Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • Tillsynsrapport 2017:2 Våldtäkt – tvångsmedelsanvändning vid misstanke om våldtäkt

  Datum: 2017-11-30

  Mot bakgrund av riksåklagarens tillsynsbeslut i ärende ÅM 2014/7730 och i anledning av att ändringsfrekvensen i överprövningsärenden under 2015 uppvisade en betydande ökning och uppgick till 26 % har en förstudie avseende användningen av personella tvångsmedel vid misstanke om våldtäkt genomförts på Utvecklingscentrum Göteborg. Frågorna om rättstilllämpning och enhetlighet har varit i fokus vid tillsynen. I tillsynen har också handläggningen under jourtid uppmärksammats. Granskningen av handläggningen under jourtid har begränsats till att kontrollera i vilken mån anteckningsfältet används i ärenden där tvångsmedel är aktuella och om direktiv lämnats. I granskningen har även ingått frågan om framställan av målsägandebiträde gjorts i ett tidigt skede. Granskningen har utgått från ärendehanteringssystemet Cåbra.

 • Tillsynsrapport 2017:1 - Restriktioner och långa häktningstider

  Datum: 2017-10-31

  Vid Utvecklingscentrum Malmö har en granskning gjorts för att undersöka om åklagarnas tillämpning av häktningsinstitutet och användande av restriktioner sker i enlighet med de vägledande styrdokumenten, ÅFS 2015:2 och RåR 2015:1. Undersökningen har dels bestått i en genomgång av myndighetens statistik från åren 2014 t.o.m. 2016 avseende såväl anhållna som häktade och dels en närmare granskning av 200 frihetsberövanden genom häktning under samma tidsperiod.

 • Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2016.pdf

  Datum: 2017-05-31

  Denna rapport har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen. I en bilaga till rapporten har Polismyndigheten och Tullverket redovisat respektive myndighets användning av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2016

  Datum: 2017-04-26

  Under år 2016 har ärendeinflödet till Särskilda åklagarkammaren minskat något. Lagföringen har ökat. Antalet domar som ogillats är fortfarande ganska högt. Balanserna och genomströmningstiderna har minskat. Antalet ändrade beslut vid överprövning är alltjämt mycket lågt.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2016

  Datum: 2017-03-31

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2016.