Aktuella pressmeddelanden

December

 • En man i 20-årsåldern är anhållen på skälig misstanke, den lägre misstankegraden, för mord efter att en person skjutits ihjäl i stadsdelen Skäggetorp i Linköping på onsdagseftermiddagen.

  Utredningen fortsätter med förhör och genomgång av polisens tekniska undersökning. Senast den 2 januari kl. 12 behöver åklagare ta ställning till att begära den misstänkte häktad. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 5276-21. Det är mycket tidigt i utredningen och därför kan åklagaren inte uttala sig mer i nuläget. Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande till HD om grovt bokföringsbrott

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen. Det är fråga om bokföringsbrott i samband med att tre personer tillhandahållit utrustning som gjort det möjligt att fuska på högskoleprovet.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen. Det är fråga om bokföringsbrott i samband med att tre personer tillhandahållit utrustning som gjort det möjligt att fuska på högskoleprovet.

  Tre personer bedrev under 2017–2018 tillsammans en verksamhet som gick ut på att, mot betalning, tillhandahålla utrustning som gjorde det möjligt för deltagare i högskoleprovet att fuska sig till ett visst resultat på provet. Verksamheten bedrevs yrkesmässigt, i stor omfattning och omsatte miljonbelopp. Verksamheten var inte registrerad i någon vanlig bolagsform och det fanns heller inte någon bokföring. De tre åtalades för grovt bokföringsbrott för att de bedrivit en bokföringspliktig verksamhet utan att ha någon bokföring. Enligt åtalet skulle brotten bedömas som grova bland annat eftersom det varit fråga mycket stora belopp och att gärningen varit av särskilt farlig art. Hovrätten fann att endast en av de åtalade kunde anses vara näringsidkare, men att han enbart skulle svara för en tredjedel av verksamheten. Han dömdes för bokföringsbrott av normalgraden. De andra två frikändes eftersom hovrätten fann att de inte skulle anses som näringsidkare utan mer som anställda. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att alla tre ska dömas för grovt bokföringsbrott. – Enligt min uppfattning är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör hur det straffrättsliga ansvaret för bokföringsskyldighet ska fastställas när det är flera personer som samverkar runt en bokföringspliktig näringsverksamhet, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Överklagandet. Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice chefsåklagare Stefan Creutz har i dag den 28 december väckt åtal i ärendet där en man misstänks för att ha avlossat ett skott som träffat två små barn utomhus i Visättra i Huddinge den 17 juli 2021.

  Mannen, som är i 25-årsåldern, åtalas för grovt vapenbrott, vållande till kroppsskada grovt brott och grov misshandel. Ytterligare tre män åtalas för brott som skett i samband med att skottet som träffade barnen avlossades. Två av männen åtalas för grov misshandel och en av männen för grovt vapenbrott. – Två oskyldiga barn blir träffade av en kula när de är utomhus och leker i närheten av där de bor. Även om skottet enligt mig inte var avsett att träffa någon av dem så är det helt oacceptabelt att personer som inte ska bära vapen ändå gör det och därmed utsätter andra människor för livsfara i sin vardag. Det är därför tillfredsställande att jag nu kan åtala den här mannen, som enligt min mening har orsakat barnen och familjen stort lidande både fysiskt och psykiskt, säger vice chefsåklagare Stefan Creutz vid Södertörns åklagarkammare. – Polisen har satsat stora resurser för att lösa de här brotten. De har sedan dag ett bedrivit förundersökningen med full kraft med alla tänkbara utredningsmetoder. Åtalet i dag är resultatet av ett mycket gott samarbete mellan oss, säger Stefan Creutz. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 12529-21.  Det är tingsrätten som bestämmer när rättegången börjar och det är i nuläget inte känt.   Kontakt Vice chefsåklagare Stefan Creutz, är tillgänglig i dag tisdag kl. 11-11.30 på 010-562 73 54.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande om storleken av dagsbot

  Riksåklagaren har överklagat ett beslut från hovrätten och yrkar att domstolen ska pröva storleken av dagsbotsbeloppet för två personer som uppgett lägre inkomster i tingsrätten än vad deras arbetsgivare rapporterat till Skatteverket.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat ett beslut från hovrätten och yrkar att domstolen ska pröva storleken av dagsbotsbeloppet för två personer som uppgett lägre inkomster i tingsrätten än vad deras arbetsgivare rapporterat till Skatteverket.

  Två personer dömdes för folkbokföringsbrott till 70 dagsböter vardera. Vid förhandlingen i tingsrätten uppgav de att de hade betydligt lägre inkomster än de uppgifter som framkommit i brottsutredningen. Tingsrätten bestämde därför dagsböterna till lägre belopp än vad de hade varit om de tidigare uppgifterna hade använts som grund för böterna. Innan tingsrättsdomen vunnit laga kraft kom det fram, genom inkomstuppgifter som åklagaren hämtat in från Skatteverket, att de dömda personerna haft avsevärt högre inkomster än vad de uppgett vid tingsrättsförhandlingen. Åklagaren överklagade därför dagsbotsbeloppens storlek, men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Nu har riksåklagaren överklagat hovrättens beslut och yrkat att hovrätten ska pröva dagsbotsbeloppets storlek. – Det är angeläget att tilltron till dagsböter som påföljd kan vidmakthållas. I dag är det oklart vilka utredningsskyldigheter som domstolarna har, och det finns också en bristande enhetlighet i rättstillämpningen. Dessutom är det i dag relativt enkelt att kontrollera de åtalades egna uppgifter mot inkomstuppgifter som arbetsgivaren varje månad lämnar till Skatteverket. Därför vore det värdefullt med ett uttalande från Högsta domstolen, säger riksåklagare Petra Lundh. Ur överklagandet ”Det är inte en ovanlig situation att den tilltalade kommer med nya uppgifter om sina inkomstförhållanden och att dessa uppgifter lämnas först inför sittande rätt. För det fall att överrätten i nu aktuella fall inte ska vara skyldig att lämna prövningstillstånd torde det enda sättet för åklagaren att säkerställa att dagsboten beräknas till rätt belopp vara att i dessa situationer anföra hinder för att kontrollera eller låta kontrollera inkomstuppgifterna varefter målet på nytt kan tas till avgörande, vilket knappast kan vara ändamålsenligt.” Överklagandet (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkar att en man döms för våldtäkt på en kvinna.

  – Det jag vill få klarlagt är under vilka omständigheter en person med en psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt situation på det sätt som avses i straffbestämmelsen om våldtäkt. Jag vill också få prövat vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om en tilltalad har otillbörligt utnyttjat en målsägandes särskilt utsatta situation, säger riksåklagare Petra Lundh. Målsäganden i det överklagade målet har en diagnostiserad psykisk störning. Hon har gått i särskola och har numera en förvaltare som ansvarar för hennes ekonomi och person. Den tilltalade mannen är 27 år äldre och har agerat som hennes extraförälder. Mannen har åtalats för fyra fall av våldtäkt mot kvinnan mellan 2015 och 2019 för att han har genomfört samlag genom att otillbörligt utnyttja att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Han har förnekat brott och friats av både tingsrätt och hovrätt. Både tingsrätten och hovrätten har dock funnit det utrett att den tilltalade i och för sig har haft samlag med målsäganden vid de tillfällen och på de platser som åklagaren har påstått. En av de misstänkta våldtäkterna inträffade efter att den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft 2018. Det är denna del av domen som nu överklagas. Flera lagändringar genomfördes då samtidigt i syfte att åstadkomma en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. I lagen står det att en person aldrig kan anses delta frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att personen på grund av psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. – Det är min bedömning att målsäganden vid tidpunkten för det aktuella samlaget har befunnit sig i en särskilt utsatt situation som mannen otillbörligen har utnyttjat. Det finns, bedömer jag, ett orsakssamband mellan målsägandens särskilt utsatta situation och hennes deltagande i samlaget. Hennes deltagande har inte varit frivilligt och mannen har haft uppsåt till frånvaron av frivillighet, avslutar Petra Lundh.   Överklagandet     Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om försök till mord i Eslöv

  Onsdag den 22 december kl. 11 meddelar Lunds tingsrätt dom i ett mål där en 15-årig pojke åtalats för gärningar begångna på en skola i Eslöv den 19 augusti. Åtalet avser försök till mord på en lärare på skolan, grovt olaga hot mot elever och skolpersonal samt grovt hot mot tjänsteman i samband med gripandet av pojken. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  Onsdag den 22 december kl. 11 meddelar Lunds tingsrätt dom i ett mål där en 15-årig pojke åtalats för gärningar begångna på en skola i Eslöv den 19 augusti. Åtalet avser försök till mord på en lärare på skolan, grovt olaga hot mot elever och skolpersonal samt grovt hot mot tjänsteman i samband med gripandet av pojken. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i Lunds tingsrätt: B 4482-21.   Kontakt Kammaråklagare Pernilla Nilsson på Södra Skånes åklagarkammare är tillgänglig för media i begränsad omfattning efter kl. 11.30 i morgon, onsdag på 010-562 61 57.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vid en skjutövning på Ravlunda skjutfält på Österlen i Skåne den 16 september 2021 har fem anmälningar från militärpolisen om obehörigt tillträde till skyddsobjekt gått vidare till åklagare. I ett av fallen har åtal väckts.

  I tre av fallen har strafföreläggande utfärdats där de misstänkta har erkänt brott och i ett fall har åklagaren beslutat att inte väcka åtal. – Obehörigt tillträde till skyddsobjekt handlar normalt sett om vanliga, laglydiga personer som av okunskap eller nonchalans går in på skyddsobjekt, säger kammaråklagare Arvid Wachtmeister på Södra Skånes åklagarkammare som är handläggare för denna typ av ärenden i Skåne. – Ofta tänker de att det inte är så farligt eller att det inte är någon som märker något, men något så oskyldigt som att plocka svamp strax innanför gränsen till exempelvis ett skjutfält kan medföra att en skjutövning måste avbrytas vilket kan orsaka höga kostnader för Försvarsmakten, säger Arvid Wachtmeister. Förutom att det är en säkerhetsrisk för alla inblandade riskerar man som överträdare även böter eller åtal. Fasta militära anläggningar som utgör skyddsobjekt får man inte beträda eller avbilda olovligen. Det är även svårt för Försvarsmakten att inledningsvis avgöra vem som är en oskyldig turist, fotograf eller svampplockare mot en potentiell fiende som vill skada Sverige. – I och med att Försvarsmakten håller på att återgå till ett invasionsförsvar från det tidigare insatsförsvaret ökar aktiviteten ute på skjutövningar och försvarsanläggningar. Allmänhetens kunskap och respekt för militära skyddsobjekt har minskat när Försvarsmakten inte varit lika synlig och aktiv i samhället, säger Arvid Wachtmeister. – Med det har Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla skyddsobjekt och anmäla överträdelser också ökat, därför ska man vara uppmärksam var man uppehåller sig, avslutar åklagaren. Åtalet är inlämnat till Ystads tingsrätt. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-144038-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag torsdag den 16 december väckt åtal mot två personer för medhjälp till brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor.

  De två målsäganden är närstående till de tilltalade. Brotten ska ha skett under perioden 2013-2015 och 2015-2017 i Egypten. Åtal väcks eftersom målsägandena har under brottsperioden dels haft hemvist i Sverige, dels blivit svenska medborgare. Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2031-21. Kontakt Kammaråklagare Virpi Alajarva vid Åklagarkammaren i Skövde är tillgänglig för media i dag kl. 13–15 på telefon 010-562 71 38.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad misstänkt på sannolika skäl för grovt sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till annans död. Häktningsförhandlingen sker i Malmö tingsrätt i dag, torsdag klockan 15-16.

  Mannen som begärs häktad är en brittisk medborgare och besättningsman på fartyget Scot Carrier. Åklagaren kommer delta på länk. Efter häktningsförhandlingens avslutande är åklagaren tillgänglig för kortare kommentarer på telefon under cirka en halvtimma. Tingsrättens målnummer: B 12980-21. Kontakt Kammaråklagare Tomas Olvmyr, 010-562 66 73. Innan häktningsförhandlingen är åklagaren inte tillgänglig för media. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon torsdag den 16 december kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ärendet om synnerligen grovt vapenbrott med koppling till dödsskjutningen av en 12-årig flicka i Botkyrka i augusti 2020. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Målnummer i Svea hovrätt: B 10827-21. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 2441-21. Tidigare pressmeddelande när åtal väcktes   Kontakt Vice chefsåklagare Anna Svedin är tillgänglig för media i morgon torsdag kl. 12–13 på 010 562 73 22.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >