Aktuella pressmeddelanden

2014

 • Inga av Åklagarmyndighetens anställda fanns på plats i lokalerna när sprängladdningen detonerade. Verksamheten pågår som vanligt.

  På Rättscentrum i Malmö arbetar ungefär 90 personer på fem olika enheter inom Åklagarmyndigheten. Ingen av dessa befann sig i huset när sprängladdningen detonerade på söndagkvällen. Ett antal tjänsterum skadades vid sprängningen, men åklagarverksamheten har kunnat pågå som vanligt under måndagen. Personalen erbjuds krisstöd och gruppsamtal. Riksåklagaren har rest till Malmö för att informera sig och för att möta personalen. - Handlingen är ett allvarligt angrepp på hela rättssamhället, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Resning i mål om spädbarnsmisshandel

  Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har i dag medgivit att ett åtal för grov misshandel ska ogillas. Ärendet rör en man som tidigare dömts i hovrätten för att ha utsatt sin dotter för yttre våld.

  Läs mer

  Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har i dag medgivit att ett åtal för grov misshandel ska ogillas. Ärendet rör en man som tidigare dömts i hovrätten för att ha utsatt sin dotter för yttre våld.

  Svea hovrätt dömde 2009 en man för grov misshandel till fängelse i 4 år. Misshandeln bestod i att han utsatt sin dotter, som då var ca 2 veckor gammal, för yttre våld med följd att hon tillfogats omfattande skador i huvudet och på olika delar av kroppen. Målet handlade i stor utsträckning om hur de konstaterade skadorna hade uppkommit. Högsta domstolen beviljade resning i målet i december 2013. Åklagarmyndigheten anhöll därefter om ett nytt yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd gällande de rättsmedicinska slutsatserna i målet. Av yttrandet framgick i huvudsak följande: Det saknas vetenskapligt stöd för ett starkt hävdande att målsäganden lidit av rakit/benskörhet vid och närmast efter födseln, men denna möjlighet kan i praktiken inte uteslutas. Det vetenskapliga stödet för att målsägandens skador skulle kunna förväxlas med rakit/benskörhet är begränsat. Utifrån tillgängligt underlag kan det inte hävdas att någon av de bedömningar som gjorts fullt ut bevisar eller i praktiken utesluter misshandel eller någon alternativ hypotes. Det råder osäkerhet om det vetenskapliga bevisläget kring shaken baby syndrome/abusive head trauma (SBS/AHT) samt även om de frakturer som tycks vara associerade med SBS/AHT. Det kan på goda grunder hävdas att det finns en kunskapslucka avseende dessa fynds diagnostiska betydelse. - Efter att ha gått igenom yttrandet och ställt det mot de uppgifter som finns i målet har vi gjort den samlade bedömningen att bevisläget nu är sådant att det i en ny rättegång mot den tilltalades bestridande inte går att bevisa att han begått brott. En fällande dom kan alltså inte längre emotses. Med anledning av detta har vi idag till hovrätten medgivit den tilltalades ändringsyrkande om att åtalet för grov misshandel ska ogillas, säger kammaråklagare Daniel Suneson. Det noteras att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) under våren 2014 har inlett ett gemensamt projekt om skakvåld, då dagens metoder för att bedöma om ett barns skador kommer sig av att barnet har blivit skakat eller inte är kraftigt ifrågasatta.

  Läs mer
 • En person har av hovrätten dömts för att bland annat ha förmått en 12-årig flicka att via webbkamera utföra vissa sexuella handlingar på sig själv. Hovrätten har rubricerat dessa som utnyttjande av barn för sexuell posering.

  Påföljden bestämdes till fängelse i ett år.Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn till ett längre fängelsestraff. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om straffbestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § brottsbalken - som stadgar straffansvar för den som genomför en sexuell handling med ett barn under 15 år - omfattar en gärning som innebär att någon förmår en person under 15 år att utföra sexuella handlingar på sig själv.Enligt riksåklagaren dömer domstolarna på olika sätt när det gäller sådana här gärningar. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en friande dom om sexuellt ofredande. Riksåklagaren anser att hovrättens agerande utgör grovt rättegångsfel och att prövningstillstånd bör meddelas på grund av domvilla samt att domen bör undanröjas.

  Efter undanröjandet av domen ska målet återförvisas till hovrätten för ny prövning. En man åtalades för sexuellt ofredande bestående i att han upprepade gånger försökt få målsäganden att ha sexuellt umgänge med honom mot ersättning. Tingsrätten ogillade åtalet och i hovrätten yrkade åklagaren att mannen skulle dömas enligt åtalet. Hovrätten - som avgjorde målet utan huvudförhandling - uttalar i sina domskäl att mannens agerande utgör försök till köp av sexuell handling av barn, men att åklagaren inte angett detta i sin brottsrubricering varför hovrätten var förhindrad att döma honom för det brottet. För att döma någon för brottet försök till köp av sexuell handling av barn måste det framgå av åklagarens gärningsbeskrivning att målsäganden är under 18 år samt att fara för brottets fullbordan funnits, eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Eftersom åklagarens gärningspåstående inte innehöll dessa moment har hovrätten i domskälen uttalat att den tilltalade begått ett brott han inte åtalats för och på grund av detta inte dömt honom för det brott han åtalats för. Riksåklagaren tillägger att hovrättens agerande även kan strida mot artikel 6:2 i Europakonventionen, varför det från ett principiellt perspektiv vore värdefullt att Högsta domstolen också uttalar sig i frågan om vilket utrymme en domstol har att i domskälen behandla omständigheter som inte ingår i åtalet.

  Läs mer
 • Hovrätten: Julian Assange fortsatt häktad

  Svea hovrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande.

  Läs mer

  Svea hovrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande.

  - Julian Assange har självmant hållit sig undan rättvisan genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. Min inställning har varit, och är fortfarande, att han behöver vara tillgänglig i Sverige för återstående utredningsåtgärder och eventuell rättegång för de brott han misstänks ha begått i Sverige i augusti 2010, säger överåklagare Marianne Ny. Hovrätten konstaterar emellertid att utredningen om brottsmisstankarna har stannat upp och anser att åklagarnas underlåtenhet att pröva alternativa vägar inte stämmer överens med deras skyldighet att driva förundersökningen framåt. - Det har varit ett komplicerat läge och vi har kontinuerligt övervägt frågan. Som hovrätten påpekar finns det all anledning att fortsätta överväga hur målet ska drivas vidare, säger Marianne Ny. Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen, som dock är en ren prejudikatinstans. Julian Assange har också möjlighet att återkomma med ny begäran om omprövning av häktningsbeslutet.

  Läs mer
 • Åtal för mord i Askersund

  Kammaråklagare Lars Duberg har i dag väckt åtal i ärendet där en ung kvinna från Askersund i midsommarhelgen hittades död utanför Kumla. Den åtalade är en annan ung kvinna. Brottsrubriceringen är mord och brott mot griftefriden.

  Läs mer

  Kammaråklagare Lars Duberg har i dag väckt åtal i ärendet där en ung kvinna från Askersund i midsommarhelgen hittades död utanför Kumla. Den åtalade är en annan ung kvinna. Brottsrubriceringen är mord och brott mot griftefriden.

  Enligt åtalet har den ena kvinnan åkt hem till den andra kvinnan utrustad med bland annat hammare, förskärare och sprutor med insomningsmedicin. Hon har dödat den andra kvinnan och sedan styckat henne i badrummet. Därefter har hon lagt kroppsdelarna i stora plastkassar och fraktat bort dem till en plats i Kumla. - De två kvinnorna hade en relation med samma man. Motivet är svartsjuka. Enlig min uppfattning är bevisläget gott, säger kammaråklagare Lars Duberg.

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hovrättens friande dom i ett mål som handlar om personlig assistans.

  Den fråga som är intressant ur vägledande synpunkt är om det faktum att man lämnat falska uppgifter om vem som har utfört personlig assistans och om dessa falska uppgifter inte kunnatupptäckas, i sig kan innebära att det finns risk för att ersättning betalas ut felaktigt eller med för högt belopp. Ett antal personer hade enligt åklagaren gjort sig skyldiga till grova bidragsbrott då de lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan om vem som hade utfört personlig assistans vid vissa tidpunkter. Hovrätten ogillade åtalet då åklagaren inte hade kunnat motbevisa de tilltalades påståenden om att någon annan person hade utfört den assistans som den funktionshindrade haft rätt till i samma omfattning som redovisats. Enligt hovrätten hade de falska uppgifterna därför inte orsakat fara för att ersättning skulle betalas ut felaktigt.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag överklagat en friande hovrättsdom i ett bedrägerimål som handlar om falsk budgivning i samband med en bostadsrättsförsäljning.

  Den fråga som enligt riksåklagaren är intressant ur prejudikatsynpunkt är vad som ska ligga till grund för bedömningen av om skada respektive vinning förelegat vid påståendet om bedrägeri bestående i falsk budgivning i samband med försäljning av bostadsrätt. En kvinna dömdes av tingsrätten för bedrägeri bestående i att hon genom att lägga falska bud på sina föräldrars bostadsrätt förmått köparna att betala cirka 60000 kr för mycket för bostadsrätten. Tingsrätten ansåg att man i en situation som den aktuella skulle bortse från marknadsvärdet av bostadsrätten. Det som enligt tingsrätten var avgörande var att kvinnan genom sitt agerande fått köparna att betala mer än vad de annars skulle ha betalat. Hovrätten ogillade åtalet och menade att bostadsrättens marknadsvärde skulle ligga till grund för bedömningen av om vilseledandet lett till vinning respektive skada. Då åklagaren inte visat att det pris som kom att betalas legat över marknadsvärdet ogillades åtalet. Enligt riksåklagaren finns det anledning att i ett fall som det här bortse i från om bostadsrätten varit värd det betalade priset. Avgörande bör istället vara om priset genom gärningsmannens agerande blivit högre än vad det annars hade blivit. Ett annat sätt att komma till samma slut är att bestämma marknadsvärdet till det pris som skulle ha betalats med bortseende från de falska buden.

  Läs mer
 • Utredningen av de våldsamma händelserna på Kristandstadsgatan i Malmö natten mellan den 8 och 9 mars i år fortsätter. Polis och åklagare söker fortsatt fler vittnesuppgifter.

  -Fortfarande saknar vi en tydlig bild av vad som faktiskt hände den där natten. Vi jobbar framåt med utredningen på flera fronter men vill vara tydliga med att vi är mycket angelägna om att komma i kontakt med personer som gjort iakttagelser på plats, säger kammaråklagare Neela Frisell. Polis och åklagare inväntar samtidigt resultat från SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. Fyra personer är fortsatt misstänkta för mordförsök. Två av dem har suttit häktade men släppts. Den tredje släpptes efter häktningsförhandlingen. En fjärde man är sedan i mars begärd häktad i sin frånvaro, misstänkt för mordförsök. Han är internationellt efterlyst genom Rikskriminalpolisen. - Det är mycket viktigt att vi får tillfälle att höra honom, säger kammaråklagare Neela Frisell.

  Läs mer
 • Åtal har idag väckts vid Norrköpings tingsrätt mot de två bröder som är häktade för mord med mera den 21 april 2014 i Norrköping.

  Den ena brodern åtalas för mord i två fall, försök till mord och grov misshandel. Den andra brodern åtalas för mord i ett fall. På annandag påsk, den 21 april 2014, inträffade en konfrontation mellan personer från två olika släkter i Norrköping. Det blev kaotiskt på platsen och våld utövades från båda sidor. Flera personer skadades och två personer avled. Den ena brodern är åtalad för att ha skjutit med pistol mot fyra personer och den andra för att ha huggit en person med kniv. Båda de åtalade bröderna förnekar brott. Huvudförhandlingen kommer att hållas i Linköpings tingsrätt. Den inleds måndagen den 10 november 2014 kl 09.30 och beräknas pågå omkring 15 dagar. Förundersökningsmaterialet finns på dvd-skivor och kan hämtas på Norrköpings tingsrätt. En kortare presskonferens kommer att hållas i dag, måndag den 3 november klockan 13.00 på polishuset i Norrköping

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >