Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2018-1668

  Datum: 2018-12-12

  Yttrande över "Kameraövervakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62)"

 • ÅM 2018-2037

  Datum: 2018-12-10

  Yttrande över "Föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism."

 • ÅM 2018 1636

  Datum: 2018-12-07

  Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

 • ÅM 2018:1609

  Datum: 2018-12-05

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria ”Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv”

 • ÅM 2018-1626

  Datum: 2018-11-22

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65). ÅM 2018-1626.

 • ÅM 2018_1669.pdf

  Datum: 2018-11-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen" (Ds 2018:341) ÅM2018-1669

 • ÅM 2018-1764

  Datum: 2018-10-09

  Yttrande över hemställan angående reglering av teleoperatörers tillgänglighet för verkställighet.

 • ÅM 2018-775

  Datum: 2018-08-27

  Yttrande över remissen SOU 2018:16 "Vägen till självkörande fordon - introduktion".

 • ÅM 2018 1508

  Datum: 2018-08-20

  Yttrande över Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.

 • ÅM 2018-1335

  Datum: 2018-08-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria Förslag till förordningsändring t¡ll följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

 • ÅM 2018-622

  Datum: 2018-06-15

  Remissyttrande över betänkandet Bidragsbrott och underrättelses skyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering (SOU 2018:141

 • ÅM 2018-919

  Datum: 2018-06-11

  Yttrande över betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2018-919

 • ÅM 2018-562

  Datum: 2018-06-07

  Yttrande över betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

 • ÅM 2018-701

  Datum: 2018-05-28

  Yttrande över remissen Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

 • ÅM 2018-223

  Datum: 2018-05-08

  Yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Åklagarmyndighetens diarienummer: Utvecklingscentrum Malmö ÅM 2018-223.

 • ÅM 2018-506

  Datum: 2018-04-11

  Förlängd tidsfrist för expediering av interimistiska beslut om särskild företrädare för barn (dnr Ju 2018/1432). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2018-506.

 • ÅM 2017-2242

  Datum: 2018-03-13

  Yttrande över delbetänkandet SOU 2017:98 "Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål". Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-2242.

 • ÅM 2017-2246

  Datum: 2018-03-07

  Delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-2246.

 • ÅM 2017-2269-1

  Datum: 2018-03-06

  Åklagarmyndighetens yttrande (ÅM 2017-2269-1) över promemorian "Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation" (Ds 2017:62).

 • ÅM 2017-2031

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över remissen "Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet"

 • ÅM 2018-47

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över tillstånd enl. 4 § 5 st TBL samt dispens från TRaF 3:1. Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2018-47

 • ÅM 2017 1887

  Datum: 2018-01-26

  Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

 • ÅM 2016-0136

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över remissen "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" SOU 2016:60

 • ÅM 2016 0348

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande med anledning av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

 • ÅM 2016 0408

  Datum: 2018-01-26

  Taxi och samåkning i dag, i morgon och i övermorgon

 • ÅM 2016 0415

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över remissen "Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016 91."

 • ÅM 2016 0439.pdf

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över remissen "Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen-lagrådsremiss"

 • ÅM 2017-1767

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring av trafikförordningen 1998:1276 och i Vägtrafikförordningen (1995:f 37) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap.

 • ÅM 2017-1071

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:391)

 • ÅM 2017-1092

  Datum: 2018-01-26

  Remissyttrande över betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:371)

 • ÅM 2017-1721

  Datum: 2018-01-08

  Yttrande över betänkandet Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-1721

 • ÅM 2017 2022

  Datum: 2018-01-03

  Yttrande över "Ändring i Läkemedetsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med v¡ssa receptfr¡a läkemedel"