Aktuella pressmeddelanden

December

 • Två män har anhållits, skäligen misstänkta för mord i Finspång.

  En kvinna i 30-årsåldern har hittats död i en lägenhet i Finspång. Två män anhölls på söndagens förmiddag som skäligen misstänkta för mord. Polisen genomför nu tekniska undersökningar i anslutning till fastigheten. Förhör kommer också att hållas. Åklagaren kommer under måndagen att fatta beslut om de ska vara fortsatt anhållna.

  Läs mer
 • En förnyad förfrågan kommer snarast att skickas till Ecuador om tillstånd att förhöra Julian Assange på landets ambassad i London.

  Ett generellt avtal om rättslig hjälp har tecknats mellan Sverige och Ecuador. Åklagaren kommer därför att snarast skicka en förfrågan om att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Skrivelsen skickas via Justitiedepartementet på diplomatisk väg till Ecuador. Storbritannien lämnade i juni tillstånd till utredningsåtgärderna och berörda myndigheter där hålls informerade om utvecklingen. När alla nödvändiga tillstånd och arrangemang är klara, kommer utredningsåtgärderna att genomföras av biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, tillsammans med en utredare från polisen. Det går för närvarande inte att ge någon tidsplan för när det kan ske. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • På riksåklagarens begäran har Högsta domstolen beviljat resning och friat två personer som tidigare dömts för drograttfylleri på felaktig grund. Nu inleder Åklagarmyndigheten ett arbete med att närmare analysera hur myndigheten ska hantera andra avslutade drograttfylleriärenden där möjligen samma fel har begåtts.

  Under 2012 uppmärksammande Åklagarmyndigheten att det fanns en risk för att personer dömts på felaktig grund i drograttfylleriärenden som gällde cannabis. I sådana ärenden åberopar åklagaren som regel utlåtanden från Rättsmedicinalverket för att styrka att en misstänkt har varit cannabispåverkad under körningen. Utlåtandena visade sig vara utformade på ett sådant sätt att de kunde feltolkas av åklagare och domstol. När detta uppmärksammades påbörjades därför ett arbete med att övergripande gå igenom drograttfylleriärenden mellan 2008 och 2013. Det var under 2008 som Rättsmedicinalverket ändrade utformningen på sina utlåtanden. Genomgången var klar hösten 2014 och visade att vissa av de lagförda personerna endast hade haft en icke narkotikaklassad restprodukt av cannabis i blodet (se vidare förklaring nedan). Sammanlagt identifierades omkring 150 fall där lagföringen kan antas vara felaktig. Riksåklagaren ansökte därefter, under våren 2015, om resning hos Högsta domstolen i två typfall av dessa ärenden. Den 16 december beviljades resning och de två personerna friades av HD. - Utgångspunkten när fel skett i rättstillämpningen är att vi ska verka för att felen rättas till. När vi nu har fått HD:s bedömning av de två pilotfallen ska vi ta ställning till hur de resterande ärendena ska hanteras. Det finns en del juridisk-tekniska frågor att ta hänsyn till i samband med detta, säger riksåklagare Anders Perklev. Bakgrund: THC-syra I Rättsmedicinalverkets analyser av blodprov som tagits vid misstanke om drograttfylleri har i vissa fall enbart tetrahydrocannabinolsyra (THC-syra) påvisats. THC-syra är en så kallad metabolit (nedbrytningsprodukt) av det narkotikaklassade ämnet tetrahydrocannabinol (THC) som är den aktiva substansen i cannabis. Förekomsten av THC-syra i blod kan utgöra bevis för att en person vid något tillfälle har brukat cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs emellertid att det är utrett att föraren hade narkotika i blodet vid tidpunkten för själva körningen. Eftersom THC-syra, till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat är de aktuella analysbeskeden normalt sett inte tillräcklig bevisning för drograttfylleri. Om någon dömts, eller annars lagförts, för drograttfylleri på grund av sådana analysbesked talar mycket för att det har skett på felaktig grund. Att situationen uppstått beror sannolikt på att polis, åklagare och domstolar har feltolkat innehållet i analysbeskeden. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Chefsåklagare Krister Petersson finns tillgänglig för kommentarer.

  Östersunds tingsrätt meddelar den 15 december dom i det uppmärksammade målet om mordförsök mot en imam i Strömsund den 22 februari 2012. Åklagaren i målet - chefsåklagare Krister Petersson, Internationella Åklagarkammaren Stockholm - finns tillgänglig för intervjuer och kommentarer mellan klockan 10:30 och 11:30 den 15 december. Chefsåklagare Krister Petersson 010-562 54 54

  Läs mer
 • I dag meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet där två män åtalats för terroristbrott, med folkrättsbrott och mord som alternativa yrkanden. I samband med domen finns åklagaren tillgänglig för media.

  Domen klockan 11.00. Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström finns tillgänglig för kommentarer till media efter det. Målnummer i Göteborgs tingsrätt:B 9086-15 Kontakt:Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål010-562 53 93 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om påföljden för två tilltalade som dömts för grovt insiderbrott ska bestämmas till fängelse.

  Hovrätten har dömt två män för grova insiderbrott. Den ena mannen dömdes för att efter att ha fått insiderinformation ha föranlett andra att förvärva finansiella instrument i SSAB. Den andre dömdes för att efter att ha fått insiderinformation för egen och annans del ha förvärvat finansiella instrument i samma bolag. Den obehöriga vinst som handeln föranlett uppgick till ca 525000 respektive ca 450000 kr. Hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden för var och en av männen till fängelse. Enligt riksåklagaren är de grova insiderbrotten så allvarliga att påföljden ska bli fängelse, även om inte fängelsestraffets längd i sig utesluter villkorliga domar. Högsta domstolen har i ett tidigare avgörande från 2008 uttalat sig om valet av påföljd vid insiderbrott. Vidare har Högsta domstolen under 2014 uttalat sig allmänt om påföljdsval. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen ytterligare klargör rättsläget när det gäller frågan om påföljdsvalet vid insiderbrottslighet. Detta då domstolarnas praxis inte är enhetlig; Högsta domstolens tidigare avgörande tolkas på olika sätt. Vidare kan det förhållandet att EU under 2014 antagit nya rättsakter, vilka innebär en skärpt syn på marknadsmissbruk, ha betydelse för frågan om vilken påföljd som ska väljas. Länk till överklagandet (pdf) Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för grov vårdslöshet i trafik.

  En man har dömts för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri för att kraftigt alkoholpåverkad (0,85 milligram alkohol per liter utandningsluft) ha kört på fel sida vajerräcket mot trafiken i cirka två mil, så att mötande bilister tvingats väja undan för att undvika frontalkrock. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i sex månader.Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att HD ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten mätt ut. Eftersom faran för trafikolycka med dödlig utgång till följd av den synnerligen vårdslösa körningen varit överhängande bör straffvärdet för den samlade brottsligheten, enligt riksåklagaren, motsvara fängelse i åtminstone ett år. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller vilket straffvärde grov vårdslöshet i trafik, där faran för andra människors liv varit påtaglig, bör åsättas och om detta är ett fall där inte endast den nedre delen av straffskalan bör kunna användas. Länk till överklagandet: ÅM 2015/7973 Grov vårdslöshet i trafik Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Mordmisstänkt i Kungsbacka begärs häktad

  Åklagaren kommer inom kort nu på måndagseftermiddagen att lämna in en häktningsframställan mot den misstänkte anhållne 39-årige mannen. Framställan lämnas till tingsrätten i Varberg. Tingsrätten kommer sedan att sätta ut tid för förhandlingen troligen under tisdagen.

  Läs mer

  Åklagaren kommer inom kort nu på måndagseftermiddagen att lämna in en häktningsframställan mot den misstänkte anhållne 39-årige mannen. Framställan lämnas till tingsrätten i Varberg. Tingsrätten kommer sedan att sätta ut tid för förhandlingen troligen under tisdagen.

  Misstankarna gäller mord i ett fall och mordförsök i två fall i Forsbäck i Kungsbacka kommun den 5 december. - Utredningsläget är gott men det är fortfarande många utredningsåtgärder som ska vidtas i det här ärendet för att vi ska få en klar bild av händelseförloppet. Vi har ännu inte heller kunnat klarlägga något motiv till brotten, säger kammaråklagare Ann-Christin Claesson som leder förundersökningen. Vad gäller de båda skadade kan sägas att mannen är allvarligt skadad och för kvinnan bedöms tillståndet som kritiskt. Inget förhör har kunnat hållas med de skadade. Någon ytterligare information kan av utredningsskäl för närvarande inte lämnas.

  Läs mer
 • Strax efter midnatt anhöll jouråklagare en person för mord och försök till mord i två fall efter ett våldsdåd i Onsala-trakten i Halland.

  Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare kommentarer i ärendet under natten. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Nio personer har i dag åtalats vid Solna tingsrätt misstänkta för att ha deltagit i organiserade narkotikaaffärer med framför allt cannabis.

  Åtalet innehåller brottsrubriceringarna grovt narkotikabrott, narkotikabrott och ringa narkotikabrott. De fem personer som åtalas för grovt narkotikabrott anses ha haft en ledande roll i hanteringen och organiseringen av handeln med narkotikan. - Det här åtalet underbyggs av stora spanings- och avlyssningsinsatser från Västerortspolisen. Tillsammans med beslag man gjort visar utredningsåtgärderna att det här har handlat om en välslipad organisation för narkotikaaffärer, säger kammaråklagare Anna Arnell vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Brotten har begåtts på olika platser i Solna och Stockholm. Målnummer i tingsrätten: B 827-15 Kontakt: Kammaråklagare Anna Arnell010-56 257 32. Tillgänglig för kommentarer till media i dag fredag den 4 december 2015. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >