Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.
 • Verksamhetsplan 2024

  Datum: 2024-06-28

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Budgetunderlag 2025–2027

  Datum: 2024-02-28

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren. Uppdaterat 2024-03-13.

 • Åklagarmyndighetens årsredovisning 2023

  Datum: 2024-02-26

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning.

 • Verksamhetsplan 2023

  Datum: 2023-07-03

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Budgetunderlag 2024-2026

  Datum: 2023-03-01

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Åklagarmyndighetens årsredovisning 2022

  Datum: 2023-02-22

  Under 2022 rekryterade Åklagarmyndigheten närmare 170 nya medarbetare. Antalet lagförda personer minskade något, medan andelen lagförda ökade. Mord och dråp fortsatte att öka, medan mängdbrotten minskade.

 • Budgetunderlag 2023-2025

  Datum: 2022-03-01

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Åklagarmyndighetens årsredovisning 2021

  Datum: 2022-02-22

  2021 innebar en historisk tillväxt av Åklagarmyndigheten, som blev drygt 100 åklagare fler under året. De särskilt resurskrävande målen ligger kvar på en hög nivå. Antalet ärenden där åklagarna yrkade att vinster från brott ska förverkas ökade påtagligt. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

 • Verksamhetsplan 2022

  Datum: 2021-12-22

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Verksamhetsplan 2021

  Datum: 2021-10-10

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Budgetunderlag 2022-2024

  Datum: 2021-03-02

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Årsredovisning 2020

  Datum: 2021-02-22

  Åklagarmyndigheten har lämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten. Antalet anställda har också ökat.

 • Budgetunderlag 2021-2023

  Datum: 2020-02-28

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren. I budgetunderlaget yrkar myndigheten på ökade anslag, bland annat med hänvisning att matcha satsningarna på polisen och för satsningar på it. Ramanslaget ska i 2020 års prisnivå uppgå till 1,748 mdkr för 2021, 1,839 mdkr för 2022 och 1,879 mdkr för 2023.

 • Årsredovisning 2019

  Datum: 2020-02-21

  Åklagarmyndigheten har lämnat årsredovisning 2019 till regeringen. I den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten. Jämfört med förra året har cirka 3 500 fler personer åtalats eller på annat sätt lagförts för brott. Antalet lagförda brottsmisstankar har ökat inom hälften av brottsgrupperna och främst i grupperna förmögenhetsbrott och narkotikabrott. Att antalet lagförda personer ökat innebär en positiv utveckling i förhållande till myndighetens uppgift att se till att personer som begår brott blir föremål för lagföring.

 • Verksamhetsplan 2020

  Datum: 2019-12-20

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Verksamhetsplan 2019

  Datum: 2019-10-02

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Budgetunderlag 2020-2022.pdf

  Datum: 2019-03-01

  Anslagsökningar begärs för 2020-2022 - Åklagarmyndigheten har lämnat budgetunderlaget för 2020-2022 till regeringen. Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren. Myndighetens bedömning är att antalet åklagare måste öka med åtminstone 100 till 1 050 senast till 2022. Den satsning som görs på Polismyndigheten måste, för att få effekt, följas av förstärkningar av Åklagarmyndigheten. Detta är nödvändigt för att myndigheten inte ska bli en flaskhals i rättskedjan. Utöver ett ökat ärendeinflöde går utvecklingen mot att åklagare hanterar en alltmer komplex och svårutredd brottslighet som är både resurs- och tidskrävande att utreda och lagföra. Dessutom har åklagare över tid fått allt fler nya arbetsuppgifter som innebär en ökad arbetsmängd i varje ärende, samtidigt som ny lagstiftning leder till att området för vad som är brott utökas. En ökning av antalet åklagare innebär också ett behov av att utöka olika stödfunktioner. För att kunna bedriva nödvändigt it-utvecklingsarbete krävs även en betydande förstärkning av it-verksamheten. Sammantaget beräknas Åklagarmyndigheten behöva anslagsökningar med 76 miljoner kronor 2020, 101 miljoner 2021 och 61 miljoner 2022.

 • Årsredovisning 2018

  Datum: 2019-02-21

  Åklagarmyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2018 till regeringen. Myndighetens resultat när det gäller antalet och andelen lagförda personer är goda. Det systematiska arbetet med brottsutbytesfrågor har också visat goda resultat, antalet ärenden med yrkanden om förverkande av utbyte av brott eller brottslig verksamhet har ökat. En fortsatt utmaning är de ökande genomströmningstiderna och balanserna. Åklagarmyndigheten och Kriminalvården har haft ett gemensamt uppdrag från regeringen att utveckla statistiken för häktningar och restriktioner. Mer detaljerad statistik och av högre kvalitet finns därför med i denna årsredovisning. • Inflödet ökar i de flesta brottsgrupper. Antalsmässigt är det framför allt brottsmisstankar om förmögenhetsbrott, narkotikabrott och brott mot frihet och frid som har ökat. Andelsmässigt har förmögenhetsbrotten ökat med tolv procent och brottsmisstankar om sexualbrott har ökat med drygt åtta procent. • Antalet inkomna ärenden uppgick under 2018 till 166 900 vilket är en procent högre än 2017 då 164 800 ärenden inkom. • Det totala inflödet av brottsmisstankar har under 2018 ökat från 422 500 år 2017 till 437 200, en ökning med cirka 14 800 brottsmisstankar eller tre procent.

 • Verksamhetsplan 2018

  Datum: 2018-10-02

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Budgetunderlag 2019-2021

  Datum: 2018-02-22

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Verksamhetsplan 2017

  Datum: 2017-09-29

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Budgetunderlag 2018-2020

  Datum: 2017-02-27

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Verksamhetsplan 2016

  Datum: 2016-10-13

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Regleringsbrev 2016

  Datum: 2016-03-02

  Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

 • Budgetunderlag 2017-2019

  Datum: 2016-02-29

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Verksamhetsplan 2015

  Datum: 2015-09-28

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Regleringsbrev 2015

  Datum: 2014-12-22

  Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. Justitiedepartementet är handläggande departement för regleringsbrevet för Åklagarmyndigheten. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.