Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Senaste nytt från Gällivare

  Den häktade mannen ska höras om det preliminära resultatet av den rättsmedicinska undersökningen. Efter förhören tar åklagarna ställning till vilken information som kan lämnas.

  Läs mer

  Den häktade mannen ska höras om det preliminära resultatet av den rättsmedicinska undersökningen. Efter förhören tar åklagarna ställning till vilken information som kan lämnas.

  Vi har i dag mottagit ett preliminärt utlåtande och muntlig föredragning från rättsläkare i Umeå beträffande den rättsmedicinska undersökningen av Carolin Stenvall. I nuläget har vi ingen information att lämna angående innehållet i detta. En av anledningarna till detta är att den häktade mannen ska höras mot resultatet av undersökningen innan vi tar ställning till om och i så fall vad vi kan lämna för information. Förnyade förhör kommer äga rum under v 45.

  Läs mer
 • Den rättsmedicinska undersökningen har inletts, men något utlåtande finns ännu inte.

  Under tisdagen genomförs den rättsmedicinska undersökningen av Carolin Stenvalls kropp. Vi kommer inte kunna lämna någon information eller kommentarer i övrigt under dagen. När ett preliminärt utlåtande från rättsmedicin är att vänta vet vi inte i dagsläget. Vi återkommer med besked i frågan vid en senare tidpunkt.

  Läs mer
 • Överklagande till HD - legalitetsprincipen

  Två personer har frikänts från brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods på den grund att de myndighetsföreskrifter som de brutit mot har utfärdats med stöd av den gamla lagen om transport av farligt gods.

  Läs mer

  Två personer har frikänts från brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods på den grund att de myndighetsföreskrifter som de brutit mot har utfärdats med stöd av den gamla lagen om transport av farligt gods.

  Hovrätten konstaterade att det inte hade utfärdats några övergångsbestämmelser med innebörden att föreskrifter som utfärdats med stöd av den tidigare lagstiftningen skulle gälla även sedan den nya lagstiftningen trätt i kraft. Myndighetsföreskrifterna grundar sig i stor utsträckning på internationella överenskommelser och det är uppenbart att lagstiftarens avsikt har varit att myndighetsföreskrifterna skulle vara straffsanktionerade även sedan den nya lagstiftningen hade trätt i kraft. Frågan i målet gäller om det uppenbart skulle strida mot lag att tillämpa straffbestämmelsen på de myndighetsföreskrifter som utfärdats med stöd av den äldre lagstiftningen.

  Läs mer
 • Vallning och rekonstruktion har ägt rum och kriminalteknisk undersökning pågår. Ytterligare information kan lämnas när den rättsmedicinska undersökningen är färdig.

  I utredningenom mordet på Carolin Stenvall har, idag fredagen den 24 oktober 2008, på begäran av den häktade mannen vallning och rekonstruktion ägt rum på olika platser av intresse i ärendet; på rastplatsen vid Stenbron, den sk 58:an samt ett område norr om Gyljen inom Överkalix kommun där den häktade mannen sagt sig ha placerat Carolin Stenvalls kropp och där hon enligt honom har legat en tid.Den senast nämnda platsen undersöks nu av kriminaltekniker varför vi inte går ut med någon information av eventuella fynd innan undersökningen avslutats och analys föreligger.Rättsmedicinsk obduktion av Carolin Stenvalls kropp kommer att äga rum i Umeå på tisdag den 28 oktober.Innan vi erhåller ett preliminärt resultat av den rättsmedicinska undersökningen kommer vi inte att ha ytterligare upplysningar att lämna i ärendet.

  Läs mer
 • I somras fattades ett inriktningsbeslut om ekobrottsbekämpningen i myndigheten, som innebär en koncentration av antalet stationeringsorter.

  Den 23 oktober 2008 beslutades att ekobrottsbekämpningen inom Åklagarmyndigheten från den 1 januari 2009 stegvis ska koncentreras till sex orter: Umeå, Sundsvall, Örebro, Uppsala, Linköping och Växjö.En arbetsgrupp inrättas för att bland annat lämna förslag på:• Geografiska upptagningsområden för respektive stationeringsort.• Behovet av ekoåklagare och administrativt stöd på respektive ort.• Vilka befattningar som organisatoriskt ska föras över till stationeringsorterna samt hur de ska bemannas.• Vilka ärenden som ekoåklagare ska handlägga, särskilt när det gäller mängdbrottsärenden.Arbetsgruppen ska lämna sina förslag senast den 1 december 2008.

  Läs mer
 • RÅ gav in en svarsskrivelse 2007-08-28 angående ofredande m.m.

  En person installerade dold kamerautrustning och spelade in ljud- och bildupptagningar av bl.a. intimt umgänge mellan två andra personer, som först i efterhand fick information om inspelningarna. Förfarandet har inte ansetts kunna utgöra ofredande och åtalet har i denna del ogillats.

  Läs mer
 • Den 1 januari 2009 inrättas en nationell åklagarkammare för bekämpning av miljö- och arbetsmiljöbrott.

  En arbetsgrupp inrättas för att bland annat lämna förslag på: Lokalisering av den nya kammaren.Vilka ärenden som ska handläggas på kammaren och vilka som fortsättningsvis ska handläggas på allmänna kammare.Vilka befattningar som organisatoriskt ska föras över till den nya kammaren, hur de ska bemannas och var de ska ha sina tjänstgöringsorter.Hur arbetsmiljöansvar och stödresurser ska hanteras om åklagarna samlokaliseras med en allmän kammare. Arbetsgruppen ska lämna sina förslag senast den 1 december 2008.

  Läs mer
 • RättsPM om En Modernare Rättegång

  Med anledning av de ändringar i rättegångsbalken som träder i kraft den 1 november har en gemensam promemoria tagits fram av Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

  Läs mer

  Med anledning av de ändringar i rättegångsbalken som träder i kraft den 1 november har en gemensam promemoria tagits fram av Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

  Syftet med promemorian är att ge en sammanfattning av de lagändringar som avser brottmålen samt att ge konkreta råd och rekommendationerför åklagarnas tillämpning.

  Läs mer
 • Lördagen den 18 oktober håller de rättsvårdande myndigheterna i Flemingsberg öppet hus för allmänheten.

  Mellan kl 10.00 och 15.00 visas verksamheten på olika sätt upp för intresserade besökare. Adressen är Björnkullavägen 5A-9 (mitt emot Flemingsbergs pendeltågsstation).

  Läs mer
 • Snabbspåret värt att satsa vidare på

  Projektet Snabbspåret, som syftat till snabbare hantering av mängdbrott, har redovisats till regeringen. Styrgruppen menar att handläggningstiden 35 dagar varit alltför snäv. Däremot har förenklad delgivning fungerat väl.

  Läs mer

  Projektet Snabbspåret, som syftat till snabbare hantering av mängdbrott, har redovisats till regeringen. Styrgruppen menar att handläggningstiden 35 dagar varit alltför snäv. Däremot har förenklad delgivning fungerat väl.

  Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket har sedan 2007 bedrivit ett projekt för mängdbrottshantering, Snabbspåret, i Stockholm City, Uppsala och Helsingborg. Syftet var att få ned handläggningstiden till 35 dagar från polisanmälan till dess att ett brottmål kan sättas ut till domstolsförhandling. Uppdraget har nu redovisats till regeringen. - Mängdbrottsligheten är ett stort samhällsproblem. Medborgarnas förtroende för rättsväsendet är i hög grad beroende av hur den beivras. En snabbare process är till fördel för den enskilde. En professionell och snabb handläggning av mängdbrott gagnar också övrig brottsbekämpning genom att resurser frigörs. Därför finns det goda skäl för att skapa ett permanent och nationellt snabbspår men med längre tidsfrister, säger överåklagare Peter Hertting, styrgruppens ordförande.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >