Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2018/8192 Brott mot strålskyddslagen

  Datum: 2018-12-19

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om straffrättslig lag kan tillämpas trots att den hänvisar till en teknisk standard på engelska och inte finns tillgänglig i svensk översättning.

 • ÅM 2018/7637 Utvisning pga brott

  Datum: 2018-12-18

  Fråga om återfallsrisk för tidigare ostraffad gärningsman som gjort sig skyldig till upprepat våld mot närstående. En person har av hovrätten dömts till fängelse i tre månader för två fall av misshandel, tre fall av misshandel, ringa brott, och ett fall av ofredande. Brotten var riktade mot den tilltalades sambo och sambons två barn. Hovrätten beslutade också att den tilltalade, som är medborgare i Albanien, skulle utvisas med förbud att återvända till Sverige under fem år. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att beslutet om utvisning ska ogillas. Han menar att det inte finns någon risk för återfall i brott. Han är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av utvisningsfrågan i detta mål bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget när det gäller 1) frågan om risk för fortsatt brottslighet enligt utlänningslagen kan anses föreligga vid upprepad något mindre allvarlig våldsbrottslighet mot närstående om gärningsmannen är tidigare ostraffad, 2) frågan vilken betydelse det under sådana omständigheter ska ha att gärningsmannen i övrigt lever under ordnade förhållanden samt 3) frågan huruvida risken för fortsatt brottslighet primärt måste avse samma målsägande när det handlar om våld i nära relation.

 • ÅM 2018/8198 Utvidgat förverkande

  Datum: 2018-12-18

  Hovrätten dömde en person för bl.a. grova skattebrott. Samtidigt förpliktades den tilltalade att enligt 36 kap. 1 b § BrB såsom förverkat värde till staten utge 3 miljoner kronor. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom. Det centrala påståendet i överklagandet är att utvidgat förverkande inte kan komma ifråga för utbyte av brottslig verksamhet som hänför sig till tiden före det att bestämmelsen i 36 kap 1 b § BrB trädde i kraft den 1 juli 2008. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/8273 Försvararkostnad

  Datum: 2018-12-18

  Riksåklagaren har yttrat sig över en kostnadsräkning från en offentlig försvarare som förordnades i ett mordmål först efter att hovrätten meddelat dom i målet. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilka principer som ska gälla för bestämmande av ersättning till en offentlig försvarare i sådana fall (jfr NJA 2005 s. 97).

 • ÅM 2018/6320 Brott mot rekryteringslagen

  Datum: 2018-12-18

  Målet gäller ett åtal avseende brott mot 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen). Hovrätten dömde en person för brott mot 3 § rekryteringslagen. Enligt åtalet hade den tilltalade i meddelanden till allmänheten uppmanat eller försökt förleda till särskilt allvarlig brottslighet i form av brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). I meddelandena uppmanades till att föra över pengar till bl.a. Islamiska staten för inköp av vapen. Enligt 3 § finansieringslagen döms bl.a. den som tillhandahåller pengar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de var avsedda att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/7187 Näringsförbud

  Datum: 2018-11-22

  Målet gäller frågan om hur rätten ska formulera beslut om näringsförbud när det samtidigt förordnas om tillfälligt näringsförbud. Eftersom praxis inte är enhetlig tillstyrker riksåklagaren att prövningstillstånd meddelas.

 • ÅM 2018/7315 Fråga om sanktionskumulation

  Datum: 2018-11-20

  Hovrätten har dömt den tilltalade för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Åklagaren förde i målet även talan om att ett av den tilltalade helägt aktiebolag skulle åläggas att betala företagsbot. Målet i HD gäller frågan om det funnits förutsättningar för hovrätten att efterge företagsboten.

 • AM 2018/7377 Åklagarens talerätt

  Datum: 2018-11-16

  Riksåklagaren vill att HD prövar åklagarens talerätt Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD klargör huruvida åklagaren har en självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

 • ÅM 2018/6248 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-10-11

  Riksåklagarens uppfattning är att det är av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur straffvärdebedömningen vid upprepade och likartade grova sexualbrott riktade mot samma målsägande ska gå till.

 • ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande

  Datum: 2018-10-09

  I en dom den 14 juni i år ogillade HD ett åtal om sexuellt ofredande. I domen utvecklade HD vad som krävs för att en gärning ska anses vara ägnad att kränka målsägandena sexuella integritet. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare ett mål om sexuellt ofredande i vilket HD meddelat prövningstillstånd. Även detta mål gäller främst frågan om den tilltalade ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

 • ÅM 2018/6139 Utvisning

  Datum: 2018-10-04

  Överklagande till HD. Riksåklagaren vill att palestinsk medborgare ska utvisas efter avtjänat straff.

 • ÅM 2018/5669 Avvisning

  Datum: 2018-10-02

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar fråga om avvisning En person som av tingsrätten dömts för grovt skattebrott och meddelats näringsförbud har i överklagande till hovrätten yrkat att åtalet ska ogillas eller, i andra hand, att han skulle dömas till en mildare påföljd. Hovrätten har i ett särskilt beslut avvisat den dömdes yrkande om att han även ska anses ha överklagat näringsförbudet. Riksåklagaren, som inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten, tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd och undanröjer hovrättens avvisningsbeslut.

 • ÅM 2018/4507 Utvisning

  Datum: 2018-09-03

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för närvarande råder hinder mot verkställighet ( 8 a kap. 4 § utlänningslagen). I det ena fallet är den en syrisk medborgare som dömts för grov våldtäkt till (med beaktande av s.k. utvisningsmen) fängelse i 4 år och 2 månader. I det andra fallet är det en statslös palestinier som dömts för rån till fängelse i 2 år och 6 månader. Båda har utvisats ur riket med förbud att återvända inom 10 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig ändring av utvisningsbesluten och anser heller inte att det föreligger skäl att korta ner tiden för återreseförbudet i något av fallen.

 • ÅM 2018/4509 Utvisning

  Datum: 2018-09-03

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för närvarande råder hinder mot verkställighet ( 8 a kap. 4 § utlänningslagen). I det ena fallet är den en syrisk medborgare som dömts för grov våldtäkt till (med beaktande av s.k. utvisningsmen) fängelse i 4 år och 2 månader. I det andra fallet är det en statslös palestinier som dömts för rån till fängelse i 2 år och 6 månader. Båda har utvisats ur riket med förbud att återvända inom 10 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig ändring av utvisningsbesluten och anser heller inte att det föreligger skäl att korta ner tiden för återreseförbudet i något av fallen.

 • ÅM 2018/5172 Grovt narkotikabrott (fentanyl, oxykodon m.fl.)

  Datum: 2018-08-27

  En person dömdes i hovrätten för grovt narkotikabrott för att i samband med ett rån mot ett apotek i överlåtelsesyfte ha förvärvat, förvarat och innehaft bl.a. 3 452 tabletter och kapslar innehållande oxykodon, 29 tabletter innehållande fentanyl och 385 fentanylplåster, som allt är narkotika. Påföljden (som också avsåg rån) bestämdes till fängelse i fyra år och sex månader. Den dömde har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av domen och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  Datum: 2018-08-27

  Den fråga i målet som främst är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om en kurirs smuggling av ca 775 kg narkotika (ca 6 kg kokain, 130 kg amfetamin, 5 kg MDMA och 637 kg cannabisharts/cannabis) ska anses som ett så allvarligt fall av narkotikasmuggling att sort- och mängdfaktorn bör få sådant genomslag på straffvärdet att också den högsta delen av straffskalan kan tas i anspråk.

 • ÅM 2018/3935 Grovt vapenbrott

  Datum: 2018-08-21

  En man, som var 73 år vid tiden för hovrättens dom, har dömts till fängelse i nio månader för grovt vapenbrott. Vid straffmätningen beaktades mannens höga ålder och dåliga hälsotillstånd i mildrande riktning (29 kap. 5 § första stycket 2 brottsbalken). Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn med fängelse (s.k 28:3-fängelse). Frågan är om den tilltalades ålder och hälsa kan beaktas vid påföljdsvalet så att skyddstillsyn med fängelse kan ådömas honom i stället för det utdömda fängelsestraffet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/4329 Grovt försvårande av konkurs m.m

  Datum: 2018-07-18

  Riksåklagaren instämmer i Ekobrottsmyndighetens bedömning och motsätter sig inte att HD meddelar prövningstillstånd för att pröva 1. Om det kan dömas för oredlighet mot borgenärer och försvårande av konkurs i konkurrens, 2. Tillämpligheten av ansvarsfrihetsregeln i 11 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken. I övrigt avstyrks prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/3952 Husrannsakan

  Datum: 2018-07-09

  I anledning av en förundersökning om grov misshandel bestående i uppsåtligt överförande av HIV-smitta begärde åklagaren hos tingsrätten om att få göra husrannsakan i en biobanks lokaler i syfte att ta vävnadsprover av målsäganden i beslag. Målsäganden har samtyckt till åtgärden. Tingsrätten avslog åklagarens begäran. Hovrätten biföll begäran. Riksåklagaren har i yttrande över biobankens överklagande ansett att det inte finns något prejudikatintresse i att HD prövar överklagandet.

 • ÅM 2018/3774 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-07-09

  Riksåklagaren vill att HD ska pröva om sexuella övergrepp via internet kan bedömas som våldtäkt mot barn. En man har dömts till fängelse i tio år för ett stort antal brott som rubricerats som bl.a. våldtäkt mot barn respektive våldtäkt. Den dömde har förmått flera målsägande att genomföra sexuella handlingar av olika slag på sig själva samtidigt som han följt händelseförloppet i realtid via internet. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att gärningarna ska rubriceras som grovt sexuellt övergrepp mot barn respektive sexuellt tvång. RÅ har yttrat sig i frågan om prövningstillstånd. Enligt RÅ vore det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen med klargörande uttalanden beträffande frågan om, och i så fall under vilka omständigheter, en sexuell handling som genomförs på distans med hänsyn till kränkningens allvar ska vara jämförlig med samlag och därmed kunna föranleda straffansvar för våldtäkt eller våldtäkt mot barn.

 • ÅM 2018/3937 Grovt penningtvättsbrott

  Datum: 2018-07-09

  ​HD har tidigare meddelat prövningstillstånd i två mål om grovt penningtvättsbrott. Båda målen gäller bedömningen av brottets straffvärde. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ett tredje mål där hovrätten dömt den tilltalade för grovt penningtvättsbrott. Detta mål gäller främst frågan om gränsdragningen mellan penningtvättsbrott av normalgraden och det grova brottet.

 • ÅM 2018/4055 Grovt rån

  Datum: 2018-07-03

  Fråga om rubricering En person åtalades för grovt rån för att ha tillsammans med en annan person med våld och hot om våld ha rånat en man i hans butik. Hoten hade bestått bl.a. i att gärningsmännen uttalat hot om att målsägandens dotter skulle dödas om han inte öppnade kassaskåpet samt riktat en startpistol mot målsäganden och skjutit knallskott (en form av skenavrättning).

 • ÅM 2018/4240 Grovt rån

  Datum: 2018-07-03

  Rån med skarpladdad pistol - fråga om rubricering Tingsrätten bedömde gärningen som rån av normalgraden och bestämde påföljden till fängelse i fyra år medan hovrätten bedömde gärningen som grovt rån och bestämde påföljden till fängelse i fem år. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/3953 Människosmuggling

  Datum: 2018-06-28

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd i ett mål där tre personer dömts för människosmuggling av normalgraden för att tillsammans och i samförstånd ha hjälpt en utländsk 15-årig pojke att passera genom flera länder i Europa och slutligen komma in i Sverige trots att personen saknade passhandlingar eller annat tillstånd till inresa. Påföljden för de tre tilltalade bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas i fråga om rubricering men medger att påföljden bestäms till villkorlig dom och dagsböter.

 • ÅM 2018/3904 Vapenbrott m.m.

  Datum: 2018-06-27

  Högsta domstolen ska pröva om olovligt innehav av en ombyggd skarpladdad startrevolver på allmän plats ska bedömas som grovt vapenbrott. Högsta domstolen ska också pröva om stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid tillkomsten av de ändringar i vapenlagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 (11 kap. 14 § RF). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren anser att det inte finns något hinder för domstolen att tillämpa vapenlagen i dess lydelse efter den 1 januari 2018.

 • ÅM 2018/3120 Ringa vapenbrott

  Datum: 2018-05-28

  Fråga om soft air gun-pistoler är vapen enligt vapenlagen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om ringa vapenbrott. Två femtonåringar har dömts för vapenbrott, ringa brott, till dagsböter för att olovligen ha innehaft varsin s.k. soft air gun. Pistolernas anslagsenergi hade uppmätts till 0,41 respektive 1,07 joule. Fråga i målet är om pistolerna, främst med hänsyn till deras relativt låga anslagsenergi, är att bedöma som vapen enligt vapenlagen eller som föremål som faller utanför vapenlagens krav på tillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2018/1668 Utvisning

  Datum: 2018-05-03

  En syrisk medborgare har dömts för försök till mord. Domstolarna fann att straffvärdet av gärningen är fängelse i 8 år. Den dömde utvisades ur riket med förbud att återvända. Efter avdrag av s.k. utvisningsmen har påföljden bestämts till fängelse i 6 år och 6 månader. Den dömde vill att utvisningsbeslutet ska upphävas, då det för närvarande råder ett absolut hinder mot utvisning till Syrien. Riksåklagaren, som anför att det är fråga om ett längre fängelsestraff och att frågan om huruvida verkställighetshinder fortfarande föreligger vid tid för villkorlig frigivning inte redan nu kan avgöras, anser inte att det finns prejudikatintresse i utvisningsfrågan och avstyrker därför prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1552 Brukande av falsk urkund

  Datum: 2018-04-18

  En person har dömts för brukande av falsk urkund för att i samband med att han greps av polis ha åberopat dels ett förfalskat körkort, dels ett förfalskat identitetskort. Åtgärden hade inneburit risk för at handlingen skulle uppfattas som äkta (fara i bevishänseende). Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Han gör gällande att det inte kan anses som ett åberopande av urkunderna att han på fråga från en polisman vidgick att handlingarna var hans. Han menar att frågan bedöms olika i praxis och att det för att ett åberopande ska föreligga krävs att gärningsmannen på ett aktivt sätt uppvisar eller hänvisar till den förfalskade handlingen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-04-10

  Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva hur straffvärdet ska bedömas.

 • ÅM 2018/2066 Påföljd för mord

  Datum: 2018-03-29

  En man har dömts för mord till fängelse på livstid. Vid straffmätningen har beaktats att mannen tidigare dömts för mord begånget i Grekland år 1999. Mannen var 18 år när han begick mordet i Grekland. Mannen gör gällande att det finns prejudikatintresse i fråga om tillämpningen av 29 kap. 4 § BrB vid påföljd för mord, när den tidigare gärningen begåtts före 21 års ålder. Riksåklagaren anser att det inte finns något prejudikatintresse i denna fråga och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn

  Datum: 2018-03-29

  Frågan i målet är hur en invändning om avsaknad av uppsåt på grund av sömn ska hanteras och bedömas. Riksåklagaren, som bl.a. hänvisar till Utvecklingscentrum Göteborgs rapport ÅM-A 2015/1229 om så kallad somnambulism, avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1819 Mål om mord

  Datum: 2018-03-29

  Klaganden har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  Datum: 2018-03-27

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

 • ÅM 2017/8513 Olaga förföljelse m.m.

  Datum: 2018-02-19

  En man har av tingsrätten i två olika domar dömts för olaga förföljelse av samma målsägande. Samtliga brott i den första domen har begåtts före den 1 juli 2016. Efter överklagande har hovrätten företagit målen till gemensam handläggning. Hovrätten har tillämpat 30 kap. 3 § BrB i dess lydelse efter den 1 juli 2016 och dömt mannen till skyddstillsyn med behandlingsplan (kontraktsvård) enligt dom 1 och till fängelse i 6 månader i dom 2, varvid vid straffmätning och påföljdsbestämning beaktats att mannen återfallit i brott. Frågan i HD är om hovrätten vid sin tillämpning av 30 kap. 3 § BrB dömt i strid med 5 § BrP. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2018.pdf

  Datum: 2018-02-16

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras har Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt listat ett antal aktuella prejudikatfrågor.

 • ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande

  Datum: 2018-02-12

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar en fråga om ansvarsfrihet (social adekvans) En beredskapssjuksköterska har dömts för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, till villkorlig dom då han under en inte obetydlig tid hindrat en äldre dement kvinna att lämna sitt rum på ett vårdboende genom att blockera dörren med en fåtölj. Kvinnan var mycket utåtagerande och hade mitt i natten bl.a. stört andra patienter på boendet. Sjuksköterskan gör i HD gällande att han ska gå fri från ansvar enligt principen om social adekvans. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att HD prövar målet.

 • ÅM 2017/5395 Yttrandefrihetsgrundlagen

  Datum: 2018-02-12

  Riksåklagaren anser att en livesändning på Facebook inte har automatiskt grundlagsskydd enligt den s.k. webbsändningsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I ett mål där Högsta domstolen ska pröva ett åtal för underlåtenhet att avslöja våldtäkt och frågan om påföljd har den tilltalade dömts för grovt förtal genom att livesända våldtäkten via Facebook. Fråga har nu uppkommit om livesändningen kan ha omfattats av grundlagsskydd enligt den s.k. webbsändningsregeln i 1 kap. 6 § första stycket andra meningen YGL. Om så skulle vara fallet är det bara JK som är behörig åklagare i den delen. Riksåklagaren har nu yttrat sig i frågan och anser att livesändningen inte omfattas av grundlagsskydd enligt den aktuella bestämmelsen.

 • ÅM 2017/7713 Misshandel

  Datum: 2018-02-12

  Hovrätten har dömt den tilltalade för misshandel. Gärningen begicks under en ishockeymatch i SHL. Den tilltalade hävdar att gärningen inte ska föranleda straffansvar p.g.a. samtycke eller social adekvans. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2017-1581

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande i anledning av artikel 4.5 i Europarlamentets och rådets direktiv av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

 • ÅM 2017/7439 Människosmuggling

  Datum: 2018-01-25

  Svarsskrivelse till HD i mål om grovt organiserande av människosmuggling m.m. Målet gäller bl.a. frågor om rubricering och påföljd avseende organiserande av människosmuggling och människosmuggling. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/8652 Påföljd

  Datum: 2018-01-15

  En man har dömts för bl.a. mord i två fall. Domstolarna har funnit att straffvärdet av gärningarna uppgår till fängelse på livstid. Tingsrätten bestämde påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Hovrätten dömde mannen till fängelse på livstid. Hovrätten utgick ifrån att mannen hade begått gärningarna under påverkan av allvarligt psykisk störning, att han fortfarande lider av en sådan störning samt att han har behov att psykiatrisk tvångsvård. Hovrätten beaktade dock att straffvärdet av gärningarna var synnerligen högt, att mannen till viss del själv vållat sitt tillstånd vid gärningen samt att han återfallit i brott mot en av dem han nu skulle dömas för att ha mördat. Hovrätten ansåg att det i detta fall fanns synnerliga skäl för fängelse (30 kap. 6 § brottsbalken). Mannen gör i HD gällande att det finns ett prejudikatintresse i frågan om det enligt 30 kap. 6 § brottsbalken måste föreligga både högt straffvärde och obefintligt eller mindre vårdbehov för att presumtionen mot fängelse ska brytas. RÅ instämmer i att det kan finnas intresse av att HD uttalar sig i denna fråga. Enligt RÅ är dock förevarande mål inte något lämpligt mål för en prövning i HD. Enligt RÅ är det bl.a. tveksamt om mannen har behov av psykiatrisk tvångsvård. Då det underlag som HD skulle komma att grunda sitt avgörande på är bristfälligt avstyrker RÅ prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/8578 Bedrägeri

  Datum: 2018-01-10

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående bedrägeri i 53 fall. Enligt riksåklagaren bör den tilltalade dömas för grova bedrägerier eftersom det varit fråga om ett systematiskt förfarande som pågått under en mycket lång tid.