Aktuella pressmeddelanden

December

 • Kammaråklagare Mathias Lidberg lämnar en kommentar.

  Tingsrätten har ogillat åtalet mot de tre personer som åtalats för grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, och medhjälp till grov våldtäkt. Tingsrättenhar inte funnit anledning att pröva om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller känt rädsla. Domstolen har inte ansett det bevisat att en av de tilltalade varit på platsen vid tillfället och inte heller att de två andra tilltalade agerat på det sätt som åklagaren angivit. -Det är ett omfattande utredningsmaterial som tingsrätten har haft att ta ställning till. Jag behöver gå igenom hur tingsrätten beaktat de olika omständigheter som jag gjort gällande och analysera domstolens bevisvärdering. Därefter kan jag ta ställning till om jag ska överklaga domen, säger Mathias Lidberg, kammaråklagare vid Söderorts åklagarkammare. Domen kan överklagas senast den 17 januari 2014.

  Läs mer
 • Fem personer åtalas i dag vid Södertälje tingsrätt för grovt narkotikabrott efter att ha hanterat sammanlagt drygt 70 kilo amfetamin.

  Det var den 23 maj 2013 som Tullkriminalen genomförde en husrannsakan på en gård i Järna, Södermanslands län och beslagtog 65 kilo amfetamin. I en bil som var på väg från gården påträffades ytterligare fem kilo. - Det är ett stort beslag som gjorts och genom bland annat spaning och avlyssning har vi kunnat knyta de fem åtalade männen till brottet, säger kammaråklagare Charlotta Tanner.

  Läs mer
 • - Jag har idag på morgonen lagt ned förundersökningen när det gäller de ifrågasatta registren vid skånepolisen, säger överåklagare Mats Åhlund.

  I korthet framgår följande av åklagarens beslut. Två anställda vid Polismyndigheten i Skåne har hörts som misstänkta under förundersökningen. Det finns inte anledning att anta att andra personer vid myndigheten begått brott som hör under allmänt åtal. Det kan inte styrkas att anställd vid polismyndigheten gjort sig skyldig till brott genom att inte formellt ange ändamålet med behandlingen av personuppgifter på det sätt som bort ske. Det kan heller inte styrkas att det varit oförenligt med ändamålen med personuppgiftssamlingarna att behandla de personuppgifter som ingick i dessa. Det har inte framkommit anledning att anta att personuppgifterna, med ett undantag som är föremål för en särskild förundersökning, utlämnats eller faktiskt spridits till obehöriga. Det kan inte längre antas att personuppgifterna förts in i personuppgiftssamlingarna enbart på grund av etnisk tillhörighet. Att uppgift inte förts in i personuppgiftsamlingarna om vilka personer i dessa som inte varit misstänkta för brott är ett ringa tjänstefel som inte utgör brott. Det kan inte styrkas att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att gallra i personuppgiftssamlingarna i den omfattning som bort ske. Det är ett systemfel att loggning av arbetet med personuppgiftssamlingarna inte kunnat ske. Fördelningen av processägarskap, processledning, övriga lednings- och styrningsförhållanden och inte minst bristande kontroll av kriminalunderrättelseverksamheten vid polismyndigheten kan ha bidragit till de systemfel vid polismyndigheten som konstaterats under förundersökningen. En enskild befattningshavare vid Polismyndigheten i Skåne kan inte straffrättsligt hållas ansvarig för detta.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Robert Engstedt vid Riksenheten mot korruption har inlett förundersökning om händelser med anknytning till Tele2 Arena i Stockholm.

  Utredningen är inte inriktad på några särskilda personer. - Förundersökningen fortsätter men vad den kommer att visa är ännu för tidigt att ha någon uppfattning om, säger kammaråklagare Robert Engstedt.

  Läs mer
 • Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om en förskolas anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan anses ske vid myndighetsutövning, vilket är en förutsättning för tjänstefelsansvar.

  En barnskötare vid en fristående förskola i Malmö dömdes av hovrätten för flera fall av sexuella övergrepp mot barn. Föreståndaren vid förskolan åtalades för tjänstefel då hon, trots att hon fått kännedom om att det kunde misstänkas att barn på förskolan utsatts för sexuella övergrepp, dröjt över en vecka med att anmäla detta till socialtjänsten. Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ska sådan anmälan ske genast. Hovrätten fann i sin dom att föreståndarens plikt att anmäla inte kunde anses stå i samband med myndighetsutövning, vilket är en förutsättning för tjänstefelsansvar. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och vill att Högsta domstolen ska pröva om en sådan anmälan kan anses ske vid myndighetsutövning.

  Läs mer
 • Den 19 november 2013 väckte tf vice chefsåklagare Niclas Wargren vid Åklagarkammaren i Karlstad åtal mot ett antal elever och en husföreståndare vid Lundsbergs skola för olaga hot alternativt ofredande och medhjälp till olaga hot alternativt ofredande.

  Två av eleverna åtalades dessutom för vållande till kroppsskada. Målsägandebiträdet för den skadade eleven har begärt att samtliga tilltalade ska åtalas för misshandel. Tf vice chefsåklagare Niclas Wargren har beslutat att inte göra så och överlämnat ärendet till Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. Vice överåklagare Mikael Björk har den 11 december 2013 beslutat att inte ändra det väckta åtalet. Åtalet står därför fast. Mikael Björk hänvisar till sin beslutsmotivering och har i övrigt inga kommentarer att lämna.

  Läs mer
 • Åtal nedlagt

  Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att lägga ner åtalet mot fyra personer som stått åtalade för anstiftan till försök till mord och försök till mord i samband med skjutningen mot klubben Privé.

  Läs mer

  Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att lägga ner åtalet mot fyra personer som stått åtalade för anstiftan till försök till mord och försök till mord i samband med skjutningen mot klubben Privé.

  Åtalet är nedlagt och de misstänkta är försatta på fri fot. - Efter förhör vid huvudförhandling med de fyra tilltalade har bevisläget förändrats på ett sådant sätt att vi inte lägre kan förvänta oss en fällande dom och därför har åtalet lagts ned, säger kammaråklagare DanielStrand, som lett förundersökningen tillsammans med kammaråklagare NicklasEnglund. Åklagarna har för närvarande inga ytterligare kommentarer att lämna.

  Läs mer
 • Den sörmländske lantbrukare som i december 2012 anmälde att ett större antal nötkreatur blivit stulna från honom åtalas idag för försök till grovt bedrägeri.

  Åtalet väcks av chefsåklagare Robert Eriksson vid Åklagarkammaren i Nyköping och lämnas in vid Nyköpings tingsrätt. - Jag bedömer att jag har bevisning som bör räcka för en fällande dom. Jag menar att den stöld som lantbrukaren anmälde aldrig har inträffat, i vart fall inte under anmäld tid och på anmäld plats, säger Robert Eriksson.

  Läs mer