Aktuella pressmeddelanden

 • Rånet bör bedömas som grovt rån.

  Två 17-åringar har med skarpladdad revolver rånat ensamma personer. Hovrätten har bedömt gärningarna som rån. RÅ anser att de ska rubriceras som grovt rån.

  Läs mer
 • Den tilltalade har dömts för bl.a. våldtäkt mot barn.

  Den huvudsakliga bevisningen utgörs av målsägandens uppgifter som harlagts fram sombevisgenom uppspelning av det videoinspelade polisförhöret.

  Läs mer
 • I ärendet med den läkare som häktats misstänkt för dråp har kammaråklagare Elisabeth Brandt oavsiktligt lämnat en felaktig faktauppgift om själva anmälan av händelsen.

  I samband med en annan utredning så framkom uppgifter som föranledde den aktuella anmälan. Det är alltså inte korrekt att anmälan kommit via en rättsläkare.- Jag beklagar faktafelet, som beror på ett missförstånd, säger Elisabeth Brandt.

  Läs mer
 • Överåklagare Christer van der Kwast har väckt åtal för grovt sanktionsbrott – överträdelser av sanktionerna mot Irak under åren 2000-2002 – mot tre företrädare för Volvo CE i Eskilstuna.

  Överåklagare Christer van der Kwast har väckt åtal för grovt sanktionsbrott - överträdelser av sanktionerna mot Irak under åren 2000-2002 - mot tre företrädare för Volvo CE i Eskilstuna. Överträdelserna har skett inom ramen för FN:s så kallade Olja mot mat-program. Bakgrund Olja mot mat-programmet var ett program som inrättades av FN 1996 och som tillät Irak att sälja olja på världsmarknaden i utbyte mot mat, medicin och andra förnödenheter. Syftet med programmet var att minska vanliga irakiers lidande under de FN-sanktioner som infördes efter invasionen av Kuwait 1990. Programmet avslutades i november 2003.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten yrkar 356 extra miljoner kronor på tre år

  För att klara nuvarande verksamhet samt kommande krav och ärendeökningar yrkar Åklagarmyndigheten en anslagsökning på 356 miljoner kronor för de närmaste tre åren. Det framgår av myndighetens budgetunderlag för åren 2010-2012, som lämnats till regeringen i dag.

  Läs mer

  För att klara nuvarande verksamhet samt kommande krav och ärendeökningar yrkar Åklagarmyndigheten en anslagsökning på 356 miljoner kronor för de närmaste tre åren. Det framgår av myndighetens budgetunderlag för åren 2010-2012, som lämnats till regeringen i dag.

  Av de 356 miljonerna yrkas 173 miljoner för 2010, varav 60 miljoner för att nå balans mellan nuvarande uppgifter och resurser. Åklagarna har under en längre tid fått allt fler arbetsuppgifter, utan att ytterligare resurser tillförts. Ärendeinflödet har också ökat kraftigt. Under de senaste fem åren har inflödet av brottsmisstankar till åklagare ökat med cirka 16 procent, och arbetsbelastningen har under en längre tid varit mycket hög med arbetsmiljörisker som följd. För 2010 yrkas också 42 miljoner kronor för att klara kommande ärendeökningar. Enligt rättsväsendets gemensamma beräkningar blir ökningen mellan 2007 och 2012 cirka 30 procent. Till stor del beror det på att poliserna blir allt fler, och därmed upptäcker fler brott. Kampen mot den grova organiserade brottsligheten är ett område där det nu sker en nationell mobilisering med gemensamma prioriteringar och mål för samtliga samverkande myndigheter. Åklagarmyndigheten yrkar därför medel för att kunna bidra i den satsningen. Vidare behövs resurser för bland annat satsningar mot ungdomsbrott, ekobrott samt vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn.

  Läs mer
 • Ökat förtroende för åklagare

  I Brås årliga undersökning om bland annat förtroendet för rättsväsendet framgår att allmänhetens förtroende för åklagare har ökat väsentligt sedan föregående år.

  Läs mer

  I Brås årliga undersökning om bland annat förtroendet för rättsväsendet framgår att allmänhetens förtroende för åklagare har ökat väsentligt sedan föregående år.

  Sedan 2006 genomför Brå årligen den så kallade Nationella trygghetsundersökningen (NTU) om: • Utsatthet för brott• Trygghet• Förtroende för rättsväsendet• Brottsoffers kontakter med rättsväsendet Förtroende för rättsväsendet och åklagare Generellt är förtroendet för polisen högst, därefter kommer åklagare och domstolar och slutligen kriminalvården. Sedan förra undersökningen har förtroendet för åklagare, domstolar och kriminalvård ökat betydligt - för åklagare och domstolar med 5 procentenheter. Polisen låg kvar på samma höga nivå som föregående år.

  Läs mer
 • En man har dömts för mycket omfattande utpressningsbrottslighet samt utvisats. Han har vistats i Sverige sedan 1981 och har fyra barn här, varav ett är 11 år.

  Mannen har permanent uppehållstillstånd sedan 1985. Hovrätten dömde honom till fängelse i fyra år och sex månader och beslutade att han ska utvisas med förbud att återvända hit (dvs. ingen tidsbegränsning). Riksåklagaren har motsatt sig ändring och ansett att det inte finns skäl för prövningstillstånd. HD-beslut 2009-02-24 HD meddelar prövningstillstånd i utvisningsfrågan samt förklarar frågan om att meddela prövningstillståndi påföljdsfrågan vilande.

  Läs mer
 • År 2008 präglades av hög arbetsbelastning, men också av goda resultat. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2008 som nu har lämnats till regeringen

  Under år 2008 förbättrades Åklagarmyndighetens resultat på flera punkter, trots att arbetsbelastningen var mycket hög och antalet anställda minskade. •Cirka 6 500 fler personer som begått brott lagfördes jämfört med året innan. •Inflödet av brottsmisstankar ökade med 7 procent jämfört med 2007. •Antalet avslutade brottsmisstankar ökade med 9 procent, eller 48 000 brottsmisstankar. •Under 2008 avslutades 559 brottsmisstankar per årsarbetande åklagare, att jämföra med 505 stycken år 2007. Ökningen under 2008 är drygt 10 procent. •Den genomsnittliga tiden från att ett ärende kommer in till dess att åklagare fattat beslut minskade under året med 2 dagar till 34 dagar. Målet är 30 dagar. På grund av det ansträngda resursläget innebar 2008 bland annat utebliven vidareutbildning, en restriktiv hållning till lokal samverkan med andra myndigheter och inte minst en stor uppoffring av personalen. Förändringar för en effektivare brottsbekämpning Under året fattades också en rad organisationsbeslut som syftar till större effektivitet i brottsbekämpningen. Förändringarna har trätt i kraft 2009 och innebär bland annat: •En ny nationell åklagarkammare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, inrättas. •De åklagare som handlägger ekobrott utanför storstadsområdena koncentreras till sex orter i landet nämligen Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Linköping och Växjö. •En särskild befattning som överåklagare inrättas för att förstärka och hålla samman arbetet mot den organiserade brottsligheten.

  Läs mer
 • Miljöåklagare Christer B. Jarlås har beslutat att lägga ner förundersökningen om oljeutsläppet i Sundsvall i mars 2008. Skälet är att det inte går att binda någon till brottet.

  Det utredda brottet är brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg alternativt miljöbrott. Trots omfattande utredningsåtgärder med tekniska undersökningar, dykningar, undersökningar i andra länder och provtagningar från tre fartyg och i tre olika bergrum har ingen lyckats bindas till oljeutsläppet som upptäcktes i hamnen. Utredningen har inte kunnat visa varifrån den olja som påträffades i hamnen kommer. För att någon ska kunna lagföras krävs att det går att visa varifrån den olja som påträffades i hamnen kommer. Det krävs antingen vittnesbevisning eller teknisk bevisning, och helst båda. Här finns inga vittnen, inga erkännanden och ingen matchning mellan tagna prover och oljan i vattnet. Det utredningen visar är att den olja som påträffades i hamnen nyligen hade släppts ut när den upptäcktes. Det var ett "färskt" oljeutsläpp. Utredningen visar också att den olja som påträffades är av en typ som används av fartyg och i vissa fall som eldningsolja på land. Det är en olja som representerar ett ekonomiskt värde och inget som någon normalt har intresse av att göra sig av med. Därför kan man efter den gjorda utredningen anta att oljan hamnat i vattnet som en följd av en olyckshändelse eller ett felaktigt handhavande och inte som en medveten åtgärd. - Det här har varit en omfattande brottsutredning där Kustbevakningen och polisen arbetat brett. Det är en typ av utredning där det normalt inte borde vara svårt att komma åt utsläpparen. Utsläppet är färskt när det påträffas. Kretsen av misstänkta är ganska liten. Utredarna kan ta många prover. Ändå har vi nästan ett år efter händelsen inget entydigt svar på varifrån oljan kommer, säger Christer B. Jarlås. - Utredningen läggs nu ner då inga utredningsåtgärder återstår. Om nya omständigheter framkommer kan den öppnas igen. För helt klart finns det personer som vet varifrån den här oljan kommer. Kort historik 2008-03-19 kom vaga ingångslarm till kustbevakningen om att någon form av olja påträffats i Tunadalshamnen i Sundsvall kommun. Räddningstjänsten kontaktades och de rapporterade att inget anmärkningsvärt påträffats eller kunde iakttas. 2008-03-20 upptäcktes den verkliga omfattningen av oljeutsläppet vid 06-tiden på morgonen. Kustbevakningen kontaktades 06.20 och förundersökning om brott inleddes vid 08.30-tiden. 2008-03-20 hölls ett flertal förhör och det togs sju prover ombord på det fartyg runt vilket oljan påträffades. Det fartyget var rent och fint ombord och inga yttre tecken fanns att olja skulle komma från det fartyget. Samma fartyg har det senare tagits ytterligare prover från och det har också undersökts i samband med en vistelse på varv i Polen. Från ytterligare ett fartyg som fanns i området har sex olika prover tagit.När det sedan stod klart att ännu ett fartyg vistats i området under aktuell tid och hunnit avgå innan utsläppet upptäcktes har prover även från det fartyget hämtats in och analyserats. Totalt har ett tjugotal prover från fartyg analyserats och inget av proven stämmer överens med den olja som var i vattnet. 2008-03-24I hamnen mynnar även ledningar från bergrumsförvaring av olja. Därför har ett flertal prover tagits i aktuella bergrum. Ingen olja har lossats till bergrummet sedan 2006. Senare har även ett ytterligare bergrum med olja upptäckts och undersökts.Det har även undersökts om någon olyckshändelse med så här stor mängd olja inträffat på land vid ställen som kan ha förbindelse med hamnen. Men inte heller det har givit något resultat.

  Läs mer
 • Måndag 23 februari väcks åtal i Carolin Stenvall-fallet. Direkt efter att stämningsansökan har lämnats in håller polisen och kammaråklagarna en gemensam presskonferens.

  Tid: 11.00 måndag 23 februariPlats: Polisstationen GällivareFörundersökningsprotokoll och stämningsansökan kommer att finnas tillgängliga i samband med presskonferensen.

  Läs mer