Aktuella pressmeddelanden

 • Överåklagare Christer van der Kwast har inlett förundersökning när det gäller misstänkta mutor i samband med leasing av JAS Gripen till Tjeckien.

  Läs mer
 • Den 21 februari sändes Åklagarmyndighetens årsredovisning till regeringen. Den visar bland annat att ärendeinströmningen har fortsatt att öka och att arbetsbelastningen därför är hög. De ärenden som ökat mest är våldsbrott och narkotikabrott. Antalet personer som lagfördes ökade med 3 200 jämfört med år 2005.

  Läs mer
 • Majoriteten av dem som beviljas besöksförbud upplever en ökad trygghet, likaså är de nöjda med polisens bemötande. Men rättsväsendets arbete behöver utvecklas ytterligare, liksom stödet från andra samhällsinstanser. Det gäller inte minst i de fall där barn är berörda. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport som presenteras idag.

  Läs mer
 • För närvarande pågår informationsinhämtning i ärendet om JAS Gripen. Det går ännu inte att bedöma om det finns anledning att inleda förundersökning, men beslut i förundersökningsfrågan kommer att meddelas inom kort.

  Läs mer
 • Högsta domstolen beviljade den 24 januari prövningstillstånd i ett ärendeom provokation och häleri där riksåklagaren överklagat påföljden för de dömda.

  Läs mer
 • En person innehade olovligen industrihampa som som hade odlats med EU-stöd. HD ska pröva om befattningen utgör narkotikabrott.

  Vid en poliskontroll påträffades en person med 1,6 kg industrihampa. Industrihampan var sådan som berättigade till EU-stöd och den hade odlats efter korrekt gjord EU-ansökan. Personen hade olovligen tillgripit industrihampan direkt från åkern. Åtalet ogillades i såväl tingsrätten som hovrätten under åberopande av att den i målet aktuella industrihampan inte utgör cannabis. Riksåklagaren har överklagat och gör gällande att undantaget för industrihampa endast gäller den befattning som behörigen sker inom ramen för EU:s odlingsstöd. HD meddelade prövningstillstånd den 29 januari 2007.

  Läs mer
 • En arbetsgrupp, bestående av representanter för Åklagarmyndigheten, Polisen och Migrationsverket, har den 26 januari överlämnat en rapport om internationella förbrytare i Sverige. Rapporten har undertiteln "Att spåra upp, utreda och lagföra förövare av folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och vissa andra grova internationella brott". De tre myndigheterna beslutade i augusti 2006 att tillsätta en arbetsgrupp för att se över frågor kring utredning och lagföring av vissa internationella brott samt lämna förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Bakgrunden är Sveriges internationella åtaganden att utreda och lagföra internationella brott. Arbetsgruppen föreslår i rapporten att: •Polisen inrättar en central enhet vid Rikskriminalpolisen. •Åklagarmyndigheten utser ett begränsat antal åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm som ska utreda dessa brott. •Migrationsverket utser en kontaktperson som en länk mellan de brottsbekämpande myndigheterna och Migrationsverket. Man föreslår också att myndigheterna genomför särskilda utbildningar.

  Läs mer
 • Med anledning av felaktiga uppgifter som publicerats i vissa mediergör vice chefsåklagare Stefan Edwardson förtydliganden om sin roll i ärendet med den man som nu är häktad för mord på den 8-årige pojken.

  - Jag har inte fattat beslut om att skriva ut mannen från den rättspsykiatriska klinik han vårdades på fram till i november 2006. Det är Länsrätten och inte åklagare - vare sig jag själv eller någon annan - som fattar sådana beslut. Jag har heller inte varit närvarande vid den huvudförhandling som föregick Länsrättens dom. Vidare har jag över huvud taget aldrig uttalat mig om risken för att mannen skulle återfalla i brott. - Det jag däremot har gjort är att, i enlighet med lagens krav, regelbundet yttra mig till Länsrätten i frågan om den rättspsykiatriska vården av den dömde skulle upphöra eller inte. Vid ett flertal tillfällen har jag tillstyrkt att vården skulle fortsätta med hänsyn till den dömdes sjukdomstillstånd samt risken för återfall. Efter det att två specialistläkare, varav en var den som svarat för vården av mannen, uttalat att han inte längre led av någon allvarlig psykisk störning och att det inte heller fanns andra skäl att fortsätta vården, tillstyrkte jag dock i november att vården skulle upphöra. Som åklagare, och därmed lekman i fråga om bedömningar av allvarlig psykisk störning, kan jag rimligen inte ha någon avvikande uppfattning än experterna i ämnet.

  Läs mer
 • Under 2006beslutade polisen att ansvaret för granskningen av bilder och filmmaterialnär detgäller misstänkt barnpornografibrott skulle läggas lokalt på polismyndigheterna och inte ske centralt inom rikskriminalen. Utvecklingscentrum Malmö har uppmanat samtliga handläggande åklagareatt lämna informationom hur det hittills har fungerat.

  Läs mer
 • Jurister vill helst arbeta vid regeringskansliet, domstolsväsendet eller Åklagarmyndigheten. Det framgår av en undersökning bland drygt 22 000 högskolestudenter och unga yrkesverksamma akademiker. Bland juriststudenterna är det allra mest attraktivt att arbeta på (i ordning): FN, EU-kommissionen, regeringskansliet/alla departement (UD, JuDep etc), Sida och Amnesty International. På sjätte plats kommer advokatbyrån Mannheimer Swartling, på sjunde notarietjänstgöring inom domstolsväsendet och på tionde plats Åklagarmyndigheten. Vår myndighet har emellertid tappat några placeringar, då vi kom på sjunde plats förra året. Populärt hos yrkesverksamma jurister Vad gäller yrkesverksamma jurister så finns det fortfarande ett stort intresse att arbeta på ideologiska organisationer och rättsmyndigheter. De mest attraktiva arbetsplatserna är (i ordning): regeringskansliet/alla departement (UD, JuDep etc.), domstolsväsendet (domarbana), Åklagarmyndigheten, EU-kommissionen, FN, Sida, Rikspolisstyrelsen och Röda Korset. Myndigheten är alltså den tredje mest intressanta arbetsplatsen för jurister. En förbättring med tre placeringar jämfört med förra året!

  Läs mer
 • Sida
  391 392 393 394 >