Aktuella pressmeddelanden

Februari

 • För att stärka utredningsarbetet och öka lagföringen för barnsexhandel har Åklagarmyndigheten genomfört ett projekt om ökad lagföring i ärenden om resande i sexuella övergrepp mot barn.

  Regeringen har även i dag lämnat ett samordningsuppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm som leder Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) i det fortsatta arbetet mot exploatering av barn. Åklagarmyndigheten är en del i nätverket. Uppdraget från Regeringen innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna och sprida kunskap och metoder i arbetet mot människohandel i Sverige. Åtgärderna blir utbildning av personal som jobbar med barn, samarbete med branscher inom turismnäringen och med andra länder samt att informera barn om vilket stöd och vilken hjälp de kan få. Som samverkande myndighet kommer Åklagarmyndigheten ingå i det fortsatta arbetet med Länsstyrelsen. Rapporten från Internationella åklagarkammaren StockholmPå riksåklagarens uppdrag har tre kammaråklagare vid Internationella åklagarkammarenStockholm tillsammans med poliser och utredare vid Barnpornografigruppen vid Rikskriminalpolisen genomfört ett operativt projekt och lämnat en rapport om ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn, barnsexhandel. Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen i denna typ av ärenden. Syftet har bland annat varit att öka kunskapen om barnsexhandel, öka kompetensen att handlägga dessa ärenden, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer, både nationellt och internationellt samt att bilda ett nätverk för kunskapsutbyte. Brottsligheten avsersexualbrott begångna utomlands mot barn som saknar anknytning till Sverige av en gärningsman som har anknytning till Sverige. Kritik mot SverigeBakomliggande faktorer till projektet är bland annat att denna typ av brottslighet blivit uppmärksammad i den allmänna debatten samtidigt som flera svenska personer under de senaste åren gripits utomlands för sådan brottslighet. FN:s barnrättskommitté har riktat viss kritik mot Sverige, där man uttalat att Sverige måste bli bättre på att arbeta förebyggande och långsiktigt mot barnsexhandel, att det internationella samarbetet måste förbättras och att de personer som begått dess brott utomlands åtalas när de återvänder till Sverige. Även ECPAT har riktat kritik mot den svenska regeringen och andra myndigheter för bristande åtgärder mot barnsexhandel. Rättsväsendet har i den offentliga debatten fått kritik för att det bedrivits för få förundersökningar om barnsexhandel och att för få förundersökningar lett till lagföring. I rapporten konstateras att Sverige vid en internationell jämförelse med övriga länder i Europa förefaller ligga långt fram genom att ha avsatt särskilda resurser för bekämpningen av denna typ av brottslighet. Kunskapen om barnsexhandel är god inom barnrättsorganisationerna och Justitie- och Utrikesdepartementen samt att man samverkar med varandra och med rättsväsendet. Många nya initiativ har tillkommit både i Sverige och på EU-nivå för att arbeta mot barnsexturism och sexuella övergrepp på barn som sker via Internet, även om mycket återstår att göra. Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta att stärka och utveckla arbetet mot barnsexhandel genom bland annat följande åtgärder: Bildandet av ett permanent nätverk med åklagare för kunskapsutbyte.Utbildning för polis och åklagare för att sprida kunskap om barnsexhandelsärenden, bland annat genom erfarenhetsseminarier.Förbättra och utöka internationella kontakter för snabbare utredning och lagföring i Sverige eller annat land. Arbetet sker bland annat genom Eurojust, Europol och genom nordiska polissambandsmän.Verka för att cirkuläret "Handläggning av ärenden rörande sexualbrott mot barn utomlands" som 1999 upprättats av enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt vid Utrikesdepartementet uppdateras.

  Läs mer
 • Förundersökningen läggs ned eftersom det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

  I oktober 2012 genomfördes nätverksarbete i Stockholms läns landstings nätverk "SLLnet". Förändringen syftade bland annat till att förbättra trafikutbytet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet via SLLnet. I samband med nätverksarbetet uppstod en säkerhetsbristsom bestodi en bristande konfigurationi filtreringen av trafik i anslutningen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Denna brist i konfigurationen upptäcktes den 26 juni 2013 och åtgärdades den 27 juni 2013. En analys av händelsen har genomförts av Stockholms läns landsting. - Mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet anser jag att det inte längre finns skäl att bedriva en förundersökningom misstänkt dataintrång,eftersom det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. - Med hänvisning till att den genomförda analysen är sekretessbelagd vill jag inte närmare gå in på exakt vad det är i materialet som föranleder mitt beslut. Jag bedömer att jag har tillgång till ett bra beslutsunderlag. Mer information kan inte lämnas i ärendet.

  Läs mer
 • Årsredovisning 2013

  Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2013 har i dag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten redovisar även för år 2013 ett bra resultat och en god måluppfyllelse.

  Läs mer

  Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2013 har i dag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten redovisar även för år 2013 ett bra resultat och en god måluppfyllelse.

  Den genomsnittliga tiden för att hantera ärenden har kortats ytterligare och balanssituationen är tillfredsställande. Andelen lagförda misstänkta personer är kvar på samma nivå som tidigare år. Även om inflödet minskar något sker också en utveckling av arbetet mot grov organiserad brottslighet, vilket kräver mer resurser. Under året har arbetet för att återta brottslig vinning fortsatt att utvecklas väl. Under år 2013 har flera stora rättsliga frågor präglat Åklagarmyndigheten. En sådan var Högsta domstolens beslut om att det svenska förfarandet med dubbla sanktioner - både skattetillägg och åtal för skattebrott - strider mot Europakonventionens regler om dubbelbestraffning. En annan uppmärksammad händelse under året var avslutet av resningsärendena som gäller Sture Bergwall/Thomas Quick. Den sista juli lades det sista öppna åtalet ner. Utfallet av ärendena har lett till olika initiativ till granskning av rättsprocessen både internt och genom en kommitté tillsatt av regeringen. För nästa år ser förutsättningarna bra ut. Ekonomin är i balans och medger en verksamhet på oförändrad nivå. Resultaten är fortsatt goda och arbetsmiljön överlag är god. Arbetet med såväl rättslig som övrig utveckling fortsätter med oförminskade ambitioner. År 2014 kommer att präglas av ett organisationsarbete både inom Åklagarmyndigheten och i samverkan med polisen.

  Läs mer
 • Åtal väcks i dag om ytterligare 16 flickor i groomingmålet i Malmö.

  - Förundersökningen är nu i det närmaste avslutad och rättegången fortsätter den 24 februari vid Malmö tingsrätt, säger kammaråklagare Ulrika Rogland vid Malmö åklagarkammare.

  Läs mer
 • Sju personer har i dag åtalats för våldsamt upplopp i samband med demonstrationen i Kärrtorp den 15 december 2013.

  Stämningsansökan är inskickad till Södertörns tingsrätt. - Förundersökningen pågår fortfarande mot de övriga som var anhållna initialt. De är inte avskrivna från utredningen, säger kammaråklagare Tove Kullberg vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm. En man är misstänkt för försök till dråp i samband med det våldsamma upploppet.

  Läs mer
 • Malmö tingsrätt har i dag på förmiddagen beslutat att häkta en person misstänkt för mord. Gärningsmannen greps av polis i fredags eftermiddag efter skottlossning i centrala Malmö.

  - En man är på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden, häktad misstänkt för mord och har i förhör gjort vissa medgivanden. Polisen fortsätter nu arbetet med att säkra teknisk bevisning och hålla ytterligare förhör, säger kammaråklagare Jeanette Sprimont vid Malmö åklagarkammare. I övrigt kan inga fler kommentarer ges i nuläget.

  Läs mer
 • Dom meddelas i kopplerimål

  I dag kommer dom i Stockholms tingsrätt i ett ärende där en man åtalades för ett antal sexualbrott. Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir kommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen i dag mellan klockan 11.30 och 13.00.

  Läs mer

  I dag kommer dom i Stockholms tingsrätt i ett ärende där en man åtalades för ett antal sexualbrott. Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir kommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen i dag mellan klockan 11.30 och 13.00.

  Åtalet omfattade grovt koppleri, koppleri och våldtäkter.

  Läs mer
 • Åtal i dag för brand i Dalarö

  En person har i dag åtalats vid Södertörns tingsrätt misstänkt för bland annat mord och mordbrand i Dalarö förra hösten. Två barn omkom vid branden.

  Läs mer

  En person har i dag åtalats vid Södertörns tingsrätt misstänkt för bland annat mord och mordbrand i Dalarö förra hösten. Två barn omkom vid branden.

  - Jag har i dag lämnat in ett åtal med rubriceringarna mord, försök till mord samt grov mordbrand.Brottet mordbrand skall bedömas som grovt eftersom branden, som skett nattetid, inneburit att två personer dödats och att fara för ytterligare två personers liv förelegat, säger kammaråklagare Henrik Attorps vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm. Huvudförhandling kommer att pågå mellan den 18 och 20 februari i Södertörns tingsrätt.

  Läs mer
 • Presskonferens om dubbelmord i Ljungsbro

  Onsdagen den 12 februari klockan 11.00 väcks åtal i ärendet om dubbelmordet i Ljungsbro hösten 2013. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Östergötland bjuder in media till presskonferens klockan 12.00 samma dag.

  Läs mer

  Onsdagen den 12 februari klockan 11.00 väcks åtal i ärendet om dubbelmordet i Ljungsbro hösten 2013. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Östergötland bjuder in media till presskonferens klockan 12.00 samma dag.

  - Förundersökningen är avslutad och vi anser att utredningen ger tillräckligt underlag för åtal, säger kammaråklagare Kajsa Malmström. Åtalet rör bland annat mord, försök till mord, olaga frihetsberövande, grovt hemfridsbrott och misshandel. Samlingsplats för media:Polishuset i Linköping, utanför receptionen, klockan 11.45 onsdagen den 12 februari. Plats för presskonferens:Brigaden Restaurang & Konferens AB, i lokalen Pedagogium klockan 12.00.

  Läs mer
 • Åtal har i dag väckts mot de två malaysiska medborgare som sedan den 20 december 2013 varit häktade misstänkta för grov fridskränkning och ett fall av misshandel av sina fyra barn.

  Gärningarna har skett i familjens bostad i Spånga under perioden 15 september 2010 till 17 december 2013. Under häktningstiden har representanter för den malaysiska regeringen rest till Sverige och hämtat de fyra barnen som nu befinner sig i Malaysia. Barnen är 7, 11, 12 respektive 14 år gamla. - Jag bedömer att barnens uppgifter som de har lämnat i videoförhör hos polisen är trovärdiga. Tillsammans med övrig stödbevisning, som vittnen och föremål som tagits i beslag i bostaden, finns bra stöd för åtalet, säger kammaråklagare Anna Arnell vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Åtalet väcks vid Solna tingsrätt, målnr. B10423-13.

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >