Aktuella pressmeddelanden

2008

 • Brott kan inte styrkas. Därför läggs förundersökningen ned.

  Förundersökningen avseende misstanke om brott i samband med den uppmärksammade händelsen vid Forsmarks kärnkraftverk den 25 juli 2006 har i dag den 19 december lagts ner. Skälet för beslutet är att brott inte kan styrkas. De närmare skälen för beslutet framgår av beslutet i högerspalten. Kammaråklagare Katarina Mörnstad kommer inte att lämna ytterligare kommentarer till beslutet. Förundersökningen angående misstanke om brott genom att driften vid Forsmark 1 under tiden mars-april 2006 kan ha skett i strid mot gällande drifttillstånd pågår fortfarande. Närmare beslut avseende denna förundersökning förväntas kunna fattas under första halvan av år 2008.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har fattat beslut om fortsatt organisation för bekämpningen av eko- respektive miljö- och arbetsmiljöbrott inom Åklagarmyndigheten.

  Gemensamt för både ekobrottsbekämpningen och miljö-/arbetsmiljöbrottsbekämpningen är att verksamheten koncentreras till färre orter i landet än i dag. Det främsta skälet till detta är att en koncentration av specialistkompetenser innebär större möjligheter till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de enskilda specialisterna. Med fler åklagare på samma ort minskar också sårbarheten, vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro. All personal som berörs kommer att få framföra önskemål om man vill övergå till befattningarna på de nya stationeringsorterna eller ej. Möjlighet att arbeta på distans kommer att övervägas. För miljöorganisationen innebär beslutet att lika stora resurser satsas i framtiden som i dag. På ekobrottsområdet innebär beslutet en utökning av antalet åklagare.

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar inte Rödebydomen

  Riksåklagaren har beslutat att inte överklaga hovrättsdomen i det så kallade Rödebymålet till Högsta domstolen. Anledningen är främst att det inte finns prejudikatskäl i de delar som gäller den tilltalades psykiska tillstånd och hovrättens val av påföljd.

  Läs mer

  Riksåklagaren har beslutat att inte överklaga hovrättsdomen i det så kallade Rödebymålet till Högsta domstolen. Anledningen är främst att det inte finns prejudikatskäl i de delar som gäller den tilltalades psykiska tillstånd och hovrättens val av påföljd.

  Mannen friades av tingsrätten. Han dömdes av hovrätten för dråp och grov misshandel, men gick fri från påföljd. En central fråga i målet har varit den tilltalades psykiska tillstånd. Hovrätten bedömde att han begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Enligt de bestämmelser i brottsbalken som gällde när händelserna i Rödeby ägde rum så får den som begår brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning aldrig dömas till fängelse. Hovrätten ansåg inte att det fanns förutsättningar att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård och bedömde inte heller att någon annan påföljd, såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn, var lämplig. I sin praxis har Högsta domstolen genom åren utvecklat riktlinjer för hur domstolar ska bedöma brott som begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning och vilka förutsättningarna då är för att överlämna den tilltalade till rättspsykiatrisk vård. Riksåklagaren hänvisar i sitt beslut till att lagstiftningen på området nu har ändrats och konstaterar att omständigheterna i målet är sådana att det inte heller lämpar sig för en prövning av de övriga rättsfrågor som aktualiseras i målet. - Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat. Jag bedömer inte att det är motiverat att överklaga detta mål till HD för att skapa vägledning för framtida fall, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Ett antal djurrättsaktivister, flera av dem maskerade, har obehörigen trängt sig in i ett antal företagsbyggnader. Hovrätten bedömde brotten som grova. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd närdet gäller frågan om hur brotten ska rubriceras.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har fattat beslut om fortsatt organisation för utvecklingsverksamheten inom Åklagarmyndigheten.

  Beslutet innebär att utvecklingscentrum kommer att finnas kvar på dagens tre orter - Stockholm, Göteborg och Malmö - med samma ansvarsområden och omfattning av verksamheten som i dag. Utvecklingscentrumens arbete ska dock samordnas mer än tidigare, genom att de tre cheferna bildar ett råd för samordnings- och prioriteringsfrågor.

  Läs mer
 • Enligt uppgift från Hannes Råstam, SvT, Uppdrag granskning, har Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) tagit tillbaka sina erkännanden vad avser de gärningar (mord) för vilka han dömts.

  Mot bakgrund av det särskilda ansvar som allmänt sett kan anses krävas av åklagarsidan för att undvika rättsfel, återupptogs förundersökningarna av Christer van der Kwast den 17 november 2008. Avsikten var att genom förhör med Bergwall klargöra Bergwalls eventuellt nya inställning i skuldfrågan. Det har därefter kommit information om att advokat Thomas Olsson företräder Bergwall. Advokat Olsson har lämnat besked om att uppgifterna om Bergwalls nya inställning är riktiga. Med anledning av vad advokat Olsson meddelat finns inte längre anledning för åklagarsidan att vidta någon åtgärd. Förundersökningarna har därför lagts ned i dag.

  Läs mer
 • En man har vid två tillfällen med visst tidsintervall blivit angripen med kniv och försvarat sig med hammare.

  Genom hammarslagen, som samtliga riktats mot huvudet, har angriparen utsatts för livsfara och fått svåra kroppskador med bestående men. Mannen som blev angripen har befunnit sig i en nödvärnssituation. Frågan i målet gäller om nödvärnsvåldet vid det andra angreppstillfället har varit uppenbart oförsvarligt och, om så är fallet, omständigheterna ändå varit sådana att den angripne har haft svårt att besinna sig (nödvärnsexcess). Tingsrätten och hovrätten ansåg att våldsutövningen har varit uppenbart oförsvarlig och att omständigheterna inte var sådana att den angripne svårligen kunde besinna sig. Den angripne har dömts för grov misshandel till fängelse ett år. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Detta eftersom det finns goda skäl som talar för att Högsta domstolen genom att pröva överklagandet skulle få möjlighet att närmare precisera och vidareutveckla bestämmelsen om nödvärnsexcess. Högsta domstolen har den 10 november 2008 meddelat prövningstillstånd i målet.

  Läs mer
 • Under pågående huvudförhandling i ett mål angående våldtäkt upptäckte ett hovrättsråd att hon var bekant med en av målsägandens vårdnadshavare.

  Hovrättsrådet förklarade sig jävig. Med tillämpning av 2 kap. 4 § 2 st. RB ansåg hovrätten sig ändå domför och fortsatte huvudförhandlingen med fyra ledamöter. Frågan i målet är om hovrättsrådet fått förhinder sedan huvudförhandlingen påbörjats, vilket är en förutsättning för tillämpning av den aktuella bestämmelsen. HD har nu meddelat prövningstillstånd när det gäller frågan om hovrättens domförhet.

  Läs mer
 • Torsdagen den 6 november 2008 kl 09.00 hålls presskonferens i Polishuset i Gällivare beträffande det sk Carolinfallet.

  Läs mer
 • En man i 20-årsåldern sitter sedan söndagsmorgonen 2 november 2008 anhållen i Gällivare såsom skäligen misstänkt för dråp på en yngre kvinna inom Gällivare kommun.

  Polisens tekniker undersöker platsen för händelsen och rättsmedicinsk undersökning av den avlidna kommer att äga rum. Förundersökningsledare i ärendet är kammaråklagare Magnus Nilsson.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >