Aktuella pressmeddelanden

November

 • Överåklagare Mats Åhlund kommenterar ett aktuellt ärende där en åklagares beslut har ifrågasatts. Ärendet gäller en man som avlidit i samband med ett polisingripande.

  Chefsåklagaren Lena Lithner har drivit en förundersökning med anledning av att en person avlidit i samband med ett polisingripande på ett sjukhus i Västerås. Saken har uppmärksammats av Sveriges Radio. Polisen har ibland rätt och ofta en skyldighet att använda våld för att genomföra en nödvändig tjänsteåtgärd. I det aktuella fallet var det fråga om att på begäran av sjukhusets personal betvinga en person som led av akut psykisk ohälsa som bedömdes kunde vara farlig för sig själv och för andra. Åklagarens uppgift är att utreda om det i domstol går att bevisa att polisenagerat brottsligt. Om brottet kan bevisas är åklagaren skyldig att väcka åtal. Alla alternativa händelseförlopp måste då i praktiken vara helt uteslutna. Om brott inte kan bevisas är åklagaren skyldig att genast lägga ned förundersökningen. I den aktuella utredningen har ett stort antal utredningsåtgärder vidtagits. Utlåtande har inhämtas från rättsläkare. Åklagaren fann sammanfattningsvis att det inte kunde bevisas att polisen ingripit på ett brottsligt sätt. Rättsläkaren bedömde dessutom att den man som var föremål för polisens åtgärder avlidit till följd av en olyckshändelse. Åklagaren lade därför ned förundersökningen. Lena Lithner fick därefter del av en sjukhusrapport som innehöll uppgifter som kunde tolkas som nya. Förundersökningen återupptogs därför av den anledningen. Förundersökningen pågår fortfarande. Åklagarens beslut och åtgärder ifrågasätts ofta alldeles oavsett innehållet i dessa. Vad som sägs i media av journalister och intervjuade personer behöver nödvändigtvis inte helt överensstämma med vad som framkommer i en förundersökning. Då förundersökningen pågår kan Lena Lithner inte uttala sig om denna. Frågor kan ställas till mig som chef för Särskilda åklagarkammaren. Mats Åhlund Överåklagare 010-562 69 36

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten bedömer att cirka 30 personer, både åklagare och administratörer, kan lånas ut till Migrationsverket under en period på högst sex månader.

  Myndigheterna tecknar en överenskommelse om att Åklagarmyndigheten lånar ut medarbetare till Migrationsverket från och med den 1 december 2015 till och med den 31 maj 2016. Åklagarmyndigheten betalar lönen under i vart fall de tre första månaderna. De personer som anmält intresse kan i vissa fall tjänstgöra under hela den aktuella perioden och i andra fall endast delar av perioden. - Vi är glada att så många medarbetare har visat intresse, och det känns viktigt att kunna bistå Migrationsverket i det här mycket besvärliga läget. Det medför förstås en ökad arbetsbelastning på våra övriga medarbetare, men de är beredda att hjälpas åt för att klara av situationen, säger chefsåklagare Solveig Wollstad, områdeschef i Åklagarområde Öst. Bakgrund I mitten av november fick Åklagarmyndigheten en formell begäran om att bistå Migrationsverket genom att låna ut personal i syfte att kunna hantera det pressade arbetsläget med flyktinghandläggning. Begäran gick också till flera andra myndigheter. Åklagarmyndigheten har cirka 1350 medarbetare, varav cirka 900 åklagare. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag fattat beslut om att lägga ned förundersökningen om förberedelse till terroristbrott.

  Enligt åklagaren saknas det numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. - Efter ett intensivt utredningsarbete anser jag att inget framkommit som ger anledning till ytterligare åtgärder i ärendet som därigenom bedöms kunna förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Av detta skäl ska förundersökningen läggas ned, skriver vice chefsåklagare Hans Ihrman i sitt beslut. Bakgrund Den 17 november 2015 inleddes en förundersökning om förberedelse till terroristbrott under tiden den 17 till den 21 november 2015. Samtidigt beslutades att en person skulle anhållas i sin frånvaro såsom skäligen misstänkt för brottet. Anhållningsbeslutet verkställdes den 19 november och efter ett inledande förhör beslutas att personen skulle vara fortsatt anhållen, alltjämt som skäligen misstänkt. Sedan flera ingående förhör hållits med den anhållne, i närvaro av dennes offentliga försvarare, hävdes anhållningsbeslutet den 22 november. Inga misstankar kvarstår mot personen. Den information som låg till grund för beslutet att inleda förundersökning och att frihetsberöva den misstänkte personen har, så långt det varit möjligt, kontrollerats och undersökts noggrant, skriver åklagaren i sitt nedläggningsbeslut. Länk till beslutet Kontakt Vice chefsåklagare Hans Ihrman finns tillgänglig för media på telefon i dag klockan 11.00-12.30. 010-562 53 95 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En gripen efter attacker mot Swedbank och Nordea

  Under oktober har ett flertal ddos-attacker genomförts mot Swedbank och Nordea. Under onsdagen har en husrannsakan genomförts i Växjö av Nationellt It-brottscentrum i samverkan med nationella utredningsenheten vid Nationella Operativa avdelningen samt lokala resurser i region Syd. En person som har varit anhållen in sin utevaro greps i samband med husrannsakan.

  Läs mer

  Under oktober har ett flertal ddos-attacker genomförts mot Swedbank och Nordea. Under onsdagen har en husrannsakan genomförts i Växjö av Nationellt It-brottscentrum i samverkan med nationella utredningsenheten vid Nationella Operativa avdelningen samt lokala resurser i region Syd. En person som har varit anhållen in sin utevaro greps i samband med husrannsakan.

  Ett flertal beslag har gjorts. -Den gripne personen är misstänkt för grovt dataintrång samt försök till utpressning. Jag bedömer att det är fråga om systemhotande brottslighet, säger förundersökningsledaren kammaråklagare Mats Ljungqvist vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Men hänsyn till förundersökningssekretessen kan ytterligare uppgifter inte lämnas för närvarande. Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist 010-562 54 29 vid Internationella åklagarkammaren Stockholm Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Fyra anhållna i Norrköping

  Fyra personer har anhållits i Norrköping, misstänkta för förberedelse till rån den 24 november. Männen greps av polisen under tisdagen.

  Läs mer

  Fyra personer har anhållits i Norrköping, misstänkta för förberedelse till rån den 24 november. Männen greps av polisen under tisdagen.

  Tre av de fyra nu anhålla männen är samma personer som satt anhållna misstänkta för förberedelse till rån i Norrköping den 17 augusti i år. Åklagaren har begärt att Norrköpings tingsrätt ska förordna offentliga försvarare för de anhållna. Åklagare i ärendet är kammaråklagare Thomas Ramstedt, Åklagarkammaren i Norrköping. Thomas Ramstedt kommer under eftermiddagen att gå igenom ärendet med polisens utredare och kommer inte att kunna vara tillgänglig för att svara på eventuella frågor förrän under förmiddagen i morgon torsdag den 26 november. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag åtalat två personer misstänkta för terroristbrott.

  De två männen som i dag åtalats vid Göteborgs tingsrätt är svenska medborgare som rest till Syrien för att strida. Gärningen omfattar mord i Syrien våren 2013. Brottsrubriceringen är terroristbrott, med folkrättsbrott och mord som alternativa yrkanden. - Gärningen har varit avsedd att skada staten Syrien och injaga skräck hos befolkningen, därav rubriceringen terroristbrott. Svårigheten ligger i att till fullo klarlägga om de här männen varit del av en väpnad grupp och agerat inom ramen för den väpnade konflikten eller inte, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål. Svensk lagstiftning medger en vid jurisdiktion och möjliggör åtal för grova brott begångna utomlands. Bevisningen i målet utgörs bland annat av ett filmklipp från den aktuella händelsen. Den ene av de två misstänkta männen har suttit häktad sedan i slutet av juli. Den andre häktades samtidigt av tingsrätten men släpptes senare efter ett beslut i hovrätten, men belades med reseförbud. Åklagaren finns tillgänglig för media under eftermiddagen i dag måndag den 23 november. Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll kan hämtas ut i Göteborgs tingsrätt eller på Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna. Kontakta Säkerhetspolisens presstjänst för mer information kring detta. Telefon 010-568 79 00. Åklagarmyndighetens presstjänst:010-562 50 20Målnummer i Göteborgs tingsrätt:B 9086-15

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Hans Ihrman har beslutat att den man som varit anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska släppas.

  Misstänkt för terrorbrott släpps -Mannen är inte längre misstänkt, säger Hans Ihrman. Utredningen fortsätter dock, eftersom det fortfarande finns anledning att anta att förberedelser till terroristbrott ägt rum. Fortsatta utredningsåtgärder kommer att genomföras i syfte att saken klaras upp och att någon kan lagföras för brottet. Själva beslutet är ett administrativt beslut i ett formulär i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem. Det finns alltså ingen handling upprättad att lämna ut. Hans Ihrman finns tillgänglig på 010-562 53 95 klockan 10.45-12.15 i dag söndag den 22 november.

  Läs mer
 • Den man som är misstänkt för förberedelse till terroristbrott är fortsatt anhållen.

  Fortsatta utredningsåtgärder kommer att genomföras under lördagen och söndagens förmiddag. Vilka dessa är kan åklagaren inte gå in på, inte heller resultatet av förhör med den misstänkte. Senast klockan 12.00 måste åklagaren fatta beslut om han ska begära den anhållne häktad eller inte. Ytterligare information kan inte lämnas under lördagen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har gjort en framställan om att personen som är anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska förordnas en försvarare av tingsrätten.

  Framställan är ställd till Stockholms tingsrätt. Vice chefsåklagare Hans Ihrman på Riksenheten för säkerhetsmål har tagit över ärendet från åklagaren i beredskap och är därmed ny förundersökningsledare. Det råder fortsatt förundersökningssekretess i ärendet - ingen ytterligare information kan därför lämnas för närvarande. Tingsrättens målnummer: B 15193-15 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som greps av Säkerhetspolisen under gårdagen har anhållits av åklagare.

  Mannen är anhållen som skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott.Beslut om anhållande fattades av chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål strax innan klockan 23, efter ett första förhör.I nuläget är det inte fastställt till vilken tingsrätt begäran om offentlig försvarare kommer att gå in. Besked om detta kommer att kommuniceras så snart det är klart. Det råder även fortsatt förundersökningssekretess i ärendet - ingen ytterligare information kan därför lämnas för närvarande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >