Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2017/7996 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  Datum: 2017-12-12

  Fråga om rubricering, påföljd och utvisning. Två personer har i hovrätten dömts för synnerligen grov narkotikasmuggling för att till Sverige ha smugglat in 10 kg heroin, 7 kg kokain och 2 kg cannabisharts. I rubriceringsfrågan beaktade hovrätten den synnerligen stora mängden narkotika och att smugglingen skett i organiserad form. Påföljden för den ena har bestämts till fängelse i tio år och för den andra till fängelse i nio år. De bägge tilltalade, som är medborgare i Albanien, har också utvisats ur riket med tidsobegränsat förbud att återvända hit. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om brottsrubricering, påföljd och utvisning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2017/5312 Sexuellt ofredande

  Datum: 2017-11-29

  RÅ har gett in i svarsskrivelse i ett mål där hovrätten dömt en man för att ha sexuellt ofredat en 15-årig flicka. Målet gäller frågan om den tilltalade genom ord och handlande har ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

 • ÅM 2017/6406 Tagande av muta

  Datum: 2017-11-29

  Klaganden gör i första hand gällande att han dömts för en gärning som inte omfattas av åtalet och att det därför finns skäl för prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl. I andra hand görs gällande att det är av intresse ur prejudikatsynpunkt huruvida medverkan till brott kan anses utgöra en förmån enligt straffstadgandet om tagande av muta. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/6536 Smitning

  Datum: 2017-11-13

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva hur straffbestämmelsen om obehörigt avvikande från trafikolycksplats (s.k. smitning) förhåller sig till skyddet mot att inte behöva belasta sig själv (s.k. självinkriminering).

 • ÅM 2017/6895 Framställan från EBM

  Datum: 2017-11-10

  RÅ har överklagat en frikännande dom som gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

 • ÅM 2017/6895 Överträdelse av näringsförbud

  Datum: 2017-11-10

  RÅ har överklagat en frikännande dom som gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

 • ÅM 2017/6901 Återupptagande av mål

  Datum: 2017-11-07

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål där en klagande i hovrätten uteblivit från huvudförhandling. Frågan i målet är om den tilltalade haft laga förfall för sin utevaro som han inte kunnat anmäla i tid. Riksåklagaren anser att den tilltalade visat att laga förfall förelegat och motsätter sig därför inte att HD förordnar om målets återupptagande i hovrätten.

 • ÅM 2017/6425 Grov misshandel

  Datum: 2017-10-24

  Överklagande till HD om grov misshandel, rubricering och straffvärde efter 2017 års höjning av minimistraffet Målet gäller ett åtal för grov misshandel. Minimistraffet för detta brott höjdes den 1 juli 2017 från fängelse ett år till fängelse ett år sex månader. Lagändringen trädde i kraft mellan tingsrättens och hovrättens respektive prövning av målet. Hovrätten inleder sin prövning av frågorna om påföljd och rubricering med att bedöma att gärningen har ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år. Därefter konstateras att straffvärdet ligger på en nivå som understiger minimistraffet för grov misshandel enligt paragrafens nya lydelse, men som ligger i nivå med minimistraffet enligt den tidigare lydelsen. Eftersom en mildare rubricering får anses vara mera förmånlig för den tilltalade anser hovrätten (med tillämpning av 5 § BrP) att den nuvarande lydelsen av 3 kap 6 § ska tillämpas. De tilltalade döms därför för misshandel av normalgraden till ett års fängelse. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att de tilltalade ska dömas för grov misshandel. Enligt riksåklagaren ska domstolen bestämma till vilken grad av misshandel som gärningen hör innan brottets straffvärde bedöms. Det i målet aktuella misshandelsbrottet är att anse som grovt. Eftersom en tillämpning av den nya lydelsen av 3 kap. 6 § brottsbalken inte leder till ett lindrigare straff ska den straffskala som gällde när gärningen företogs tillämpas. De tilltalade ska därför dömas för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § i dess lydelse innan lagändringen. När det gäller frågan om prövningstillstånd konstaterar riksåklagaren att frågorna om rubricering och straffvärde avseende våldsbrott är av stor praktisk betydelse för domare och åklagare. Det är därför viktigt att det inte finns några tveksamheter beträffande hur tillämpningen ska ske. Om hovrättens dom är riktig skulle det innebära att avsevärt färre brott än tidigare kommer att vara att bedöma som grova brott. Detta skulle i sin tur innebära att den av lagstiftaren avsedda straffnivåhöjningen inte skulle få genomslag i den praktiska rättstillämpningen. För att lagändringarna ska få avsedd effekt måste domstolen pröva rubriceringsfrågan innan gärningens straffvärde bedöms. Det är enligt riksåklagaren viktigt att HD med större tydlighet än tidigare slår fast att rätten, innan gärningens straffvärde bedöms, ska bestämma vilken grad av brottet som gärningen hör till.

 • ÅM 2017/5595 Grov smuggling

  Datum: 2017-10-24

  Två personer har dömts för grov smuggling i tre fall för att ha smugglat in hundar till landet. Vid det första tillfället smugglades två hundar in, vid det andra tillfället sex hundar och vid det tredje tillfället en hund. Samtliga tre brott bedömdes som grov smuggling eftersom brotten ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse (risken för rabies). Påföljden för var och en av de tilltalade bestämdes till fängelse i sex månader. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker prövningstillstånd. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar rubriceringsfrågan samt, framför allt om brotten eller något av dem inte bedöms som grova, frågan om straffvärde.

 • ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt

  Datum: 2017-10-10

  Högsta domstolen har i ett avgörande den 15 juni 2017 (B 1519-16) slagit fast att ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras. Hovrätten har i det nu aktuella fallet dömt en man för underlåtenhet att avslöja våldtäkt trots att han i första hand var åtalad för medhjälp till samma våldtäkt. Enligt domstolarna var mannen dock inte inblandad i våldtäkten på ett sådant sätt att straffansvar kunde aktualiseras. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet. Frågan i HD är nu om mannen kan dömas för underlåtenhet att avslöja brottet trots att han kommit att åtalas för medhjälp till samma brott. Enligt riksåklagarens uppfattning bör det förhållandet att mannen i första hand åtalats för medhjälp till brottet inte utesluta ansvar för underlåtenhet att avslöja brottet, eftersom han vid den tidpunkt underlåtenhetsbrottet fullbordades hade kunnat avslöja brottet utan fara för sig själv. Att han sedermera kommit att åtalas för i första hand medhjälp bör inte föranleda någon annan bedömning.

 • ÅM 2017/4441 Bokföringsbrott

  Datum: 2017-09-18

  I november 2016 överklagade riksåklagaren en hovrättsdom om bokföringsbrott till Högsta domstolen. I målet hade hovrätten funnit utrett att den tilltalade åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Frågan i målet är om bokföringsbrottet är att bedöma som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare två mål som båda gäller för sent upprättad årsredovisning och frågan om bokföringsbrottet är att anse som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd även i dessa mål.

 • ÅM 2017/4443 Bokföringsbrott

  Datum: 2017-09-18

  I november 2016 överklagade riksåklagaren en hovrättsdom om bokföringsbrott till Högsta domstolen. I målet hade hovrätten funnit utrett att den tilltalade åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Frågan i målet är om bokföringsbrottet är att bedöma som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare två mål som båda gäller för sent upprättad årsredovisning och frågan om bokföringsbrottet är att anse som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd även i dessa mål.

 • ÅM 2017/4540 Narkotikabrott

  Datum: 2017-07-13

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter narkotikabrott ska bedömas som synnerligen grovt.

 • ÅM 2017/2920 Dråp

  Datum: 2017-06-19

  En man har dömts för dråp i två fall. Hovrätten har bestämt påföljden till fängelse i 2 år. Vid bestämmande av påföljden har hovrätten bl.a. beaktat att den tilltalade, utan att vara fri från ansvar, befunnit sig en nödvärnssituation. Mannen gör i HD gällande att han bör frikännas då han begått gärningarna i nödvärn eller, i andra hand, att då han svårligen kunnat besinna sig. I vart fall har han yrkat påföljdseftergift eller straffnedsättning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2017/3483 Framkallande av fara

  Datum: 2017-06-01

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det fortfarande ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person, som har en välinställd behandling mot hiv, har samlag utan kondom.

 • ÅM 2016/8636 Domvilla

  Datum: 2017-04-21

  Riksåklagaren har tidigare överklagat en hovrättsdom och gjort gällande att det förekommit grovt rättegångsfel i hovrätten. Högsta domstolen har inhämtat yttrande från hovrätten. Riksåklagaren har nu yttrat sig med anledning av hovrättens yttrande.

 • ÅM 2017/1448 Mordbrand

  Datum: 2017-03-15

  Fråga om försökspunkten är uppnådd. ​ Två personer har i hovrätten dömts för försök till mordbrand för att tillsammans och i samförstånd genom användning av brännbar vätska (dieselolja) ha försökt anlägga en brand i en buss som stod intill tre lastbilar. En brand skulle ha inneburit fara för omfattande förstörelse av annans egendom. Fara för brottets fullbordan förelåg. I målet är utrett att de tilltalade efter att ha hällt ut oljan satte sig ner på huk för att vid den uthällda oljan. Någon tändutrustning har dock inte anträffats. Tingsrätten ogillade åtalet eftersom försökspunkten inte var uppnådd redan då oljan hälldes ut. Enligt hovrätten hade försökspunkten passerats när dunken med dieselolja kastats in i bussen. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet för försök till mordbrand ska ogillas. Enligt riksåklagaren uppnåddes försökspunkten när dieseloljan hälldes ut i bussen eftersom gärningsmännen omedelbart därefter hade för avsikt att antända oljan. Riksåklagaren bestrider därför ändring av hovrättens dom. Eftersom det råder delade meningar i doktrin, praxis och förarbeten om när försökspunkten uppnås vid mordbrand anser riksåklagaren att en prövning av överklagandet vore av vikt för ledning av rättstillämpningen. Riksåklagaren tillstyrker därför prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/1136 Grov mordbrand

  Datum: 2017-02-21

  Den dömde har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och begärt att förundersökningen ska kompletteras. Enligt riksåklagarens uppfattning finns det inte skäl för komplettering. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/8972 Grovt bokföringsbrott

  Datum: 2017-02-21

  En tilltalad har dömts för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag. Frågan finns med i 2017 års lista över prioriterade prejudikatfrågor och bedöms således som intressant från prejudikatsynpunkt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men anser att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd i målet. RÅ har tidigare gett in svarsskrivelse i ett annat mål som också främst gäller frågan om straffansvar vid ekobrott i företag (ÅM 2016/2628). Även i det målet ansåg RÅ att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd. HD har ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd ska meddelas.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2017

  Datum: 2017-02-21

  Listan över 2017 års prioriterade prejudikatfrågor har nu färdigställts. Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • ÅM 2016/8004 Förverkande

  Datum: 2017-02-21

  Frågan i målet gäller förverkande av lagringsmedier innehållande barnpornografi. Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 14 prövat frågan om förverkande av lagringsmedier innehållande barnpornografi. Enligt riksåklagarens uppfattning finns det inte något prejudikatintresse i att HD prövar även förevarande mål. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/8223 Narkotikabrott

  Datum: 2017-02-09

  En person har i hovrätten dömts för narkotikabrott för att ha framställt, innehaft och brukat preparat innehållande cannabis. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas eftersom han handlat i nöd och gärningarna inte varit oförsvarliga. Han lider konstant av mycket svåra smärtor sedan en ryggmärgsskada och inga andra preparat än de cannabispreparat han använt lindrar hans smärta på ett effektivt sätt och utan svåra biverkningar. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8752 Förverkande av domännamn

  Datum: 2017-02-07

  Riksåklagaren vill att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande Hovrätten har med stöd av 53 a § andra stycket upphovsrättslagen förverkat rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren (en privatperson) såsom hjälpmedel vid brott mot upphovsrättslagen. Riksåklagaren har i yttrande till HD anfört att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande och vilken lagstiftning (36 kap. 3 § BrB eller 53 a § upphovsrättslagen) som i så fall kan tillämpas.

 • ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott

  Datum: 2017-02-07

  En person har dömts för penningtvättsbrott bestående i att personen upplåtit sitt bankkonto för omsättning av medel som härrör från bedrägerier. Såväl åklagaren som domstolarna har åberopat 4 § i penningtvättsbrottlagen. Enligt riksåklagaren borde personen ha dömts enligt 3 § samma lag, även om det i och för sig inte torde föreligga hinder mot att döma enligt 4 § i en situation som den förevarande. Enligt vad som framgår av ett yttrande av UC Stockholm åberopas i underrättspraxis såväl 3 § som 4 § och ibland båda i fall som det förevarande. Det finns enligt riksåklagaren därför prejudikatintresse i att HD klargör vilket av lagrummen som ska tillämpas i ett fall som det förevarande. I detta fall är det dock uppenbart att personen ska dömas för penningtvättsbrott. Om prövningstillstånd meddelas har riksåklagaren för avsikt att justera åtalet och yrka ansvar även enligt 3 §. Enligt riksåklagaren är detta mål därför inte lämpligt för Högsta domstolens prövning. Prövningstillstånd kan därför inte tillstyrkas.

 • ÅM 2016/8627 Förfallet överklagande

  Datum: 2017-01-27

  Fråga om tilltalad haft laga förfall för sin utevaro vid en huvudförhandling och om Högsta domstolen bör kunna undanröja hovrättens beslut att förklara överklagandet förfallet och visa målet åter till hovrätten. Riksåklagaren tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd, undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

 • ÅM 2017/0438 Mord

  Datum: 2017-01-19

  Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen i det så kallade Brommaärendet och vill att Högsta domstolen ska döma till fängelse på livstid.

 • ÅM 2016/6674 Olovlig avlyssning/ brytande av telehemlighet

  Datum: 2017-01-16

  En man åtalades och dömdes av både tingsrätten och hovrätten för olovlig avlyssning. Enligt åtalet hade han avlyssnat telefonsamtal mellan andra genom att ladda ned en app i sin 13-årige sons mobiltelefon. Den dömde yrkar i Högsta domstolen att han ska frikännas från ansvar. Han hävdar bland annat att han genom sitt handlande uppfyller rekvisiten enligt bestämmelsen om brytande av telehemlighet. Eftersom olovlig avlyssning är subsidiärt till brytande av telehemlighet hävdas att åtalet ska ogillas då gärningsbeskrivningen inte täcker rekvisiten för det senare brottet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  Datum: 2017-01-09

  Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket meddelat beslut uppehålls- och arbetstillstånd som tillkommit under oriktiga/svekfulla/vilseledande omständigheter kan anses utgöra ett sådant tillstånd som krävs för inresa till Sverige enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) och därmed utesluta ansvar för grovt organiserande av människosmuggling.