrund

M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm.

Under 1990-talet bedrevs en förundersökning om det begåtts brott i samband med Estonias förlisning. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade då var preskriberade.

Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut.

I november 2020 fick Åklagarmyndigheten in en begäran om att den nedlagda förundersökningen ska återupptas eftersom det kommit fram nya omständigheter. I begäran hänvisades till uppgifter i en tv-dokumentär. Inget beslut är ännu fattat om förundersökningen ska återupptas eller inte.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20