Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2013/9438 Tjänstefel

  Datum: 2013-12-17

  Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om en förskolas anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan anses ske vid myndighetsutövning, vilket är en förutsättning för tjänstefelsansvar.

 • ÅM 2013/9003 Framkallande av fara för annan

  Datum: 2013-11-25

  Överklagande till HD i mål angående framkallande av fara för annan En hivsmittad man – som stod under behandling för sin hivsmitta –åtalades för framkallande av fara för annan för att ha haft oskyddade samlag med fyra målsägande vid flera tillfällen. Han använde inte kondom vid samlagen och han talade inte om för kvinnorna att han var hivsmittad. Ingen av målsägandena smittades av hiv. Den tilltalade dömdes av tingsrätten för framkallande av fara för annan till fängelse i ett år. Hovrätten ogillade åtalet eftersom risken att kvinnorna skulle smittas av hiv varit försvinnande liten. Någon konkret fara för smittöverföring ansågs därför inte ha funnits. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma mannen för framkallande av fara för annan. Högsta domstolen har i ett avgörande från 2004 slagit fast att det utgör ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom, också om den hivsmittade står under behandling. Sedan 2004 har kunskapen om hiv och det vetenskapliga stödet när det gäller att bedöma risken att smittas av hiv vid behandling med bromsmediciner ökat. Det finns därför, enligt riksåklagaren, skäl för Högsta domstolen att klarlägga om rättsläget har förändrats när det gäller om oskyddade samlag vid hivsmitta innebär ett oacceptabelt risktagande som kan medföra straffansvar för framkallande av fara för annan.

 • ÅM 2014/8264 Sexuellt ofredande

  Datum: 2013-11-21

  En man åtalades för sexuellt ofredande bestående i att han upprepade gånger försökt förmå målsäganden att ha sexuellt umgänge med honom mot ersättning. Tingsrätten ogillade åtalet. Åklagaren yrkade i hovrätten att mannen skulle dömas enligt åtalet. Hovrätten – som avgjorde målet utan huvudförhandling – uttalar i sina domskäl att mannens agerande utgör försök till köp av sexuell handling av barn, men att åklagaren inte angett detta i sin brottsrubricering varför hovrätten var förhindrad att döma honom för detta brott. Eftersom brottet sexuellt ofredande är subsidiärt till brottet försök till köp av sexuell handling av barn kunde mannen heller inte dömas för sexuellt ofredande. Den frikännande tingsrättsdomen stod därför fast. Riksåklagaren anser att hovrättens agerande utgör grovt rättegångsfel och att prövningstillstånd bör meddelas på grund av domvilla. Hovrättens dom bör sedan undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för ny prövning. För att döma för brottet försök till köp av sexuell handling av barn måste det av gärningsbeskrivningen framgå att målsäganden är under 18 år samt att fara för brottets fullbordan förelegat eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Eftersom åklagarens gärningspåstående inte innehöll dessa moment har hovrätten i domskälen dömt den tilltalade för ett brott han inte åtalats för och på grund av detta inte dömt honom för det brott han åtalats för. Riksåklagaren tillägger att hovrättens agerande även torde strida mot artikel 6:2 i Europakonventionen, varför det från ett principiellt perspektiv vore värdefullt att Högsta domstolen även uttalar sig i frågan om vilket utrymme en domstol har att i domskälen behandla omständigheter som inte ingår i åtalet.

 • ÅM 2013/7861 Varumärkesintrång

  Datum: 2013-11-05

  En person har i hovrätten dömts till villkorlig dom och dagsböter för brott mot varumärkeslagen för att ha använt annans varukännetecken. Detta genom att ha lager- och salufört cirka 6 600 piratkopierade rull- och kullager. Riksåklagaren har i dag i ett överklagande till Högsta domstolen yrkat att påföljden ska bestämmas till fängelse.

 • ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse

  Datum: 2013-10-08

  En man har av hovrätten dömts för grov skadegörelse för att ha sågat ner fyra tallar på en grannfastighet. Enligt hovrätten skulle skadan värderas till cirka 181 000 kr. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om efter vilken beräkningsmetod skadan ska värderas. Enligt riksåklagaren bör återanskaffningsvärdet i detta fall vara utgångspunkten vid värderingen av den skada den dömde åsamkat målsäganden. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet bör, enligt riksåklagaren, i vart fall kostnad för inköp av nya trädplantor i rimlig storlek liksom kostnader för nyplantering och skötsel under en period ingå.

 • ÅM 2013/6646 Grovt bedrägeri

  Datum: 2013-09-30

  Målet i Högsta domstolen gäller främst om ett antal bedrägerier (tre respektive fyra brott) bör rubriceras som grovt bedrägeri eller som bedrägeri av normalgraden. Hovrätten bedömde brotten som grova bedrägerier bl.a. eftersom de ingått i en systematisk serie av likartade brottsliga förfaranden. Riksåklagaren tillstyrker inte prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling

  Datum: 2013-09-23

  Två personer har båda av hovrätten dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i sex månader. Enligt hovrätten har de, trots att de varit medvetna om att deras son/bror knivskurit i vart fall en annan person allvarligt (sonen/brodern har sedermera dömts för försök till mord i två fall), agerat på ett sådant sätt att de aktivt har medverkat till att hjälpa honom att försöka fly ur Sverige och att deras syfte har varit att motverka att hans brott beivrades. Även om båda är närstående till förövaren är enligt hovrätten gärningen inte ringa. Brottet är tvärtom att anse som grovt då det avser skyddande av en förövare som begått två mycket allvarliga brott. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig dock inte prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2013/4807 Dataintrång

  Datum: 2013-09-12

  En polis har dömts för dataintrång till dagsböter för att vid tre tillfällen ha gjort sökningar på sig själv i polisens IT-system. Sedan den tilltalade överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet ska ogillas har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2013/4474 Förklaring angående resning, dubbelbestraffning

  Datum: 2013-06-27

  Med anledning av Högsta domstolens beslut om skattebrott och skattetillägg har de begärt riksåklagaren att skyndsamt inkomma med en förklaring i ett resningsärende där en person dömts i hovrätten för bokföringsbrott och skattebrott.

 • ÅM 2013/4051 Grovt bidragsbrott

  Datum: 2013-06-19

  En man ansökte om a-kassa och påstod i sin ansökan att han inte fått något avgångsvederlag från sin tidigare arbetsgivare. Efter att handläggaren efterfrågat avtalet mellan honom och den tidigare arbetsgivaren, gav mannen in ett förvanskat respektive ett förfalskat avtal. Handläggaren kontrollerade dock avtalet med den tidigare arbetsgivaren och upptäckte då att detta inte stämde överens med de verkliga förhållandena. Hovrätten, som ogillade åtalet för grovt bidragsbrott, fann att det inte var styrkt att handläggaren gått längre i sin kontroll än vad som följde av a-kassans interna rutiner. Enligt hovrätten var det därför inte visat att det förelegat en konkret fara för att de oriktiga uppgifterna skulle ha lett till att mannen fick a-kassa felaktigt utbetald till sig. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom. Som skäl för prövningstillstånd anförs bl.a. följande. Handläggningen av förmåner inom välfärdssystemen bygger huvudsakligen på ansökningsförfaranden där beslut om utbetalning grundas på uppgifter från enskilda. Detta torde innebära att myndigheter och andra beslutsfattare som huvudregel måste kunna utgå ifrån att de uppgifter som lämnas är korrekta och sanningsenliga. I förarbetena uttalas att kontrollsystemets uppbyggnad och funktionssätt ska ha betydelse för bedömningen om konkret fara förelegat. En beslutsfattare ska dock knappast behöva utgå ifrån att handlingar som en enskild ger in kan vara förfalskade och därför rutinmässigt måste kontrolleras. När det som i detta fall är fråga om ett kvalificerat vilseledande torde det inte ha varit lagstiftarens avsikt att på sätt som nu skett inskränka det straffbara området i förhållande till gärningar som tidigare hade bedömts som försök till bedrägeri. Det är således av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet.

 • ÅM 2013/3648 Misshandel m.m.

  Datum: 2013-06-17

  En person har dömts för misshandel m.m. till fängelse i ett år och tre månader. Han har överklagat domen och yrkat att åtalen för misshandel ska ogillas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd. Målet rör bevisfrågor.

 • ÅM 2013/1616 Medhjälp till grovt bokföringsbrott

  Datum: 2013-06-10

  Hovrätten dömde den tilltalade för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Domen avsåg att den tilltalade främjat andras grova bokföringsbrott genom att via växlingskontor hämta ut kontanter som sammanlagt uppgick till mångmiljonbelopp. Den tilltalade har i Högsta domstolen (HD) yrkat att åtalet ogillas. HD meddelade i december 2012 dom i ett annat mål som gällde en snarlik situation (NJA 2012 s. 826). I det målet hade en person tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. HD frikände den tilltalade då han genom sin penninghantering inte ansågs ha främjat bokföringsbrottet. Då det åtalade handlandet inte på något avgörande sätt skiljer sig från det fall som prövades i rättsfallet NJA 2012 s. 826 medger RÅ den tilltalades ändringsyrkande. I svarsskrivelsen finns också ett resonemang om förutsättningarna för att i en situation som den i målet döma för försvårande av skattekontroll.

 • ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning)

  Datum: 2013-05-08

  En person har i hovrätten dömts till 160 dagböter för brott mot upphovsrättslagen bestående i att han under knappt tio månaders tid vid 51 olika tillfällen olovligen framställt exemplar av 60 filmverk, att han momentant eller en kortare tid efter nedladdningen olovligen överfört 57 av filmverken till allmänheten samt att han därutöver olovligen överfört tre filmverk till allmänheten under en tid av minst en vecka och högst en månad från nedladdningstillfället. Riksåklagaren yrkar strängare påföljd i överklagandet till Högsta domstolen.

 • ÅM 2013/2404 Rån

  Datum: 2013-04-15

  En person har i en butik tillgripit en barnoverall till ett värde av 475 kr och med våld satt sig till motvärn när två ur butikspersonalen ingrep. Tingsrätten ogillade åtalet eftersom den tilltalade befunnit sig i en nödvärnssituation då butikspersonalen inte haft rätt att ingripa mot honom då han inte begått något tillgreppsbrott inne i butiken och då hans agerande inte varit uppenbart oförsvarligt. Den tilltalade dömdes i hovrätten för rån till ett års fängelse. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande

  Datum: 2013-03-26

  Målet gäller avvisning av överklagande alt. återställande av försutten tid. Frågan är om ett överklagande inkommit i rätt tid till hovrätten eller om den tilltalade, pga. ev. försening i posthanteringen, haft laga förfall för att han inte i rätt tid överklagat hovrättens dom.

 • ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m.

  Datum: 2013-03-12

  Den tilltalade har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och anfört att det finns skäl för extraordinär dispens (resning). Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/1483 Våldtäkt

  Datum: 2013-03-06

  En man dömdes av hovrätten för olaga tvång för att – i syfte att kontrollera om hans flickvän varit otrogen – genom våld och hot om våld fört in sina fingrar i hennes underliv. Eftersom mannen inte haft något sexuellt syfte med sitt agerande kunde han enligt hovrätten inte dömas för något sexualbrott. Riksåklagaren överklagar domen och begär att HD ska döma till i första hand våldtäkt och i andra hand sexuellt tvång. Frågan i målet är om mannens agerande kan anses utgöra en ”sexuell handling”. Skälet till att riksåklagaren vill att HD ska pröva domen är att det inte finns någon entydig definition av begreppet ”sexuell handling”.

 • ÅM 2013/1007 Narkotikabrott

  Datum: 2013-02-22

  Riksåklagaren har överklagat en friande hovrättsdom avseende narkotikabrott till Högsta domstolen. Frågan är om innehav av nermald rotbark från växten Mimosa hostilis som innehåller det som narkotika klassificerade ämnet DMT är att bedöma som narkotikabrott enligt svensk lag. Hovrätten fann att så inte var fallet. Enligt riksåklagarens uppfattning är den nermalda rotbarken inte längre att betrakta som en växt eller en del av en växt. Genom den bearbetning som har vidtagits med växten – blad har avlägsnats och barken har avskilts och malts ner – har man fått ett pulver som innehåller narkotika, vilket borde vara att betrakta som ett narkotiskt pulver. Eftersom det råder osäkerhet i rättstillämpningen om hur aktuellt preparat ska bedömas vore ett auktoritativt uttalande av Högsta domstolen i denna fråga av stort värde.

 • ÅM 2013/0945 Sexuellt utnyttjande av barn

  Datum: 2013-02-20

  Frågan i målet är om en man, enligt 6 kap. 13 § brottsbalken, haft skälig anledning att anta att en flicka var under 15 år när de hade samlag, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn. Svarsskrivelsen berör främst i Högsta domstolen åberopad ny bevisning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/0592 Misshandel

  Datum: 2013-01-31

  Fem personer har dömts för misshandel. De har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet eftersom målsäganden samtyckt till misshandeln. Enligt målsäganden var hans samtycke inte allvarligt menat och inte frivilligt. Fråga är om ett giltigt samtycke förelegat och om gärningen, för det fall samtycke förelegat, varit försvarlig. Även fråga om sk. putativt samtycke. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/0367 Försök till dråp

  Datum: 2013-01-28

  En person har dömts för försök till dråp till fängelse i fem år. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet hade den tilltalade begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning (som utlösts av droger) samt led denne vid domstillfället inte längre av någon allvarlig psykiskt störning. Fråga i målet är främst om det föreligger synnerliga skäl enligt 30 kap. 6 § brottsbalken att bestämma påföljden till fängelse samt i vilken utsträckning 29 kap. 3 § första stycket 2 brottsbalken om förmildrande omständigheter ska tillämpas. Frågan om den tilltalade själv har vållat sitt psykiska tillstånd är av betydelse för bedömningen liksom i vilken utsträckning den allvarliga psykiska störningen har inverkat på gärningen. Även fråga om likgiltighetsuppsåt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i påföljdsfrågan.