Aktuella pressmeddelanden

2014

 • Den 24 juni i år väcktes åtal mot tre anställda vid Kriminalvården för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, grovt brott. Åtalet avser händelsen när en häktesvakt i oktober 2011 mördades av en intagen på häktet i Huddinge.

  Rättegången startar vid Södertörns tingsrätt den 1 december 2014 och beräknas pågå under tjugo dagar. Huvudförhandlingsplan kan beställas via tingsrätten efter den 15 november 2014. Förundersökningsprotokollet finns att hämta på Åklagarmyndighetens HK, Östermalmsgatan 87C, Stockholm.Åklagare i målet är kammaråklagare Aino Alhem, Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål, Stockholm och kammaråklagare Bo Lindgren, Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål, Göteborg.

  Läs mer
 • Våldtäktsdom överklagas inte

  Riksåklagaren överklagar inte hovrättsdomen där en man frikändes från våldtäkt eftersom hans invändning om att han sov enligt hovrätten inte kunde lämnas utan avseende.

  Läs mer

  Riksåklagaren överklagar inte hovrättsdomen där en man frikändes från våldtäkt eftersom hans invändning om att han sov enligt hovrätten inte kunde lämnas utan avseende.

  En man åtalades för våldtäktgenomatt ha genomfört samlag och handlingar som kan jämställas med samlag med en kvinna när hon på grund av att hon sovit befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Mannen förnekade ansvar och påstod att han saknat uppsåt eftersom att han själv sovit. I rättegångarna hördes två sömnforskare som båda uppgav att det i och för sig är möjligt att genomföra samlag och liknande handlingar när man sover, men att någon särskild riskfaktor som talade för att den här mannen lider av ett sådant beteende (s.k. somnambulism) inte finns. Den sömnforskare som hördes i hovrätten kunde dock peka på en möjlig riskfaktor för ett sådant beteende hos mannen, nämligen ärftlighet. Enligt hovrätten hade visst stöd för detta också framkommit genom förhör med mannens mor och moster. Vid en samlad bedömning kom hovrätten fram till att mannens invändning om att han befunnit sig i ett sovande tillstånd, omedveten om vad som hänt, inte framstod som så orimlig att den kunde lämnas utan avseende. Eftersom invändningen inte hade motbevisats av åklagaren ogillades åtalet. Åklagaren i målet har i en framställning till Utvecklingscentrum Göteborg ansett att domen bör överklagas till Högsta domstolen. Utvecklingscentrum Göteborg har i ett yttrande till riksåklagaren avstyrkt att domen överklagas. Riksåklagaren anser att det i och för sig skulle kunna vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i frågan hur en invändning om att en åtalad gärning skett i sömnen ska hanteras och värderas. Efter en noggrann genomgång av omständigheterna i målet och vad som förekommit under utredningen har riksåklagaren dock kommit fram till att ärendet inte är så bevismässigt renodlat att det lämpar sig för en prövning i Högsta domstolen. Riksåklagaren avstår därför från att överklaga domen. Uppdrag att kartlägga Riksåklagaren kommer att ge Utvecklingscentrum Göteborg i uppdrag att närmare kartlägga kunskapsläget när det gäller somnambulism, vilken forskning som pågår och hur sakkunskap i dessa frågor lämpligen kan inhämtas i kommande rättegångar. Utvecklingscentrum Göteborg ska också noga följa rättsutvecklingen på området och vidta de åtgärder som kan anses nödvändiga.

  Läs mer
 • Varbergs tingsrätt har idag friat den polisman som stått åtalad för vållande till annans död alternativt tjänstefel i samband med ett polisingripande mot en knivbeväpnad man i Varberg 2013. Här kommenterar åklagaren domen.

  Chefsåklagare Jan Pernvi vid Särskilda åklagarkammaren (tidigare Riksenheten för polismål) lämnar följande kommentar: "En av de avgörande frågorna har varit vilket av de fem avlossade skotten som förorsakat den dödande effekten på den träffade personen. Frågan är avgörande därför att utan tvekan har polismannen inledningsvis befunnit sig i en nödvärnssituation och förhållandena varit sådana att det varit motiverat att avlossa verkanseld. Den i målet hörda medicinska expertisen har varit av olika uppfattning vilket av skott tre, fyra eller fem som varit det dödande skottet. Tingsrätten har menat att det inte kan uteslutas att det dödande skottet varit ett av skotten som avlossats i nödvärn. Tingsrätten har också ogillat det alternativa yrkandet om ansvar för tjänstefel bestående i att polismannen avlossat det femte skottet mot personen som redan träffats av ett skott och objektivt sätt i princip varit oskadliggjord. Tingsrätten har motiverat ogillandet i denna del med att polismannen ansetts ha haft fog för att uppfatta situationen alltjämt som en nödvärnssituation när det femte skottet avlossades. Det är en välformulerad dom och målet är väl penetrerat i tingsrätten. Däremot kan slutsatsen ifrågasättas. Jag skall under några veckor överväga frågan om ett eventuellt överklagande."

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om ett rån där gärningsmannen knivhuggit offret ska bedömas som grovt rån.

  En person åtalades för grovt rån för att tillsammans med annan gärningsman, genom att hugga måläganden med kniv i ryggen, magen och bröstet samt ena armen och hota om ytterligare knivvåld, ha stulit målsägandens klocka och armband. Av huggen orsakades sårskador och blödning. Den tilltalade dömdes av hovrätten för rån av normalgraden och påföljden för rånet och viss annan brottslighet bestämdes till fängelse i tre år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för rånet motsvarade fängelse i två och ett halvt år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och vill att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grovt rån samt döma ut ett väsentligt längre fängelsestraff. Minimistraffet för grovt rån är fängelse i fyra år. - Det är viktigt att Högsta domstolen preciserar och vidareutvecklar sin praxis när det gäller under vilka omständigheter ett rån som begås genom knivvåld ska bedömas som grovt rån, då rångärningar av det slag som är aktuellt i det här målet inte är ovanliga, säger riksåklagarens byråchef Hedvig Trost. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

  Läs mer
 • Inbjudan till pressträff i Stockholm

  På onsdag den 1 oktober väcker åklagare i Stockholm åtal mot en person misstänkt för flera grova brott i ett uppmärksammat groomingärende. Med anledning av åtalet bjuder Åklagarmyndigheten och Rikskriminalpolisen in till en pressträff i Stockholm.

  Läs mer

  På onsdag den 1 oktober väcker åklagare i Stockholm åtal mot en person misstänkt för flera grova brott i ett uppmärksammat groomingärende. Med anledning av åtalet bjuder Åklagarmyndigheten och Rikskriminalpolisen in till en pressträff i Stockholm.

  Målet omfattar 68 stycken brottsoffer i åldrarna11-20 år. Brottsrubriceringarna i åtalet gäller grovt sexuellt tvång (även försök), grovt sexuellt övergrepp mot barn (även försök), grovt utnyttjade av barn för sexuell posering (även försök), sexuellt ofredande, grovt förtal (även normalgraden) samt barnpornografibrott (framställan). På pressträffen medverkar kammaråklagare Emelie Källfelt, Norrorts åklagarkammare, och Björn Sellström, chef för Rikskriminalpolisens gruppmot sexuella övergrepp mot barn. Det kommer att ges tillfälle för enskilda intervjuer. Tid: Onsdag den 1 oktober klockan 11.00 Plats: Rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsgatan 30, Stockholm Obs! Medtag presslegitimation. Övrig information I samband med pressträffen finns stämningsansökan att tillgå för ett antal av åtalspunkterna.

  Läs mer
 • Yttrande till Svea hovrätt i häktningsfråga

  Åklagarna har i dag svarat hovrätten mot bakgrund av advokaternas överklagan av häktningsbeslutet mot Julian Assange. I sitt skriftliga yttrande bestrider åklagarna begäran om att hovrätten ska häva beslutet om häktning i sin frånvaro.

  Läs mer

  Åklagarna har i dag svarat hovrätten mot bakgrund av advokaternas överklagan av häktningsbeslutet mot Julian Assange. I sitt skriftliga yttrande bestrider åklagarna begäran om att hovrätten ska häva beslutet om häktning i sin frånvaro.

  Överåklagare Marianne Ny och vice chefsåklagare Ingrid Isgren skriver i sitt yttrande till hovrätten att det fortfarande finns sannolika skäl för de gärningar som Julian Assange är häktad för och att flyktfaran kvarstår oförminskad. Åklagarnas uppfattning är att det saknas skäl att hålla en muntlig häktningsförhandling i hovrätten. Häktningsförhandling i tingsrätten hölls den 16 juli i år. Rätten beslutade då att Julian Assange ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande. Yttrandet till Svea hovrätt bifogas i sin helhet. Ingen ytterligare information om ärendets fortsatta handläggning kan ännu lämnas.

  Läs mer
 • I ett nytt beslut hänvisar Högsta domstolen till en dom från 2004, där en man dömdes för framkallande av fara för annan.

  Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål där riksåklagaren tidigare överklagat en friande hovrättsdom om en hiv-smittad man som haft oskyddade samlag med flera kvinnor (framkallande av fara för annan). Mannen stod under behandling för hiv-smittan och ingen av kvinnorna smittades av hiv. Högsta domstolen meddelar bara prövningstillstånd om en prövning är viktig för ledning av rättstillämpningen. I beslutet hänvisar Högsta domstolen till en dom som man meddelade år 2004 (NJA 2004 s. 176). Omständigheterna i den äldre domen liknade dem i det nu aktuella målet. En hiv-smittad person, som stod under behandling, hade haft oskyddade samlag med flera olika personer. Ingen av personerna blev smittad av hiv. I den äldre domen fann Högsta domstolen att samlag utan kondom är en riskfaktor för smittspridning och att det förelåg fara för att hiv-smitta skulle överföras vid de oskyddade samlagen, trots att den tilltalade stod under behandling med s.k. bromsmediciner. Den tilltalade dömdes därför för framkallande av fara för annan. Högsta domstolens beslut innebär att hovrättens friande dom inte kan anses vägledande. I stället är Högsta domstolens dom från 2004 fortfarande vägledande. Rättsläget har alltså inte förändrats.

  Läs mer
 • Åklagaren kommenterar hovrättsdom om misshandel av två kvinnor som bar slöja.

  Hovrätten över Skåne och Blekingen dömer en man till 75 timmars samhällstjänst för misshandel av två kvinnor utanför Skånes universitetssjukhus i augusti 2012. Det är samma påföljd som i tingsrätten, men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte finns någon annan rimligorsak till misshandeln än att kvinnorna bar slöja. - Jag gjorde bedömningen att det fanns ett hatbrottsmotiv bakom misshandeln och hovrätten har gått på min linje. Det är jag nöjd med.Hovrätten har, vid bedömningen av om det är hatbrott, inte bara tittat på gärningsmannens agerande vid själva misshandeln, utan också på hur han agerade efter händelsen, vilket bidrar ytterligare till praxis inom området, säger kammaråklagare Linda Rasmussen.

  Läs mer
 • Häktningsförhandlingen mot den man som misstänks för mordet på en kvinna i Karlskoga i fredags har nu avslutats i Örebro Tingsrätt.

  -Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för mord. Åtal mot honom ska vara väckt senast den 22 september kl 11.00, säger kammaråklagare Christine Chi vid Åklagarkammaren i Örebro.

  Läs mer
 • Häktningsförhandling i dag för mord i Karlskoga

  Klockan 14.00 i dag måndag hålls häktningsförhandling i Örebro Tingsrätt mot den man som sedan i fredags kväll är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kvinna i en lägenhet i Karlskoga i fredags.

  Läs mer

  Klockan 14.00 i dag måndag hålls häktningsförhandling i Örebro Tingsrätt mot den man som sedan i fredags kväll är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kvinna i en lägenhet i Karlskoga i fredags.

  Enligt åklagarens häktningsframställan ska mannen begäras häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Förundersökningsledare är kammaråklagare Christine Chi vid Åklagarkammaren i Örebro. Åklagaren kommer att finnas tillgänglig för kommentarer på plats vid tingsrätten direkt efter avslutad häktningsförhandling.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >