Aktuella pressmeddelanden

Februari

 • Åtalet avser mycket omfattande hantering av datauppgifter via elektronisk kommunikation i avsikt att vilseleda enskilda personer och företag över stora delar av världen.

  -Genomgående har den tilltalade försökt vilseleda personer eller organisationer att föra över pengar till honom eller någon annan i hans ställe. En förutsättning för det har varit en mycket stor datakunskap som möjliggjort brottslig verksamhet i många avancerade former, säger vice kammarchef Sune Johansson vid åklagarkammaren i Uddevalla. Det har bland annat handlat om: Omfattande hantering av kontokortsuppgifter som man kommit åt på ett olovligt sätt samtinköp av varor och tjänster med hjälp av dessa uppgifter.Omfattande företagsbedrägerier där företag har förmåtts att felaktigt betala för fakturor till konto som disponerats av den tilltalade eller konto som han haft tillgång till. På ett hittills okänt sätt har brotten varit möjliga genom attden elektroniska kommunikationen mellan företag påverkats.Omfattande hantering av s.k. nigeriabrev. Med nigeriabrevmenas att med hjälp av massutskick av försändelser förmå personer att anta erbjudanden i olika former och därefter betala för obefintliga varor, tjänster eller andra erbjudanden. Massutskicken förutsätter tillgång till stora mängder kontaktuppgifter som exempelvis e-postadresser och mobiltelefonnummer.Omfattandeanvändning av falska passhandlingar (brukande av falsk urkund) i syfte attinte avslöjasin rätta identitet bland annat i samband med penningtransaktioner av stora summor. I åtalet yrkas att ca 2,2 miljoner kronor ska förverkas. Pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet som inte har kunnat knytas till någon särskild målsägande. Förundersökningen omfattar ca 35000 sidor, bland annat1,8 miljoner e-postadresser och ca 15000 kontokortsuppgifter.

  Läs mer
 • Unikt åtal för omfattande bedrägerier

  Torsdag den 28februariåtalas en man misstänkt för omfattande och grova bedrägerier med långt gående internationella kopplingar. Bedrägerierna uppgår till mångmiljonbelopp. Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten inbjuder till en pressträff med anledning av åtalet. På pressträffen medverkar bland andra vice chefsåklagare Sune Johansson ochpolismästare Niclas Hallgrensom kommer att berätta om åtalet och förundersökningen. Efter pressträffen finns möjlighet till enskilda intervjuer. Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll (digitalt) kommer att finnas tillgängliga i samband med pressträffen. För att kunna ha ett tillräckligt antal cd-skivor vill vi att ni förbeställer dessa senast klockan 15.00 onsdag den 27 februaritill e-post: [email protected]. Plats: Polishuset, Uddevalla. Tid: Torsdag den 28 februari kl. 11:00. Samling in polishusets entré senast 10.55.Ingen föranmälan krävs men ta med giltig presslegitimation eller motsvarande. Välkomna!

  Läs mer
 • Är innehav av nermald rotbark från växten Mimosa hostilis, som innehåller det narkotikaklassade ämnet DMT, att bedöma som narkotikabrott enligt svensk lag?

  Det är frågan som riksåklagaren ställer sig i ett överklagande till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom om narkotikabrott. Hovrätten fann att så inte var fallet. Enligt riksåklagarens uppfattning är den nermalda rotbarken inte längre att betrakta som en växt eller en del av en växt. Genom den bearbetning som har vidtagits med växten - blad har avlägsnats och barken har avskilts och malts ner - har man fått ett pulver som innehåller narkotika, vilket borde vara att betrakta som ett narkotiskt pulver. Eftersom det råder osäkerhet i rättstillämpningen om hur aktuellt preparat ska bedömas vore ett auktoritativt uttalande av Högsta domstolen i denna fråga av stort värde.

  Läs mer
 • Årsredovisning 2012

  Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2012 har idag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten gjort förbättringar av redan tidigare goda resultat och en god måluppfyllelse för det gångna året.

  Läs mer

  Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2012 har idag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten gjort förbättringar av redan tidigare goda resultat och en god måluppfyllelse för det gångna året.

  Den genomsnittliga tiden för att hantera ärenden har kortats tio dagar, från 108 till 98 dagar och andelen ännu inte avgjorda brottsmisstankar har minskat till att omfatta endast 3,7 procent av samtliga inkomna under året. Under 2012 påbörjades flera stora utvecklingssatsningar. Till exempel inleddes en försöksverksamhet med en koncentration av hanteringen av samtliga trafikärenden till två orter. Dessutom hanteras en majoritet av mängdbrottsärendena i Stockholms län på en av de fem allmänna kamrarna i länet. Intrycken hittills pekar på att försöksverksamheten fungerar bra.Myndighetens arbetsmiljöenkät för 2012 visar också att medarbetarna till stor del är nöjda med sin arbetssituation. Detta är av stor vikt för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom myndigheten.

  Läs mer
 • Åtal väcks i vodkabilsärendet

  Efter ett omfattande utredningsarbete väcktes på tisdagen åtal mot de fem personer som misstänks vara inblandade i olovlig försäljning av alkohol via så kallade vodkabilar.

  Läs mer

  Efter ett omfattande utredningsarbete väcktes på tisdagen åtal mot de fem personer som misstänks vara inblandade i olovlig försäljning av alkohol via så kallade vodkabilar.

  Det var i höstas som Citypolisen slog till mot ett nätverk som säljer olovlig sprit till ungdomar i Stockholmstrakten. Nätverket har systematiskt upparbetat en kundkrets främst bestående av ungdomar i åldern 13-19 år. Kundregistret består av cirka 7 000 telefonnummer. Utredningsarbetet har varit omfattande och började med att Polisen fick in allt fler tips om att personer åkte runt i länet och sålde olovlig vodka till ungdomar. Polisen började spana på företeelsen och kunde konstatera att försäljningen skedde organiserat, regelbundet och i stor omfattning. Polisen fick ganska snabbt fram vilka telefonnummer som användes som beställningsnummer. -När det gick upp för oss i utredningsgruppen med vilken omfattning denna försäljning bedrevs, ansökte vi om tillstånd hos tingsrätten för att få avlyssna och övervaka dessa beställningstelefoner, sägerkammaråklagare Petra Götell vid City åklagarkammare i Stockholm. Övervakningen började i juni förra året och tillsammans med spaning kunde man kartlägga nätverkets tillvägagångssätt. I slutet av oktober slog man till och grep fem personer som några dagar senare häktades på sannolika skäl misstänkta för olovlig försäljning av alkohol. Idag väcktes åtal mot samtliga. -Fyra av personerna åtalas för olovlig försäljning av alkohol. Jag kommer yrka på att brottet är grovt eftersom försäljningen utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt, i större omfattning och varit inriktad mot ungdomar, säger Petra Götell. Den femte gärningsmannen åtalas för olovligt innehav av alkohol. Förhandlingen väntas starta under vecka 10.

  Läs mer
 • En 44-årig man i Örebro har i dag åtalats för olovlig underrättelseverksamhet.

  Mannen är av burundisk härkomst och åtalas för att inhämtat uppgifter om personer från Rwanda, som är bosatta i Sverige. Syftet har varit att sedan överlämna dessa uppgifter till regimen i Rwanda. Personerna ifråga, bl.a. journalister och författare, har en kritisk inställning till regimen och 44-åringen har fått i uppdrag av militär i Rwanda att skaffa fram uppgifter, bl.a.om politiska åsikter och telefonnummer. Brottet ska enligt kammaråklagare Ronnie Jacobsson anses som grovt.

  Läs mer
 • Åtal för grovt mutbrott

  Fyra män åtalades i dag vid Stockholms tingsrätt för grovt mutbrott. Männen misstänkts ha gett och tagit emot mutor vid byggen av anstalter inom Kriminalvården.

  Läs mer

  Fyra män åtalades i dag vid Stockholms tingsrätt för grovt mutbrott. Männen misstänkts ha gett och tagit emot mutor vid byggen av anstalter inom Kriminalvården.

  Den huvudmisstänkte, en tidigare fastighetschef på Kriminalvården, kom överens med en personlig bekant att denne genom sitt företag skulle få provisioner från Kriminalvårdens olika motparter, bl.a. en arkitektfirma, vid projektering av kriminalvårdsanstalter och häkten runt om i Sverige, bl.a. i Haparanda, Östersund och Kristianstad. De provisioner som sedan har betalats ut har uppgått till mångmiljonbelopp som såväl fastighetschefen som dennes bekant dragit ekonomisk fördel av. De har bl.a. gjort långa och dyra utlandsresor tillsammans, även med sina respektive makar. En del av pengarna har även gått till uppförandet av ett fritidshus inom Båstads kommun. Den f.d. fastighetschefen har styrt upphandlingen av projekteringstjänster så att ett par företag har gynnats, vilka då har betalat ut provisioner till den bekantes företag. Detta har kunnat ske genom att man helt har låtit bli att följa lagstiftningen om offentlig upphandling, och i stället använt styrda "direktupphandlingar".

  Läs mer
 • På torsdag väcks åtal i den omfattande muthärva inom Kriminalvården som har utretts sedan våren 2010.

  Med anledning av detta bjuds media in till en pressträff hos riksenheten mot korruption. Tid: torsdag 7/2 kl. 13.30 Plats:Hantverkargatan 25 A i Stockholm Chefsåklagare Jan Axelsson kommer att deltai pressträffen.

  Läs mer
 • Åtal för människorov

  Kammaråklagare Per-Erik Rinsell har i dag väckt åtal för människorov i ärendet där en 9-årig flicka i november spärrades in i en lägenhet i Göteborg. Den misstänkte mannen åtalas också för barnpornografibrott.

  Läs mer

  Kammaråklagare Per-Erik Rinsell har i dag väckt åtal för människorov i ärendet där en 9-årig flicka i november spärrades in i en lägenhet i Göteborg. Den misstänkte mannen åtalas också för barnpornografibrott.

  - Mannen drog in flickan i sin lägenhet och höll henne inspärrad i 18 timmar. Hans avsikt när han drog in henne i bostaden var att skada henne, och därför är det fråga om människorov, säger kammaråklagare Per-Erik Rinsell. Flickan var tidvis bunden och fick bland annat en näsduk knuten runt ansiktet. Mannen har också, enligt åtalet, hotat att skada eller döda henne. Flickan fick inga allvarligare fysiska skador, men har orsakats psykiska skador. I mannens bostad hittades också 315 barnpornografiska bilder. Han åtalas därför för barnpornografibrott.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Tomas Lindstrand har beslutat att inte inleda förundersökning med anledning av överbefälhavarens uttalande i media tidigare i år om Sveriges försvarsförmåga.

  -För att kunna ta ställning till om jag som åklagare var skyldig att pröva frågan vidare genom att inleda förundersökning inhämtade jag ytterligare beslutsunderlag från Försvarsmakten bestående av muntlig information samt vissa öppna dokument. Efter det ser jag att det inte finns anledning att anta att något brott har begåtts. Därför finns det inte heller skäl för mig att gå vidare i denna fråga och inleda förundersökning, säger chefsåklagare Tomas Lindstrand vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål. Med anledning av den mediala uppmärksamhet som varit vill Tomas Lindstrand sammanfatta åklagarens roll och bakgrunden till beslutet: Åklagare har en lagstadgad skyldighet att utreda misstänkta brott. Förundersökning skall inledas så snart det finns anledning anta att brott som hör under allmänt åtal begåtts (23 kap 1 § rättegångsbalken). Misstänkta brott kommer oftast till åklagarens kännedom genom anmälan från polisen. Åklagarens skyldighet att pröva frågan om förundersökning ska inledas eller inte begränsar sig dock inte till de fall där polisen förser åklagaren med information. Det är uppgifterna i sig, oavsett vem som förmedlar dem, som ska prövas. En artikel i en tidning eller ett telefonsamtal från en privatperson kan därför också innehålla uppgifter som åklagaren är skyldig att pröva. Det behöver inte finnas någon särskilt stark misstanke för att skyldigheten för åklagaren att inleda förundersökning ska uppstå. Man brukar säga att "förundersökningströskeln" är låg. Trots detta uppstår inte sällan i mera svårbedömda fall ett behov av ytterligare underlag innan beslut om en eventuell förundersökning kan fattas. Beslutsunderlaget kan bestå i att man får information från någon person eller myndighet med särskilda kunskaper i det ämne som frågan gäller. Några vittnesförhör eller andra åtgärder som kräver att förundersökning inletts får givetvis inte vidtas. Inte heller finns det i det här läget någon misstänkt person. Försvarsmaktens bedömningar att en uppgift är hemlig grundar sig inte sällan på att ett avslöjande av den kan ge främmande makt oönskad kunskap om Sveriges militära förmåga. Överbefälhavarens yttrande i media om Sveriges försvarsförmåga väckte därför frågan om någon försvarshemlighet avslöjats. Uppgiften i sig utgjorde dock inte tillräcklig grund för att inleda en förundersökning. Några ytterligare kommentarer kommer inte att lämnas av åklagaren i denna fråga.

  Läs mer