Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Sex av tolv åtalade krogvakter fälldes i dag i Göteborgs tingsrätt i ärendet som gäller misshandel på nattklubbar. Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl ger en kommentar.

  Två tidigare vaktchefer döms, den ene för tre fall av misshandelochvållande till kroppsskadasamt förgrovt skattebrott till fängelse i fyra år och sex månader och den andre för tre fall avmisshandel till fängelse i sex månader. Fyra andra personerdöms också för misshandel, till straff som varierar mellan fängelse i tre månader och villkorlig dom i förening med samhällstjänst. De sex personer som frikänns helt har enbart varit åtalade för ett misshandelsbrott vardera. -Jag är i huvudsak nöjd med domen. De som har haft en central roll och som varit drivande har ställts till ansvar för flera fall av misshandel och dömts till fängelsestraff. Däremot har tingsrätten bedömt att det endast är brott av normalgraden att sparka på personer som ligger ned och har handfängsel, och det är en uppfattning som jag definitivtinte delar, säger kammaråklagare Ann-Sofie Prahl.

  Läs mer
 • Dom mot ordningsvakter

  I dag den 26 januari faller domen mot 12 krogvakter som åtalats för flera fall av misshandel på nattklubbar i Göteborg.

  Läs mer

  I dag den 26 januari faller domen mot 12 krogvakter som åtalats för flera fall av misshandel på nattklubbar i Göteborg.

  Domenmeddelas av Göteborgs tingsrättklockan 14.00. Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl finns tillgänglig för kommentarer klockan 15.00-17.00 på telefon 010-562 70 39.

  Läs mer
 • De tre männen döms för brott mot knivlagen.

  Vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström kan i nuläget inte ge någon kommentar till domen. Nästa vecka kommer hon att kunna kommentera domen närmare.

  Läs mer
 • Mannen döms för grovt folkrättsbrott under kriget på Balkan. Han har bland annat deltagit i en massaker på 41 albaner i byn Cuska i Kosovo år 1999.

  Stockholms tingsrätt dömde idag en 34-årig kosovoserb för grovt folkrättsbrott tilllivstids fängelse. Förundersökningen har pågått sedan 2008. Det har varit en omfattande förundersökning med ett stort antal resor. Samarbete och samverkan har skett med en rad utländska myndigheter och institutioner. Förundersökningen har utförts med biträde av Rikskriminalpolisens krigsbrottskommission. Gripandet av den nu dömde skedde i början av april 2010. Rättegången inleddes i september 2011 och avslutades under december 2011. Under denna rättegången hördes drygt 10 målsäganden och en rad vittnen. Kammaråklagare Lars Hedvall, Internationella åklagarkammaren i Stockholm: - Efter att ha mycket översiktligt gått igenom domen kan jag konstatera att tingsrätten i huvudsak har delat åklagarsidans bedömningar. - Detta är en viktig dom i kampen mot folkrättsbrott och i våra strävanden att Sverige inte ska vara en fristad för krigsförbrytare. Vi får nu gå igenom domen på djupet för att kunna analysera och dra slutsatser ur denna, inför en eventuellt kommande hovrättsförhandling. Eventuellt överklagande ska lämnas in senast den 10 februari 2012.

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar en dom från Hovrätten för Nedre Norrland mot en person i Sandviken med kopplingar till MC-miljö. Under 2011 åtalades mannen för grovt vapenbrott. Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde mannen till 10 månadersfängelse.

  Domen överklagades och hovrätten bedömde brottet vara av normalgraden och sänkte straffet till 5 månaders fängelse. Riksåklagaren yrkar nu att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och döma den tilltalade för grovt vapenbrott och skärpa fängelsestraffet. - Inom åklagarväsendet har vi sedan tidigare uppmärksammat behovet av att få en prövning i Högsta domstolen av frågan om gränsdragningen mellan vapenbrott av normalgraden och grovt vapenbrott. Det mål som nu överklagas gäller innehav av en pistol och ett hagelgevär i bostaden. Jag anser att innehav av pistoler och revolvrar som saknar eller har ett ytterst begränsat lagligt användningsområde ska bedömas som grovt vapenbrott eftersom de är av sådant slag att det kan befaras att de kommer till brottslig användning. Till detta kommer att antalet anmälda fall av grova våldsbrott där skjutvapen använts har ökat mycket kraftigt under åren 2007-2011 enligt preliminär statistik från BRÅ. Målet lämpar sig väl för en prövning av Högsta domstolen. Enligt min mening bör inte det lagstiftningsarbete som pågår rörande vapenlagstiftningen hindra en sådan prövning, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • RÅ överklagar dom om smuggling av kat

  En person har åtalats och dömts för att ha smugglat in drygt 30 kilo kat till Sverige. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra månader. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att HD ska bestämma fängelsestraffet till fem månader.

  Läs mer

  En person har åtalats och dömts för att ha smugglat in drygt 30 kilo kat till Sverige. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra månader. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att HD ska bestämma fängelsestraffet till fem månader.

  HD har slagit fast att straffvärdet ska bestämmas med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter, inte enbart arten och mängden narkotika. I det härmålet är det dock främst art och mängd narkotika som är kända. Därför finns det, enligt riksåklagaren, inteskäl att frångå gällande praxis som är baserad på art och mängd. Enligt den praxis som finnsmotsvarar straffvärdet fängelse i fem månader.

  Läs mer
 • Mannen stod åtalad för 17 fall av grovt olaga hot och en mordbrand. Han döms till fängelse i 3 år och 6 månader.

  Brotten hade riktats mot personer på olika platser i Sverige som är involverade i pälsdjurshantering, men också mot butiksinnehavare som säljer päls eller pälsartiklar samt mot restauranger. Göteborgs tingsrätt dömde den i dag 22-årige mannen för bl.a. mordbrand, två grova olaga hot och 15 olaga hot. Vice chefsåklagare Mats Eriksson på Göteborgs åklagarkammare: - Spontant är jag nöjd med tingsrättens domslut även om jag hade pläderat för ett något längre straff. - Jag kommer nu att noga att läsa tingsrättens dom och ta del av de skäl som anförs för bedömningen av åtalad mordbrand, liksom för det stora antalet åtalade grova olaga hot mot enskilda butiksägare och andra med anknytning till pälsdjursnäringen. - Det är tillfredställande att denna allvarliga brottslighet har kunnat klaras upp, mycket tack vare ett bra polisarbete.

  Läs mer
 • Närmare 90 personer som på olika sätt misstänks för att vara involverade i storskalig smuggling av alkohol åtalas i dag vid Sundsvalls tingsrätt.

  Förutom Åklagarmyndigheten har även Tullverket, Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten Västernorrland varit med i utredningen. Ärendet handlar om storskalig smuggling av alkohol dels på traditionellt vis genom att köpa alkohol i Tyskland, transportera den över Öresundsbron eller via färjetrafiken i Helsingborg och sedan sälja den vidare. Dels genom transporter av alkohol som beställts via internet bland annat genom fiktiva namn och som genom fraktbolag transporterats till Sverige. Köparna av alkoholen har främst funnits i Västernorrland. En del av alkoholen har även körts vidare till Norge för att säljas där. Utredningen har pågått i cirka 8 månader och förundersökningsprotokollet omfattar mer än 10000 sidor. Utredningen resulterar nu i att ett 30-tal personer åtalas för smuggling, alternativt medhjälp till smuggling. Dessutom åtalas ett 40-tal personer för olovlig befattning med smuggelgods. Utredningen har kommit fram till att det finns fem misstänkta huvudmän, som samtliga nu åtalas för grovt smugglingsbrott. - En stor del av smugglingsverksamheten har styrts tillsammans och i samförstånd mellan i huvudsak tre personer. De här personerna har själva smugglat, men också i stor utsträckning anlitat andra personer som smugglat på deras uppdrag, säger Karin Everitt, Åklagarmyndigheten. De åtalade är i åldrarna 20-66 år. Volymen av alkohol som förts in i landet uppgår till över 195 000 liter öl, drygt 7000 liter vin och drygt 1700 liter sprit.

  Läs mer
 • Det var den 6 september 2011 utanför restaurang El Cocodrilo i Stockholm som en större grupp personer angrep en annan grupp, båda med kopplingar till MC-miljön.

  -Åtalet gäller grov misshandel mot 12 män mellan 21 och 45 år, där samtliga åtalade har anknytning till organisationen Hells Angels MC och dess supportergrupp Red & White Crew, säger Malin Palmgren kammaråklagare vid City åklagarkammare. Rättegången startar den 23 januari i Stockholms tingsrätt och förväntas pågå fram till den 23 februari. Åklagare finns tillgängliga via telefon för mer information klockan 10-12 idag.

  Läs mer
 • Fler åtal för grovt förtal

  Utvecklingscentrum Stockholm vid Åklagarmyndigheten har under 2011 genomfört en tillsyn av åklagarnas hantering av ärekränkningsbrott och brott mot personuppgiftslagen (PUL).

  Läs mer

  Utvecklingscentrum Stockholm vid Åklagarmyndigheten har under 2011 genomfört en tillsyn av åklagarnas hantering av ärekränkningsbrott och brott mot personuppgiftslagen (PUL).

  Utvecklingscentrum Stockholm vid Åklagarmyndigheten har under 2011 genomfört en tillsyn av åklagarnas hantering av ärekränkningsbrott och brott mot personuppgiftslagen (PUL). Efter tillsynen har det tagits fram rekommendationer. Ett förväntat utfall av rekommendationerna är framför allt att åstadkomma en ännu mer enhetlig praxis inom landet och tydliggöra när allmänna åtal ska väckas. Ärekränkningsbrott, det vill säga grovt förtal, förtal och förolämpning, är i princip så kallade målsägandebrott. Detta innebär som huvudregel att sådana brott inte får åtalas av andra än den som blivit utsatt för brottet (enskilt åtal). Det finns dock ett visst utrymme för åklagare att väcka allmänna åtal. Utvecklingscentrum Stockholm vid Åklagarmyndigheten har under 2011 granskat och därefter tagit fram rekommendationer för åklagarnas handläggning av anmälningar om ärekränkningsbrott och brott mot PUL. I tillsynsrapporten konstateras bland annat att de allmänna åtal som väckts för grovt förtal och förtal under 2009 och 2010 uppgår till 40 fall, att det väckts förhållandevis många allmänna åtal för förolämpning och att det finns skäl att se över beslutsmotiveringarna. - Anledningen till att tillsynen genomfördes är att det finns en särskild åtalsprövningsregel, som innebär att åklagarna har stor möjlighet att påverka när ett åtal för ärekränkningsbrott ska väckas; ett beslut som inte blir föremål för domstolsprövning, säger överåklagare Thomas Häggström vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm. - Ett förväntat utfall av rekommendationerna är att antalet allmänna åtal för grovt förtal kommer öka något, men att de allmänna åtalen för förolämpning kommer minska, uppger Thomas Häggström.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >