Aktuella pressmeddelanden

November

 • En person hade i sin butik sålt kläder med motiv som är upphovsrättsligt skyddade, och för detta dömts för upphovsrättsintrång.

  Åklagaren ville att personen skulle dömas för upphovsrättsintrång även för likadana kläder som fanns i lager i anslutning till butiken samt i ett lager på annan plats. Patent- och marknadsöverdomstolen har ogillat åtalet i den delen. Enligt domstolen kunde de kläder som personen hade i lager inte anses ha bjudits ut till försäljning eller spritts till allmänheten på annat sätt. Riksåklagaren har nu överklagat domen. Enligt riksåklagaren är det intressant ur prejudikatsynpunkt om ett utbjudande till försäljning till allmänheten (tillgängliggörande enligt 53 § upphovsrättslagen) av kopior av upphovsrättsskyddade verk i en butik, även omfattar produkter med samma upphovsrättsligt skyddade verk som finns i lager i samma verksamhet. Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen om frågan om spridningsrätten enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosocdirektivet) även omfattar varor som hålls i lager i anslutning till en butik där likadana eller liknande varor utbjuds till försäljning till allmänheten. Länk till överklagandet (pdf) Kontakt: My Hedström, byråchef 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förhör med Julian Assange nästa vecka

  Julian Assange kommer att förhöras på Ecuadors ambassad i London måndag den 14 november. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Ett DNA-prov kommer också att tas, under förutsättning att Julian Assange samtycker till detta.

  Läs mer

  Julian Assange kommer att förhöras på Ecuadors ambassad i London måndag den 14 november. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Ett DNA-prov kommer också att tas, under förutsättning att Julian Assange samtycker till detta.

  Resultatet av förhöret kommer vid en senare tidpunkt att redovisas skriftligt från Ecuador till de svenska åklagarna. När denna redovisning skett kommer åklagarna att ta ställning till den fortsatta förundersökningen. Ingrid Isgren kommer inte att ge några intervjuer under besöket i London. Eftersom det är fråga om en pågående förundersökning, råder sekretess. Sekretess gäller också enligt ecuadoriansk lag för de utredningsåtgärder som vidtas på ambassaden. Därför kan åklagarna heller inte efteråt lämna någon information kring detaljer i utredningen. - Det är värdefullt att förundersökningen nu kan föras framåt genom att förhör med den misstänkte kan komma till stånd, säger överåklagare Marianne Ny som ansvarar för utredningen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur Sverige.

  En irakisk medborgare har dömts för grov kvinnofridskränkning och två fall av misshandel mot ett av sina fyra barn. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år och två månader. Tingsrätten beslutade att utvisa mannen och förbjöd honom att återvända till Sverige inom fem år. Hovrätten upphävde beslutet om utvisning. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma att den dömde ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom fem år. Eftersom den tilltalade har varit bosatt i Sverige i mer än fem år krävs synnerliga skäl för att han ska utvisas. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl är av betydelse den dömdes anknytning till Sverige, dennes levnadsomständigheter och hur allvarligt brottet är. Om den dömde har barn är det viktigt att beakta barnens behov av kontakt med den dömde och hur kontakten skulle påverkas av att den dömde utvisas. I detta fall består den tilltalades anknytning till Sverige främst av hans familj, hans hustru och hans fyra barn, som också är bosatta i Sverige. Den tilltalade är dock dömd för våldsbrott mot såväl sin hustru som mot ett av barnen. Brotten har begåtts inför barnen. Enligt riksåklagaren är barnens behov av kontakt med sin far för närvarande begränsat. Denna omständighet satt i relation till den tilltalades i övrigt svaga anknytning till Sverige och de förhållandevis allvarliga och mycket integritetskränkande våldsbrott som han begått gentemot sin hustru och ett av sina barn samt den risk som finns för att han fortsätter att begå brott mot dessa innebär enligt riksåklagarens uppfattning att det föreligger synnerliga skäl att utvisa den dömde ur Sverige. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget och därmed vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet (pdf) KontaktHedvig Trost, byråchef 010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >